Treść oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2003.37.538

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lipca 2003 r.
o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.1)) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
1)
Marek SIDOR - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, syn Feliksa, urodzony 3 czerwca 1951 r., zamieszkały w Konstancinie-Jeziorna woj. mazowieckie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy;
2)
Maciej GÓRSKI - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, syn Jana, urodzony 27 stycznia 1944 r., zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy;
3)
Bogusław ZALESKI - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, syn Henryka, urodzony 16 listopada 1948 r., zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 390.