§ 6. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  6.
1.
Składka za ubezpieczenia może być jednorazowo opłacona za okres nie dłuższy niż jeden rok, licząc od dnia wpisanego do dowodu ubezpieczenia.
2.
Jeżeli składka została opłacona za:
1)
okres krótszy niż jeden miesiąc - przedłużenie ubezpieczenia następuje po opłaceniu dodatkowej składki za następny pełny okres ubezpieczenia właściwy dla okresu pozostawania pojazdu mechanicznego za granicą,
2)
okres jednego miesiąca - przedłużenie ubezpieczenia następuje po opłaceniu dodatkowej składki za następny pełny miesiąc ubezpieczenia; każdy rozpoczęty następny miesięczny okres ubezpieczenia liczy się za pełny,
3)
okres krótszy niż jeden rok - przedłużenie ubezpieczenia następuje przez dopłatę należności do wysokości składki należnej za łączny okres ubezpieczenia,
4)
roczny okres ubezpieczenia - przedłużenie ubezpieczenia następuje po opłaceniu składki za nowy okres ubezpieczenia, jak za okres bezpośrednio poprzedzający wyjazd pojazdu za granicę.
3.
Przy ubezpieczeniu pojazdu mechanicznego na terytorium państw europejskich członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej na okres 1, 2 lub 3 dni składki przewidziane za te okresy nie mogą być łączone w celu objęcia ochroną ubezpieczenia 4-, 5- lub 6-dniowego okresu ubezpieczenia.