Monitor Polski

M.P.1955.108.1428

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1955 r.

UCHWAŁA NR 737
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1955 r.
w sprawie taryfy opłat za usługi służby weterynaryjnej w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego.

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie artykułów i usług, których ceny, opłaty lub stawki taryfowe albo wytyczne dla ich ustalenia określa Rada Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 125), Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju stawki taryfowe za usługi świadczone przez aparat służby weterynaryjnej w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. Opłaty, o których mowa w § 1, obowiązują w stosunku do usług świadczonych przez służbę sanitarną w ramach jej uprawnień ustalonych obowiązującymi przepisami lub na żądanie odbiorcy usług.
§  3. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w § 1, stanowią dochody budżetów terenowych.
§  4. Tracą moc wszelkie dotychczasowe przepisy w zakresie unormowanym niniejszą uchwałą.
§  5. Zobowiązuje się Ministra Rolnictwa do przedstawienia w terminie do dnia 31 grudnia 1955 r. uzgodnionego z zainteresowanymi ministrami projektu uchwały Prezydium Rządu, regulującej zakres działania i uprawnień nadzoru sanitarno-weterynaryjnego w stosunku do zakładów przemysłowych podległych poszczególnym ministrom.
§  6. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Rolnictwa, Prezesowi Państwowej Komisji Cen oraz innym zainteresowanym ministrom i kierownikom urzędów centralnych.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ W ZAKRESIE NADZORU SANITARNO-WETERYNARYJNEGO

