Monitor Polski

M.P.1956.76.891

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1956 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 sierpnia 1956 r.
w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planach sfinansowania inwestycji.

Na podstawie § 11 uchwały nr 466 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie zasad dokonywania zmian w planie inwestycyjnym (Monitor Polski Nr 64, poz. 750 i Nr 69, poz. 848) ustala się, co następuje:

I.

Tryb dokonywania zmian w planie inwestycyjnym.

§  1. Zmiany limitów inwestycyjnych mogą być przeprowadzane:
1) przez odprowadzanie limitów tytułów zmienianych na rezerwę inwestora centralnego, a w planie centralnym również na rezerwę inwestora naczelnego,
2) przez przeznaczenie limitów z rezerw wymienionych w pkt 1 na zwiększenie limitów istniejących tytułów inwestycyjnych lub na nowoutworzone tytuły inwestycyjne,
3) przez bezpośrednie przenoszenie limitów z jednych tytułów na inne istniejące lub nowoutworzone tytuły inwestycyjne.
§  2.
1. Decyzje o zmianach limitów inwestycyjnych wydaje się przez zatwierdzenie wniosku sporządzonego na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do instrukcji. W ten sam sposób wydawane są również decyzje o przesunięciu limitów między składnikami tytułu inwestycyjnego.
2. Jeżeli zmiany limitów inwestycyjnych powodują zmianę planów sfinansowania inwestycji, do wniosku o zmianę limitów inwestycyjnych należy dołączyć projekt nowego planu sfinansowania inwestycji jednostki wnioskującej, sporządzony według wymagań zawartych w przepisach o planowaniu pokrycia finansowego inwestycji.
§  3. Decyzje o zmianach w limitach inwestycyjnych otrzymują po jednym egzemplarzu:
1) inwestorzy niższych szczebli od szczebla podejmującego decyzję o zmianie limitu inwestycyjnego,
2) oddział banku finansujący inwestora bezpośredniego.

Inwestorzy centralni mogą ustalić obowiązek przesyłania im decyzji o zmianach limitów inwestycyjnych podejmowanych przez inwestorów niższych szczebli.

§  4. Sporządzanie wniosków o zmianę w limitach nie obowiązuje przy dokonywaniu zmian porządkowych. Organy uprawnione do dokonywania zmian porządkowych wydają decyzje w formie pisemnej.
§  5. Jeżeli zmiana limitu inwestycyjnego następuje w drodze uchwały Prezydium Rządu, inwestor centralny w decyzji o zmianie limitu inwestycyjnego, zamieszczonej na formularzu według wzoru załączonego do instrukcji, powinien powołać się na tę uchwałę.
§  6.
1. Jeżeli stosownie do § 4 ust. 3 uchwały nr 466 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie zasad dokonywania zmian w planie inwestycyjnym (Monitor Polski Nr 64, poz. 750 i Nr 69, poz. 848) inwestor bezpośredni jest uprawniony do przekroczenia limitu inwestycyjnego, inwestor jest obowiązany powiadomić oddział banku finansujący inwestycje o wysokości wygospodarowanych lub uzyskanych ponadplanowo środków własnych przeznaczonych na zwiększenie nakładów inwestycyjnych ponad limit inwestycyjny.
2. Przez środki własne, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć:
1) wszelkie środki, jakie mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji limitowych według zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1956 r. w sprawie środków własnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji limitowych jednostek państwowych oraz w sprawie zwrotów środków inwestycyjnych (Monitor Polski Nr 11, poz. 138), z wyjątkiem środków pochodzących z amortyzacji i wpływów uzyskanych z likwidacji środków trwałych,
2) środki, jakie w myśl odrębnych przepisów mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji pozalimitowych, w części, którą inwestor przeznaczy na sfinansowanie inwestycji limitowych.
3. Celem ułatwienia dokonywania zmian w planie inwestycyjnym inwestorzy centralni powinni wprowadzić u siebie i u inwestorów naczelnych odpowiednią ewidencję limitów inwestycyjnych.

II.

Tryb dokonywania zmian w planach sfinansowania inwestycji.

A. Przepisy ogólne.
§  7.
1. Uprawnionym do dokonywania zmian w planach sfinansowania inwestycji jest organ, który plany te zatwierdził, z ograniczeniami wynikającymi z postanowień zawartych w dalszych przepisach instrukcji.
2. Zmiany w planach sfinansowania inwestycji wynikające ze zmian w limitach inwestycyjnych należy przeprowadzać jednocześnie z podjęciem decyzji o zmianie limitów inwestycyjnych. Jeżeli zmiana limitu inwestycyjnego należy do kompetencji innego organu niż zmiana planu sfinansowania inwestycji, organ powołany do zmiany planu sfinansowania inwestycji obowiązany jest dokonać zmiany planu sfinansowania inwestycji w ciągu 10 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie zmiany limitu inwestycyjnego.
3. Organ, którego zbiorczy plan sfinansowania inwestycji został zmieniony, obowiązany jest dokonać odpowiednich zmian w zatwierdzonych przez siebie planach sfinansowania w ciągu 10 dni.
§  8. Zwiększenie limitów finansowania powinno być dokonane w pierwszej kolejności ze środków własnych, zmniejszenie zaś limitów finansowania - przez zmniejszenie w pierwszym rzędzie przydzielonego w planie sfinansowania inwestycji kredytu budżetowego.
§  9.
1. Spowodowane zmianami w limitach inwestycyjnych zmiany w budżecie Państwa polegające na:
1) zmniejszeniu lub zwiększeniu zgodnie z przepisami o wykonywaniu budżetu Państwa ogólnej sumy kredytu budżetowego przydzielonego dla części budżetu centralnego lub dla zbiorczego budżetu województwa,
2) przeniesieniu kredytów między poszczególnymi częściami budżetu centralnego lub między poszczególnymi zbiorczymi budżetami województw,
3) przeniesieniu kredytów między budżetem centralnym a budżetami terenowymi

