Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Monitor Polski

M.P.1974.42.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 grudnia 1974 r.
w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 304) oraz § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. Nr 46, poz. 274) zarządza się, co następuje:
Składkę roczną za objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi pojazdy będące w posiadaniu osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej, zwanych dalej posiadaczami, ustala się w zależności od zakresu tych ubezpieczeń oraz rodzaju i grupy taryfowej pojazdu.
1.
Pełny zakres ubezpieczeń obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie pojazdów samochodowych od uszkodzeń, zwane dalej ubezpieczeniem auto-casco (AC).
2.
Ograniczony zakres ubezpieczeń obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Składka roczna za ubezpieczenia obejmuje składkę podstawową z uwzględnieniem obliczanych kolejno obniżek lub dodatków do składki.
1. 1
Składka podstawowa za ubezpieczenie samochodów osobowych oraz udział własny posiadacza w pokryciu szkody w ubezpieczeniu auto-casco, zwany dalej udziałem własnym posiadacza, wynoszą:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według pojemności silnika w cm3Udział własny w ubezpieczeniu AC w złSkładka w zł za pojazdy produkcji
polskiej, innych państw członkowskich RWPG i jugosłowiańskiej przy zakresie ubezpieczeniapozostałych państw przy zakresie ubezpieczenia
pełnym

(NW, OC i AC)

ograniczonym (NW, OC)pełnym

(NW, OC i AC)

ograniczonym (NW, OC)
1234567
1do 9003.0001.850900 3.4501.650
2powyżej 900 do 1.2504.0002.2001.300 4.3502.700
3powyżej 1.250 do 1.5005.0002.9001.300 5.8502.700
4powyżej 1.500 do 1.8006.0004.4002.200 8.7004.500
5powyżej 1.800 *)7.0005.0002.20010.5004.500
6autobusy i przyczepy autobusowe7.0007.0003.00012.500 6.000"

*) z wyjątkiem samochodów marki Warszawa, dla których udział własny i składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

