Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

Monitor Polski

M.P.1972.33.182

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 czerwca 1972 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6, z 1965 r. Nr 7, poz. 36 i z 1967 r. Nr 6, poz. 22) zarządza się, co następuje:
Ustala się taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1966 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków (Monitor Polski Nr 47, poz. 233).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 1972 r.

ZAŁĄCZNIK

TARYFA SKŁADEK ZA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW.

1.
W zależności od rodzaju budynku i położenia roczna składka za obowiązkowe ubezpieczenie budynków od tysiąca złotych sumy ubezpieczenia wynosi:
Rodzaj budynków:Składki za ubezpieczenie budynków
Budynkipokrytemiejskich złwiejskich zł
murowanetwardo0,100,80
miękko0,501,60
słomą2,502,50
drewnianetwardo0,201,60
miękko1,002,40
słomą3,203,20
2.
Minimalna składka za ubezpieczenie wszystkich budynków jednej nieruchomości wynosi dziesięć złotych.
3.
Rodzaj budynków określa się w zależności od konstrukcji ich ścian zewnętrznych oraz pokrycia dachu:
1)
za budynki murowane uważa się budynki, których ściany zewnętrzne zbudowane są z materiałów niepalnych, jak cegła, kamień, pustaki itp., oraz z muru pruskiego, przy czym nie uwzględnia się sposobu wypełniania ścian szczytowych, poddasza, trempla, konstrukcji ścian działowych i konstrukcji balkonów oraz konstrukcji i pokrycia budynku przylegającego; nie bierze się pod uwagę werand, sieni itp., jeżeli wartość poszczególnych przybudówek nie przekracza 5% sumy ubezpieczenia właściwego budynku; do budynków murowanych zalicza się również stodoły, które posiadają murowane szczytowe ściany i szczyty oraz słupy pionowe zrębu;
2)
za budynki drewniane uważa się budynki nie wymienione w pkt 1;
3)
za pokryte twardo uważa się takie budynki, których pokrycie wykonane jest z materiału ognioodpornego, jak dachówka, eternit, łupek, papa smołowa, płyty pilśniowe itp.;
4)
za pokryte miękko uważa się pozostałe budynki, z wyjątkiem pokrytych słomą, a więc pokryte gontem, deskami itp.;
5)
za pokryte słomą uważa się budynki pokryte słomą zbóż, trzciną, trawą itp.;
6)
jeżeli pokrycie składa się z kilku materiałów, przy stosowaniu taryfy bierze się pod uwagę materiał najbardziej łatwo palny.
4.
Za budynki miejskie uważa się budynki nie związane z gospodarstwem rolnym, położone na obszarze miast oraz osiedli, a za budynki wiejskie - budynki położone na obszarze gromad oraz budynki związane z gospodarstwem rolnym, położone na obszarze miast i osiedli.