Monitor Polski

M.P.2014.904

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 2014 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.

Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się tryb i sposób przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r., stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

TRYB I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRZEZ KOMISARZY WYBORCZYCH I OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, W TRAKCIE GŁOSOWANIA, DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST W 2014 R.

1. Obwodowe komisje wyborcze przekazują Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania, zwane dalej "danymi".

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie liczby osób umieszczonych w spisie wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez komisję obwodową w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania do sejmiku województwa, łącznie z adnotacjami "odmowa podpisu" lub "bez sejmiku". W ponownym głosowaniu liczbę uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie wyborców po jego aktualizacji, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w dniu głosowania.

3. Obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania dane, o których mowa w pkt 2, przekazują dwukrotnie - według stanu na godzinę: 1200 i 1730, zwane dalej "godzinami sprawozdawczymi".

4. Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 903).

5. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego, dane z komisji obwodowej przekazuje się za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez komisarzy wyborczych, zwanych dalej "pełnomocnikami", upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od komisji obwodowych.

6. Komisarze wyborczy zobowiązani są przekazać informację, o której mowa w pkt 7, oraz szczegółowo omówić na szkoleniach komisji obwodowych tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania.

7. Informacja, którą otrzyma każda z komisji obwodowych, powinna zawierać:

1) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej, do systemu informatycznego albo - w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego - pełnomocnikowi;

2) imię i nazwisko pełnomocnika i jego numer telefonu;

3) wskazanie godziny, do której dane są przyjmowane przez pełnomocników (do godziny 1230 i 1800);

4) numer telefonu do komisarza wyborczego przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji w sytuacjach awaryjnych;

5) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować linii telefonicznej.

8. Dane przekazywane telefonicznie przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać następującą treść:

1) nazwa gminy;

2) numer obwodu;

3) adres komisji obwodowej;

4) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);

5) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: "liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery";

6) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: "liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden".

9. Przekazywanie danych przez pełnomocników do Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w pkt 4.

10. W celu umożliwienia przekazania otrzymanych danych pełnomocnik musi być wyposażony w komputer z dostępem do sieci publicznej oraz hasła lub licencje uprawniające do dostępu do systemu informatycznego.

11. Pełnomocnik otrzymuje wykaz obwodowych komisji wyborczych ze wskazaniem przy każdej komisji:

1) nazwy gminy;

2) numeru obwodu;

3) adresu komisji;

4) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji;

5) numeru telefonu.

12. Do godziny 1100 w dniu głosowania pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi, w celu potwierdzenia gotowości do wprowadzenia danych do systemu informatycznego i poprawności informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania. W razie trudności z nawiązaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz komisarza wyborczego.

13. Pełnomocnik, przyjmując dane przekazywane drogą telefoniczną, sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), w razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.

14. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego przez pełnomocnika, przekazuje on dane poprzez arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie informacje określone w pkt 8 ppkt 1, 5 i 6, za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez komisarza wyborczego.

15. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego oraz poczty elektronicznej pełnomocnik dane zbiorcze przekazuje telefonicznie osobie wyznaczonej przez komisarza wyborczego. Dane przekazuje się w następującej kolejności:

1) nazwa gminy;

2) imię i nazwisko pełnomocnika;

3) liczba obwodów, z których uzyskano dane, w formie "liczba obwodów dziewiętnaście, powtarzam: dziewiętnaście";

4) suma liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach - w formie jak w pkt 8 ppkt 5;

5) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach - w formie jak w pkt 8 ppkt 6.

16. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego, osoba wyznaczona przez komisarza wyborczego ma obowiązek sporządzić arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie dane określone w pkt 15 ppkt 1, 3, 4 i 5 i przekazać za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej do wyznaczonej przez Państwową Komisję Wyborczą osoby.

17. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.

18. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują do systemu informatycznego.

19. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 5, na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność wprowadzonych przez komisje obwodowe danych i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się telefonicznie z komisją obwodową w celu poprawienia wprowadzonych danych.

20. Osoba wyznaczona przez komisarza wyborczego na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność danych wprowadzanych przez komisje obwodowe i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt 5, w celu poprawienia wprowadzonych danych.

21. Przekazanie danych z komisji obwodowych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 1230 i 1800). Jeśli w tym czasie nie zostaną wprowadzone dane z którejś z komisji obwodowych, pełnomocnik powinien ustalić telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskania danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 1240 (1810), dane z tej komisji obwodowej nie będą uwzględniane.

22. Osoby przyjmujące telefonicznie dane w siedzibie komisarza wyborczego powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych. Dane przekazane telefonicznie są rejestrowane w systemie elektronicznym.

23. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do komisarza wyborczego przyjmuje się godzinę 1250 (1820). Jeśli w tym terminie komisarz wyborczy nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi, że dane nie zostały przez pełnomocnika wprowadzone do systemu elektronicznego, powinien połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

24. Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 1255 i 1825, komisarz wyborczy dokonuje podsumowania otrzymanych danych i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o godzinie 1300 i 1830.

25. Komisarz wyborczy przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane zostały uzyskane.