Monitor Polski

M.P.1985.16.125

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1985 r.

UCHWAŁA
OGÓLNOPOLSKIEGO KONWENTU WYBORCZEGO
z dnia 25 czerwca 1985 r.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 26, poz. 112) Ogólnopolski Konwent Wyborczy uchwala, co następuje:
§  1. Termin, do którego przyjmowane będą przez konwenty wyborcze od uprawnionych organizacji zgłoszenia osób wysuniętych na kandydatów na posłów, w związku z zarządzonymi na 13 października 1985 r. wyborami do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ustala się na dzień 7 sierpnia 1985 r.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.