Monitor Polski

M.P.1966.42.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 sierpnia 1966 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6 i z 1965 r. Nr 7, poz. 36) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi:
1) w województwach: koszalińskim, olsztyńskim i szczecińskim - 5‰ sumy ubezpieczenia za okres roczny;
2) w pozostałych województwach (miastach wyłączonych z województw) - 7‰ sumy ubezpieczenia za okres roczny.
§  2. Tracą moc dotychczasowe taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.