będą dokonywane przez Ministra Finansów na wniosek zainteresowanych ministerstw (urzędów centralnych) lub prezydiów wojewódzkich rad narodowych. Występując o zmianę w budżecie należy Ministerstwu Finansów przedłożyć decyzję o zmianie limitów inwestycyjnych.

2. Wniosek o zmniejszenie kredytów budżetowych należy przedłożyć Ministerstwu Finansów w ciągu czternastu dni od daty decyzji o zmniejszeniu limitów inwestycyjnych. W braku wniosku w tym terminie Minister Finansów dokona z urzędu lub na wniosek organu, na rzecz którego kredyt jest przenoszony, zmniejszenia kredytu o kwotę równą zmniejszeniu limitu inwestycyjnego.
§  10.
1. Decyzje o zmianie planów sfinansowania inwestycji sporządzać należy w drodze zatwierdzenia planu sfinansowania inwestycji w formie przewidzianej przepisami o planowaniu pokrycia finansowego inwestycji. Decyzje o zmianach organ wydający decyzję składa w 3 egzemplarzach, a w odniesieniu do planów sfinansowania inwestycji powiązanych z budżetami terenowymi - w 2 egzemplarzach, w placówce (centrali lub oddziale) banku finansującego inwestycje, niezależnie od doręczenia jednego egzemplarza jednostce, której plan sfinansowania inwestycji ulega zmianie.
2. Jeżeli zmiany jednostkowych planów sfinansowania inwestycji dotyczą środków obrotowych budowy lub wysokości środków własnych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji, inwestor bezpośredni w ciągu 7 dni od dały otrzymania decyzji o zmianie planu sfinansowania inwestycji obowiązany jest złożyć finansującemu go oddziałowi banku nowe obliczenie zmian w środkach obrotowych budowy i plan wpłat środków własnych na finansowanie inwestycji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się analogicznie w przypadku, gdy na skutek zmiany zbiorczego planu sfinansowania inwestycji ulega zmianie plan wpłat i rozdziału środków scentralizowanych na sfinansowanie inwestycji. Obowiązek zmiany tego planu obciąża jednostkę, na rzecz której otwarto rachunek środków scentralizowanych.
§  11.
1. Banki finansujące inwestycje zwracają decyzję o zmniejszeniu limitu finansowania, o ile stwierdzą, iż zmieniony limit finansowania jest niższy od sumy dokonanych wypłat powiększonej o kwotę będących w posiadaniu banku dokumentów rozliczeniowych podlegających pokryciu w ciężar rachunku inwestycyjnego inwestora, którego limit finansowania ulega zmniejszeniu.
2. Decyzje o zwiększeniu planu sfinansowania inwestycji w drodze zmniejszenia innego planu sfinansowania inwestycji powinny być bankowi składane równocześnie. Bank wykonuje decyzję o zwiększeniu limitu finansowania po uprzednim wykonaniu decyzji o zmniejszeniu limitu finansowania.
§  12.
1. W razie zmiany przynależności organizacyjnej inwestora właściwa dla niego przed reorganizacją jednostka nadrzędna dokonuje całkowitego zamknięcia przydzielonego mu limitu finansowania, udzielając równocześnie bankowi polecenia przeniesienia rachunku wypłat i środków własnych. Jednostka nadrzędna właściwa dla inwestora po reorganizacji zatwierdza dla niego odpowiedni limit finansowania. Do czasu uruchomienia dla inwestora nowego limitu finansowania bank finansuje jego inwestycje na podstawie dotychczasowego planu sfinansowania inwestycji.
2. Jeżeli inwestor przechodzący pod nadzór innej jednostki nadrzędnej korzystał z przydziału scentralizowanych środków własnych, obowiązany jest zwrócić otrzymane dotacje na rachunek jednostki, od której je otrzymał. Jednostka nadrzędna właściwa dla inwestora po reorganizacji obowiązana jest zapewnić mu odpowiednie środki w nowym planie sfinansowania inwestycji.
3. Jeżeli przedsiębiorstwo przechodzące pod nadzór innej jednostki nadrzędnej odprowadzało środki własne, przeznaczone na finansowanie inwestycji limitowych, na rachunek scentralizowanych środków własnych dotychczasowej jednostki nadrzędnej - jednostka ta obowiązana jest przelać otrzymane środki na rachunek scentralizowanych środków własnych jednostki nadrzędnej, właściwej dla przedsiębiorstwa po reorganizacji.
4. Zainteresowane jednostki nadrzędne obowiązane są udzielić bankowi finansującemu inwestycje niezbędnych informacji co do charakteru zmian organizacyjnych. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone na formularzu decyzji o zmianie limitu finansowania.

B. Przepisy dotyczące planów sfinansowania inwestycji jednostek powiązanych z budżetem centralnym.

§  13.
1. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w granicach przydzielonych im kredytów budżetowych mogą dokonywać wszelkich zmian w zatwierdzonych przez siebie planach sfinansowania inwestycji, z tym jednak że:
1) obniżenie ustalonej dla resortu kwoty amortyzacji przeznaczonej do odprowadzenia na rachunek dochodów budżetowych,
2) zwiększenie resortowego limitu wzrostu zapasów środków obrotowych budowy lub zmniejszenie rozmiarów ustalonego dla resortu zadania w zakresie obniżki tych zapasów

wymaga uprzedniej zgody Ministra Finansów.

2. Dysponenci niższych szczebli mogą dokonywać wszelkich zmian w zatwierdzonych przez siebie planach sfinansowania inwestycji, o ile zmiany te nie naruszają żadnego elementu planów zbiorczych zatwierdzonych dla tych dysponentów.
§  14. Jeżeli wskutek zmian w planach sfinansowania inwestycji zatwierdzonych przez dysponentów kredytów budżetowych głównego lub II stopnia pozostaje nie rozdysponowany limit finansowania, wymienieni dysponenci mogą go przenieść na swą rezerwę. Dla rezerwy tej sporządza się jednostkowy plan sfinansowania inwestycji.

C. Przepisy dotyczące planów sfinansowania inwestycji powiązanych z budżetami terenowymi.

§  15.
1. Jeżeli wnioskowane zmiany w planach sfinansowania inwestycji powodują zmiany w budżetach, decyzje o zmianie planów sfinansowania inwestycji mogą być wydawane po przeprowadzeniu zmian w budżetach, zgodnie z przepisami o wykonywaniu budżetu Państwa.
2. Zmiana określonych w zbiorczych planach sfinansowania inwestycji zadań w zakresie akumulacji środków własnych, jak również zwiększenie limitu wzrostu zapasów środków obrotowych budowy lub zmniejszenie rozmiarów zadania w zakresie obniżki tych zapasów wymaga decyzji prezydium właściwej rady narodowej.
§  16. W razie gdy na zmniejszony limit inwestycyjny w planie sfinansowania inwestycji przewidziano pokrycie z amortyzacji lub likwidacji środków trwałych, a zwalniająca się w związku z tym środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie innego tytułu inwestycyjnego, prezydia rad narodowych mogą w granicach dochodów budżetowych zwiększonych o wpływy z amortyzacji lub wpływy z likwidacji środków trwałych zwiększać kredyty budżetowe na wydatki inwestycyjne.

III.

Przepisy końcowe.

§  17. Banki finansujące inwestycje nie mają obowiązku przyjmowania do wykonania decyzji o zmianach planów sfinansowania inwestycji po dniu 20 grudnia.
§  18. Traci moc instrukcja Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1955 r. w sprawie trybu dokonywania zmian w planie inwestycyjnym i w planach sfinansowania inwestycji (Monitor Polski Nr 39, poz. 386).
§  19. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Inwestor bezpośredni Inwestor centralny

Inwestycja .................... grupy Inwestor naczelny

Nr tytułu inwestycyjnego ........... Bank finansujący inwestycje ......... Oddział w .........

WNIOSEK

o skreślenie, zmianę wysokości limitu, zmianę wewnątrz*) tytułu inwestycyjnego.

Limit przed zmianąZmianaLimit po

zmianie

zmniejszeniezwiększenie
ogółemw tym roboty budowlano -montażoweogółemw tym roboty budowlano-montażowe
1234567
Limit ogółem
w tym:
1 składnik
2 składnik-
3 składniki

Wnosi się o przesunięcie terminu oddania do użytku:

a) obiektu ...................................... z kwartału ................ na ................... kwartał

b) obiektu ...................................... z kwartału ................ na ................... kwartał

Uzasadnienie wnioskowanych zmian: .........................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................., dnia .................... 195... r.

.....................................

(podpis inwestora)

Oświadczenie generalnego (bezpośredniego) wykonawcy robót budowlano-montażowych.

Zmiany zakresu i wysokości robót budowlano-montażowych uzgodniono.

......................................., dnia .................... 195... r.

................................................

(podpis wykonawcy)

DECYZJA

Zatwierdza się zmiany objęte wnioskiem.

Limit w wysokości zł ...................., w tym na roboty budowlano-montażowe zł ...................., przenosi się na rezerwę - z rezerwy*) inwestora centralnego - naczelnego*) (na tytuł - z tytułu*) nr .................... inwestora bezpośredniego ....................)

........................, dnia .................... 195... r.

......................................

(podpis)

______

*) Niepotrzebne skreślić.