Monitor Polski

M.P.1966.47.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 sierpnia 1966 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6 i z 1965 r. Nr 7, poz. 36) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się taryfę składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Tracą moc dotychczasowe przepisy ustalające taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA SKŁADEK ZA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW

1. Roczna składka za obowiązkowe ubezpieczenie budynków wynosi złotych od tysiąca złotych sumy ubezpieczenia:
Klasa ryzyka budynkuGrupa budynków
BudynkiPokrytemiejskawiejska
AB
murowanetwardo0,100,151,00
miękko0,500,752,00
słomą3,303,303,30
drewnianetwardo0,200,302,00
miękko1,001,503,00
słomą4,004,004,00
2. Do odpowiedniej klasy ryzyka zalicza się budynki w zależności od konstrukcji ścian zewnętrznych oraz pokrycia dachu. I tak:
1) za budynki murowane uważa się budynki, których ściany zewnętrzne zbudowane są z materiałów niepalnych, jak cegła, kamień, pustaki itp., oraz z muru pruskiego, przy czym przy ocenie nie uwzględnia się sposobu wypełniania ścian szczytowych, poddasza, trempla, konstrukcji ścian działowych i konstrukcji balkonów oraz konstrukcji i pokrycia budynku przylegającego; nie bierze się pod uwagę werand, sieni itp., o ile wartość poszczególnych przybudówek nie przekracza 5% sumy ubezpieczenia właściwego budynku; do budynków murowanych zalicza się również stodoły, które posiadają murowane szczytowe ściany i szczyty oraz słupy pionowe zrębu;
2) za budynki drewniane uważa się wszystkie budynki nie wymienione w pkt 1;
3) za pokrycie twarde uważa się pokrycie całego budynku materiałem ognioodpornym, jak dachówką, eternitem, łupkiem, papą smołowaną, płytami pilśniowymi itp.;
4) za pokrycie miękkie uważa się wszystkie pozostałe pokrycia z wyjątkiem słomy, a więc pokrycia gontem, deskami itp.;
5) za pokrycie słomą uważa się pokrycie słomą zbóż, trzciną, trawą itp.;
6) jeżeli pokrycie składa się z kilku materiałów, przy taryfowaniu bierze się pod uwagę materiał najbardziej łatwopalny.
3. Do grupy budynków:
1) "Miejska A" należą budynki nie związane z gospodarstwem rolnym, a położone na obszarze miast będących siedzibą województw oraz miast stanowiących powiaty miejskie i miast wyłączonych z województwa;
2) "Miejska B" należą budynki nie związane z gospodarstwem rolnym, a położone na obszarze pozostałych miast oraz osiedli;
3) "Wiejska" należą wszystkie budynki położone na obszarze gromad oraz budynki związane z gospodarstwem rolnym, położone na obszarze miast i osiedli.