2. 2
(skreślony).
3. 3
Posiadacz, który po raz pierwszy rejestruje samochód osobowy, za pierwszy rok opłaca składkę podstawową zwiększoną o 25%, chyba że przed otrzymaniem dowodu rejestracyjnego co najmniej w ciągu jednego roku wykonywał zawód kierowcy na podstawie umowy o pracę albo był upoważniony do prowadzenia samochodu osobowego należącego do jednostki gospodarki uspołecznionej.
1.
Posiadaczowi samochodu osobowego, który w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych nie otrzymał świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia auto-casco ani nie był sprawcą wypadku, w związku z którym Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) wypłacił świadczenie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przysługuje za następny rok kalendarzowy obniżka w wysokości 20% składki podstawowej.
2.
Posiadacz samochodu osobowego, nie korzystający z obniżki składki, który w ciągu roku kalendarzowego otrzymał świadczenie z obowiązkowego ubezpieczenia auto-casco lub był sprawcą wypadku, w związku z którym PZU wypłacił świadczenie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - opłaca za następny rok kalendarzowy składkę zwiększoną:
1)
o 20% składki podstawowej - jeżeli PZU wypłacił świadczenia z tytułu ubezpieczenia auto-casco lub odpowiedzialności cywilnej za dwa wypadki,
2)
o 50% składki podstawowej - jeżeli PZU wypłacił świadczenia z tytułu ubezpieczenia auto-casco lub odpowiedzialności cywilnej za więcej niż dwa wypadki.
3. 4
Przy ustalaniu obniżek lub dodatków do składki nie uwzględnia się szkód:
1)
powstałych w czasie używania samochodu osobowego przez posiadacza zależnego,
2)
z obowiązkowego ubezpieczenia auto-casco:
a)
powstałych z przyczyn określonych w § 22 ust. 2 pkt 2-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz. U. z 1974 r. Nr 46, poz. 274 i z 1975 r. Nr 30, poz. 160),
b)
spowodowanych w okolicznościach uzasadniających wyłączną odpowiedzialność posiadacza lub kierowcy, jeżeli nie ustalono ich tożsamości ani nie zidentyfikowano pojazdu mechanicznego.
Składka podstawowa za ubezpieczenie motocykli i trójkołowców wynosi:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według pojemności silnika w cm3Składka w zł za ubezpieczenia NW, OC
7do 200220
8powyżej 200 oraz motocykle z wózkami bocznymi i trójkołowce320
Składka podstawowa za ubezpieczenie samochodów ciężarowych oraz udział własny posiadacza wynoszą:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według typu, ładowności i przeznaczeniaUdział własny w ubezpieczeniu AC złotychSkładka w zł przy zakresie ubezpieczenia:
pełnym (NW, OC, AC)ograniczonym (NW, OC)
9Samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton i ciągniki z wyjątkiem wymienionych w poz. 10 oraz rolniczych i gąsienicowych5.0002.000900
10Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 tony, w tym również samochody specjalizowane, ciągniki samochodowe - siodłowe i balastowe wraz z naczepami i przyczepami (pojazdy członowe)5.0003.0001.250
11samochody specjalne (pojazdy przeznaczone do innego celu niż przewóz osób lub ładunków) i samochody pogrzebowe5.0001.500550
12Przyczepy ciężarowe - uniwersalne i specjalizowane - do samochodów ciężarowych i ciągników (również rolniczych)5.000400-
Składka podstawowa za ubezpieczenie ciągników rolniczych i gąsienicowych oraz udział własny posiadacza wynoszą:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według mocy silnika w koniach mechanicznychUdział własny w ubezpieczeniu AC złotychSkładka w zł przy zakresie ubezpieczenia:
pełnym (NW, OC, AC)ograniczonym (NW, OC)
13do 305.000700220
14powyżej 30 do 455.000800220
15powyżej 455.000900220
Składki za ubezpieczenie pojazdów nie wymienionych w § 4-8 ustala się, przyjmując za podstawę najbardziej zbliżoną pozycję taryfy.
Inwalidzi, którzy są posiadaczami pojazdów samochodowych używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%; za inwalidów uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, upoważnionego do badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych, mogą kierować samochodem pod warunkiem dostosowania go do rodzaju schorzenia lub kalectwa,
3)
inwalidów, którym zostały przydzielone pojazdy samochodowe przez właściwy organ administracji państwowej,
4)
inwalidów wojennych i wojskowych oraz inwalidów członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - niezależnie od źródeł nabycia pojazdu samochodowego.
Posiadaczom pojazdów używanych w celach niezarobkowych, którzy są pracownikami PZU lub Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A., emerytom i rencistom, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio z tych zakładów, oraz członkom Rady Ubezpieczeniowej PZU i Rady Nadzorczej "Warty" - przysługuje obniżka składki w wysokości 15%.
1.
Posiadacz pojazdu objętego ubezpieczeniem w pełnym zakresie opłaca składkę za dany rok kalendarzowy w dwóch równych ratach, płatnych: w okresie od 1 do 31 marca i od 1 do 30 września.
2.
Posiadacz pojazdu objętego ubezpieczeniem w ograniczonym zakresie opłaca składkę jednorazowo w okresie od 1 do 31 marca.
(skreślony).
(skreślony).
Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych oraz krajowców dewizowych w ruchu zagranicznych określają odrębne przepisy.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej (Monitor Polski Nr 60, poz. 405).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.
1 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 września 1975 r. (M.P.75.29.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 grudnia 1976 r. (M.P.76.44.221) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1977 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 lutego 1978 r. (M.P.78.8.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1978 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 sierpnia 1978 r. (M.P.78.27.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1979 r.

2 § 4 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 lutego 1978 r. (M.P.78.8.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1978 r.
3 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 11 września 1975 r. (M.P.75.29.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1976 r.
4 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 11 września 1975 r. (M.P.75.29.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1975 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 września 1975 r. (M.P.75.29.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1975 r.
6 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 11 września 1975 r. (M.P.75.29.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1975 r.
7 § 13 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 grudnia 1976 r. (M.P.76.44.221) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1977 r.
8 § 14 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 grudnia 1976 r. (M.P.76.44.221) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1977 r.
9 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 18 lutego 1978 r. (M.P.78.8.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1978 r.