Terminy ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

Monitor Polski

M.P.1982.10.73

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 24 marca 1982 r.
w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 117, z 1976 r. Nr 12, poz. 71, z 1978 r. Nr 26, poz. 116 i z 1981 r. Nr 17, poz. 83) zarządza się, co następuje:
1.
Terminy rozpoczęcia i przerwania ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego energią cieplną, dostarczaną z sieci cieplnych lub ciepłowni pozostających w zarządzie i użytkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, określają terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego z uwzględnieniem zasad ustalonych w zarządzeniu.
2.
Decyzje o rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania obiektów w danej miejscowości podejmuje się na podstawie danych z odczytów temperatury w najbliższej stacji meteorologicznej lub w najbliższym posterunku meteorologicznym.
1.
Ogrzewanie obiektów określonych w § 1 w okresie od 15 października do 25 kwietnia:
1)
może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od +12°C,
2)
powinno być przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od +12°C.
2.
Ogrzewanie obiektów określonych w § 1 w okresie od 26 kwietnia do 14 października:
1)
może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od +10°C,
2)
powinno być przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od +10°C.
Ogrzewanie szpitali, sanatoriów i innych jednostek budownictwa otwartego i zamkniętego, żłobków, przedszkoli i domów rencistów w okresie od 26 kwietnia do 14 października:
1)
może być rozpoczęte, jeżeli temperatura wewnętrzna pomieszczeń będzie niższa od +20°C,
2)
powinno być przerwane, jeżeli temperatura wewnętrzna pomieszczeń będzie wyższa od +20°C.
Przepisów § 2 nie stosuje się do garaży stanowiących odrębny obiekt budowlany, których ogrzewanie:
1)
może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od +5°C,
2)
powinno być przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od +5°C.
 
1.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego mogą podejmować decyzje o rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania obiektów określonych w § 1, mimo niespełnienia warunków ustalonych w § 2, jeśli jest to uzasadnione:
1)
miejscowymi warunkami atmosferycznymi,
2)
wielodobową prognozą meteorologiczną,
3)
wielkością i rodzajem układu ciepłowniczego.
2.
Podjęcie decyzji wymienionych w ust. 1 powinno następować z uwzględnieniem aktualnej sytuacji paliwowo-energetycznej.
Zasady ogrzewania obiektów specjalnego przeznaczenia, będących w użytkowaniu jednostek resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, zostaną określone odrębnie.
Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego (Monitor Polski Nr 34, poz. 150).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 września 1983 r. (M.P.83.32.178) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1983 r.
2 § 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 września 1983 r. (M.P.83.32.178) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1983 r.
3 § 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 września 1983 r. (M.P.83.32.178) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1983 r.
4 § 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 września 1983 r. (M.P.83.32.178) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 1983 r.