PozycjaLiteraRodzaj czynnościOpłata zł
I. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.
1.Badanie w rzeźniach przemysłowych i publicznych.
aBydło powyżej 150 kg żywej wagi - od 1 sztuki3,60
bBydło (jałowizna) od 75 do 150 kg żywej wagi - od 1 sztuki2,40
cCielęta do 75 kg żywej wagi - od 1 sztuki0,90
dOwce, kozy - od 1 sztuki0,90
eŚwinie powyżej 40 kg żywej wagi - od 1 sztuki3,60
fŚwinie poniżej 40 kg żywej wagi - od 1 sztuki1,80
gKonie powyżej 1 roku życia - od 1 sztuki4,80
hŹrebięta do 1 roku życia - od 1 sztuki2,40
iZa badanie dokonane w pierwszych 2 godzinach po godzinach urzędowych dolicza się 50% do należnej opłaty.
jZa badanie w dni świąteczne i w dalszych godzinach pozaurzędowych (ponad 2 godziny) dolicza się 100% do kwoty rachunku.
2.Badanie w punktach uboju gospodarczego.
Astałych:
aŚwinie - od 1 sztuki3,60
bBydło - od 1 sztuki3,60
cCielęta - od 1 sztuki0,90
dOwce, kozy - od 1 sztuki0,90
Bruchomych:
aŚwinie - od 1 sztuki6,-
bBydło - od 1 sztuki6,-
cCielęta - od 1 sztuki4,50
dOwce, kozy - od 1 sztuki4,50
3.Badanie w zagrodach posiadaczy zwierząt.
aBydło powyżej 75 kg żywej wagi - od 1 sztuki12,-
bCielęta do 75 kg żywej wagi - od 1 sztuki9,-
cOwce, kozy - od 1 sztuki9,-
dŚwinie - od 1 sztuki12,-
eKonie powyżej 1 roku życia - od 1 sztuki15,-
fŹrebięta do 1 roku życia - od 1 sztuki7,-
4.Ponowne badanie mięsa sprowadzonego do miejscowości, w których istnieje obowiązek ponownego badania.
aOd 1 kg mięsa w godzinach urzędowych0,10
bOd 1 kg mięsa w pierwszych 2 godzinach po godzinach urzędowych0,15
cOd 1 kg mięsa w dalszych godzinach pozaurzędowych i w dni świąteczne0,20
5.Sprawdzanie badania mięsa sprowadzonego do miejscowości, w których istnieje obowiązek sprawdzania.
aW godzinach urzędowych od 1 kg mięsa0,05
bW pierwszych 2 godzinach po godzinach urzędowych od 1 kg mięsa0,075
cW dalszych godzinach pozaurzędowych i w dni świąteczne od 1 kg mięsa0,10
6.Badanie i kontrola sanitarno-weterynaryjna mięsa i przetworów mięsnych pochodzących z uboju gospodarczego, wprowadzanych do obrotu detalicznego.
Od 1 kg mięsa i przetworów bez względu na ich rodzaj i gatunek zwierzęcia0,20
7.Badanie mięsa pochodzącego z uboju nielegalnego.
Od 1 kg mięsa bez względu na jego rodzaj i na gatunek zwierzęcia0,50
8.Badanie mięsa w przypadkach odwołania się posiadacza, gdy wynik powtórnego badania potwierdzi orzeczenie poprzednie.
aPrzy odwołaniu się od orzeczenia oglądacza - od jednej sztuki zwierzęcia bez względu na gatunek6,-
bPrzy odwołaniu się od orzeczenia lekarza weterynarii od 1 sztuki zwierzęcia bez wzglądu na gatunek13,50
II. Badanie zwierząt w obrocie krajowym i w obrocie z zagranicą z wystawieniem świadectwa zdrowia.
9.aOd sztuki bydła w wieku ponad 6 miesięcy i od sztuki zwierzęcia jednokopytowego w wieku ponad 1 rok1,50
bOd źrebięcia poniżej 1 roku, cielęcia w wieku do 6 miesięcy, świni, owcy, kozy0,75
cOd prosięcia, jagnięcia, koźlęcia0,50
dOd całowagonowej przesyłki drobiu - od 1 wagonu12,-
eOd mniejszej niż całowagonowa przesyłki drobiu6,-
fOd psa2,-
gJeżeli ilość zwierząt gatunków wymienionych pod lit. a), b), c) badanych równocześnie i należących do 1 posiadacza przekroczy:
1)20 sztuk - to opłata za badanie każdej sztuki ponad 20 wynosi połowę opłaty podanej pod lit. a), b), c).
2)50 sztuk - to opłata za badanie każdej sztuki ponad 50 wynosi 1/3 opłaty podanej pod lit. a), b), c).
hOd innych zwierząt wyżej nie wymienionych:
1)dużych (zwierzęcia łownego lub egzotycznego) - od 1 sztuki10,-
2)małych i ptactwa - od 1 sztuki3,-
iBez względu na ilość badanych zwierząt opłata wymieniona w niniejszej pozycji (lit. a), b), c), e), f), h) nie może wynosić mniej niż 10 zł, o ile badanie odbywa się poza siedzibą służbową lekarza weterynarii.
jBadanie osesków znajdujących się przy matce opłacie nie podlega.
kZa czynności wymienione w niniejszej pozycji wykonane w miejscu odległym ponad 4 km od miejsca siedziby służbowej lekarza weterynarii w przypadku dojazdu należy poza opłatami przewidzianymi w niniejszej taryfie pobierać także należności z tytułu kosztów dojazdu przewidzianych w przepisach o podróżach służbowych.
III. Nadzór nad targami zwierzęcymi, spędami itp. oraz nad obrotem drobiem.
10.Nadzór nad targami zwierzęcymi, spędami itp.
aZa każdy dzień nadzoru nad targiem, jarmarkiem, spędem, pokazem lub przetargiem zwierząt oraz bazą zbiorczą zwierząt importowanych lub przeznaczonych do eksportu.18,-
bOprócz opłat wymienionych pod lit. a) za nadzór wykonany w miejscu odległym ponad 4 km od miejsca siedziby służbowej lekarza weterynarii w przypadku dojazdu należy pobierać także należności z tytułu kosztów dojazdu przewidzianych w przepisach o podróżach służbowych.
cZa nadzór nad wszystkimi spędami dla Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" ze zryczałtowanymi kosztami dojazdu38,-
11.Nadzór sanitarno-weterynaryjny nad obrotem drobiem.
aZa kontrolę punktu skupu drobiu9,-
bZa kontrolę zbiornicy drobiu15,-
cZa kontrolę tuczarni i rzeźni drobiu22,50
dOprócz opłat wymienionych pod lit. a), b), c) należy w przypadku dojazdu pobierać także należności z tytułu kosztów dojazdu przewidzianych w przepisach o podróżach służbowych.
12.Nadzór sanitarno-weterynaryjny okresowy nad obrotem drobiem.
aW zbiornicy drobiu - miesięcznie300,-
bW tuczarni drobiu samoistnej - miesięcznie300,-
cW tuczarni przy rzeźni - miesięcznie500,-
