§ 2. - Tryb dokonywania uproszczonych rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

Monitor Polski

M.P.1957.38.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1957 r.
§  2.
1.
Uproszczone rozliczenie częściowe wykonawca może stosować przy wystawianiu faktur ostatecznych za roboty rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1955 r., a kontynuowane po dniu 31 grudnia 1955 r. W takich przypadkach przy sporządzaniu kosztorysu wykonawczego za całość wykonanych robót na obiekcie wykonawca przyjmuje do kosztorysu wartość robót lub elementów scalonych zakończonych przed dniem 31 grudnia 1955 r. według danych z ostatniej faktury przejściowej za rok 1955.
2.
Przy stosowaniu uproszczonych rozliczeń częściowych określenie "elementu scalonego" i "roboty" przyjmuje się według podziału dokonanego w tabeli elementów scalonych, przyjętej za podstawę do wystawienia faktury przejściowej za miesiąc grudzień 1955 r.
3.
Elementy scalone zakończone do dnia 31 grudnia 1955 r., a zafakturowane w wysokości co najmniej 95% ich wartości uważa się za rozliczone ostatecznie w tej wartości z chwilą pokrycia ostatniej faktury przejściowej za 1955 r.
4.
Stosowanie uproszczonego rozliczenia częściowego do robót lub elementów scalonych zakończonych wyklucza możność szczegółowego rozliczenia wszelkich robót dodatkowych wykonywanych przed dniem 31 grudnia 1955 r., chyba że dotyczą one wyłącznie elementów scalonych, zaawansowanych według protokołu stanu robót na 31 grudnia 1955 r. poniżej 95%.