§ 11. - Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.16.128

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  11.
W § 6 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w sprawie ustalania szkód w pojazdach samochodowych z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Monitor Polski Nr 31, poz. 284) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym."