Termin przedawnienia roszczeń o zapłatę kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów sprzedaży i umów dostawy oraz umów komisu w obrocie pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1971.54.353

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1973 r.

UCHWAŁA Nr 249
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 1971 r.
w sprawie terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów sprzedaży i umów dostawy oraz umów komisu w obrocie pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. *

Na podstawie art. 2 Kodeksu cywilnego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Termin przedawnienia roszczeń o zapłatę kar umownych przewidzianych w ogólnych warunkach umów wydanych na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów sprzedaży i umów dostawy oraz umów komisu w obrocie pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej wynosi 6 miesięcy.
1.
W stosunkach pomiędzy przedsiębiorstwami handlu zagranicznego a krajowymi sprzedawcami (dostawcami) towarów przeznaczonych na eksport, w wypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży (dostawy) przez sprzedawcę (dostawcę) krajowego powoduje zapłacenie przez przedsiębiorstwo handlu zagranicznego kar umownych kontrahentowi zagranicznemu, przedawnienie roszczeń o zapłatę przez krajowego sprzedawcę (dostawcę) przewidzianych w ogólnych warunkach umów sprzedaży towarów przeznaczonych na eksport kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży (dostawy) następuje z upływem 6 miesięcy od daty zapłaty kar umownych na rzecz kontrahenta zagranicznego.
2.
Termin przedawnienia określony w ust. 1 nie ma zastosowania do roszczeń o zapłatę kar umownych związanych z dostarczeniem towaru wadliwego, co do którego przedsiębiorstwo handlu zagranicznego dokonało odbioru przed jego sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu.
Przepis § 2 ust. 1 stosuje się również do roszczeń przedsiębiorstw handlu zagranicznego o zapłatę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów komisu związanych z obrotem z zagranicą w stosunkach z jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się odpowiednio art. XXXV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.
* Z dniem 1 października 1973 r. nin. uchwała traci moc w zakresie umów sprzedaży i umów dostawy, zgodnie z § 21 pkt 7 uchwały nr 192 z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (M.P.73.36.218).