IV. Nadzór i badanie drobiu, ryb, zwierzyny łownej oraz przetworów mięsnych i rybnych.
13.Badanie mięsa drobiu.
aGęś, indyk - patroszone - od 1 sztuki0,15
bGęś, indyk - nie patroszone - od 1 sztuki0,10
cKura, perliczka, kaczka, kurczę - patroszone - od 1 sztuki0,10
dKura, perliczka, kaczka, kurczę - nie patroszone - od 1 sztuki0,05
eNadzór nad mięsem drobiu w chłodniach składowych - od 1 kg mięsa0,02
fOprócz opłat wymienionych w niniejszej pozycji pod lit. a), b), c), d) e) należy w przypadku dojazdów pobierać należności z tytułu kosztów podróży według obowiązujących przepisów o podróżach służbowych.
14.Badanie mięsa zwierzyny łownej i królików.
aPrzeżuwacze - od 1 sztuki12,-
bDzik łącznie z trychinoskopią - od 1 sztuki12,-
cPtactwo łowne - od 1 sztuki0,20
dZając, królik nie skórowany - od 1 sztuki0,25
eZając, królik skórowany - od 1 sztuki0,50
fBóbr błotny (nutria) łącznie z trychinoskopią - od 1 sztuki2,50
gOprócz opłat wymienionych w niniejszej pozycji pod lit. a), b), c), d), e), f) należy w przypadku dojazdu pobierać należności z tytułu kosztów podróży według obowiązujących przepisów o podróżach służbowych.
15.Badanie ryb, skorupiaków, mięczaków itp.
aRyby solone - od 1 kg0,01
bRyby żywe świeże, mrożone, wędzone - od 1 kg0,02
cRaki, mięczaki itp. - od 1 kg0,10
dNajniższa jednak opłata nie może wynosić mniej niż 30 zł.
eOprócz opłat wymienionych w niniejszej pozycji (lit. a), b), c) należy w przypadku dojazdu pobierać należności z tytułu kosztów podróży przewidzianych w przepisach o podróżach służbowych.
16.Badanie organoleptyczne przetworów mięsnych i rybnych z ewentualnym pobieraniem prób do badań laboratoryjnych.
aOd 1 kg
bNajniższa jednak opłata nie może, wynosić mniej niż 20 zł.
17.Badanie i nadzór nad zbiórką, przechowywaniem i wysyłką gruczołów dokrewnych i innych części zwierzęcych.
aW rzeźniach - od każdej sztuki zwierzęcia, z której gruczoły zostały pobrane0,03
bNadzór i odprawa sanitarno-weterynaryjna przed wysyłką z chłodni składowej - od 1 kg0,50
V. Nadzór i badanie mięsa, przetworów mięsnych i rybnych oraz innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego eksportowanych i importowanych.
18.Badanie mięsa przywożonego z zagranicy.
aOd 1 kg mięsa bez względu na jego rodzaj oraz gatunek zwierzęcia wraz z badaniem co do włośni0,10
bOpłaty za badanie bakteriologiczne i badanie biologiczne według taryfy laboratorium przeprowadzającego badanie.
cOprócz opłat wymienionych w niniejszej pozycji pod lit. a), b) należy w przypadku dojazdu pobierać także należności z tytułu kosztów podróży przewidzianych w przepisach o podróżach służbowych.
19.Odprawa sanitarno-weterynaryjna artykułów mięsnych i rybnych wywożonych za granicę.
aOd przesyłki całowagonowej - od 1 wagonu60,-
bOd przesyłki mniejszej niż całowagonowa30,-
cOd przesyłki statkowej do 100.000 kg200,-
dOd przesyłki statkowej od 100.000 do 200.000 kg300,-
eOd przesyłki statkowej ponad 200.000 kg500,-
fOprócz opłat wymienionych w niniejszej pozycji pod lit. a), b), c), d), e),należy w przypadku dojazdu pobierać także należności z tytułu kosztów podróży przewidzianych w przepisach o podróżach służbowych.
20.Kontrola sanitarno-weterynaryjna środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do zaopatrzenia statków morskich.
aOd 1 kg0,20
bNajniższa jednak opłata nie może wynosić mniej niż 100 zł.
21.Nadzór nad produkcją bekonu i przetworów mięsnych peklowanych.
aOd 1 bekonu0,30
bOd 1 szynki0,15
cOd 1 kg mięsa peklowanego0,05
22.Nadzór nad produkcją surowego mięsa w elementach przesyłanego do przetwórni eksportowych.
aOd 1 szynki0,30
bOd 1 kg mięsa (łopatki, schabu, ozorków itp. mięsa ciętego)0,05
23.Nadzór w przetwórniach mięsnych i rybnych eksportowych oraz w chłodniach składowych.
Za 1 miesiąc nadzoru900,-
24.Kontrola jaj lub produktów jajczarskich przed wysyłką za granicę (obejmuje również kontrolę w ostatnim miejscu składowania).
aOd 1 wagonu lub przesyłki mniejszej60,-
bOprócz opłat wymienionych pod lit. a) należy w przypadku dojazdu pobierać należności z tytułu kosztów podróży przewidzianych w przepisach o podróżach służbowych.
VI. Nadzór i badania niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego.
25.Nadzór nad odkażaniem przedmiotów importowanych za zezwoleniem Ministerstwa Rolnictwa, mogących być nosicielami zarazków.
aZa 1 godzinę nadzoru15,-
bOprócz opłat wymienionych pod lit. a) należy w przypadku dojazdu pobierać także należności kosztów podróży przewidzianych w przepisach o podróżach służbowych.
26.Badanie organoleptyczne produktów niejadalnych
AW ilościach do 1 tonny:
aSkóry - od 1 kg0,01
bWełna - od 1 kg0,005
cSzczecina, włosie, pierze - od 1 kg0,01
dJelita, żołądki, gruczoły wewnętrznego wydzielania itp. - od 1 kg0,002
eMączka pastewna - od 1 kg0,005
fRogowizna - od 1 kg0,005
BW ilościach ponad 1 tonnę artykułów wymienionych pod lit. a)-e) - od 1 tonny5,-
27.Pobieranie prób z produktów niejadalnych do badań laboratoryjnych wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji.
aSkóry - od każdej sztuki, z której pobrano próbę0,10
bWełna, szczecina, włosie itp. - od 1 próby2,00
cMączka pastewna (mięsna, kostna, rybna itp.) - od 1 próby2,00
dRogowizna - od 1 próby2,00
eInne artykuły - od 1 próby2,00
28.Badanie laboratoryjne.
Według taryfy laboratorium przeprowadzającego badanie.