Monitor Polski

M.P.1955.108.1428

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1955 r.
§  1. Ustala się jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju stawki taryfowe za usługi świadczone przez aparat służby weterynaryjnej w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, określone w załączniku do niniejszej uchwały.