Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.

Monitor Polski

M.P.1995.2.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Zarządzenie określa wymagania dotyczące szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania pozwolenia na budowę, i nie ogranicza zakresu dokumentacji w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanej równocześnie (np. projekt technologiczny) oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.
§  2.
Artykuły powołane w zarządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Wymagania ogólne dotyczące projektu budowlanego

§  3.
W projekcie budowlanym należy zamieścić:
1)
nazwę i adres obiektu budowlanego,
2)
imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,
3)
nazwę i adres jednostki projektowania,
4)
imię i nazwisko projektanta obiektu lub zamierzenia budowlanego oraz imiona i nazwiska pozostałych projektantów, wraz z określeniem zakresu lub części projektu budowlanego, opracowanych przez każdego z nich, specjalności i numery posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy pod projektem,
5)
spis zawartości projektu budowlanego,
6)
jeżeli projekt podlega sprawdzeniu zgodnie z art. 20 ust. 2 - imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z określeniem specjalności i numeru posiadanych przez nich uprawnień budowlanych, daty i podpisy.
§  4.
1.
Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą:
1)
nazwę i adres obiektu budowlanego,
2)
przedmiot i skalę rysunku,
3)
imię i nazwisko projektanta właściwego ze względu na przedmiot rysunku oraz specjalność i numer posiadanych przez niego uprawnień budowlanych, datę i podpis.
2.
W wypadku projektu architektoniczno-budowlanego obiektu objętego obowiązkiem sprawdzenia zgodnie z art. 20 ust. 2, należy umieścić w metryce, o której mowa w ust. 1, imię i nazwisko osoby sprawdzającej oraz specjalność i numer posiadanych przez nią uprawnień budowlanych.
§  5.
Wszystkie strony (arkusze), części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu budowlanego powinny być opatrzone trwałą, kolejną numeracją.
§  6.
1.
Projekt budowlany należy sporządzić w trwałej i czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.
2.
Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące:
1)
części wymienione w art. 34 ust. 3 pkt 1-3 i w miarę potrzeby w odrębnym tomie część wymienioną w art. 34 ust. 3 pkt 4 lub
2)
części wymienione w art. 34 ust. 3 pkt 1-3 i w miarę potrzeby w pkt 4 tego artykułu oraz w odrębnym tomie część wymienioną w art. 34 ust. 3 pkt 2.
3.
Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w obowiązujących Polskich Normach.
§  7.
Wymagania zarządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić, z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2, uwzględniając w szczególności cechy danego obiektu, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

§  8.
1.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopiach aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Część opisowa, o której mowa w ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7 powinna określać:
1)
przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego złożonego z wielu obiektów budowlanych - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów,
2)
istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek - tylko w zakresie niezbędnym jako uzupełnienie części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu,
3)
projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektem, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu (z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym), ukształtowanie terenu i zieleni - tylko w zakresie niezbędnym jako uzupełnienie części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu,
4)
zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
5)
dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6)
dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujące się w granicach terenu górniczego,
7)
inne konieczne dane wynikające ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
3.
Część rysunkowa, o której mowa w ust. 1, sporządzona na jednej mapie zgodnie z § 7 powinna określać:
1)
położenie (orientację) działki lub terenu,
2)
granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów i urządzeń oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążliwości oraz strefy ochronne,
3)
układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zewnętrznej sieci komunikacyjnej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów układu, charakterystyczne rzędne i wymiary,
4)
ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje terenu,
5)
ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje terenu,
6)
przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich oraz charakterystyczne rzędne i wymiary,
7)
układ sieci uzbrojenia terenu przedstawiony z nawiązaniem do odpowiednich sieci zewnętrznych, odnoszący się do sieci oraz urządzeń wodociągowych, w tym ujęć wody, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub urządzeń do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych przekrojów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości,
8)
układ sieci elektrycznych przedstawiony z nawiązaniem do sieci zewnętrznych, określający sieci zasilające instalacje i urządzenia elektryczne oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, z oznaczeniem charakterystycznych elementów oraz symboli i wymiarów.
§  9.
Dopuszcza się przedstawienie tematyki określonej w § 8 ust. 3 na dodatkowych rysunkach, jeżeli jest to konieczne do poprawy czytelności projektu zagospodarowania działki lub terenu.
§  10.
Projekt zagospodarowania działki budowlanej lub terenu powinien być sporządzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego i zapewniającej ich należytą czytelność.

Projekt architektoniczno-budowlany

§  11.
1.
Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.
2.
Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7 powinien określać:
1)
przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, jego kubaturę i zestawienie powierzchni,
2)
rozwiązania architektoniczno-budowlane określające formę i funkcję obiektu, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy - tylko w zakresie niezbędnym jako uzupełnienie rysunków projektu architektoniczno-budowlanego,
3)
układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń lub ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród wewnętrznych i zewnętrznych, podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu, mogącym naruszać uzasadnione interesy osób trzecich,
4)
w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku wielorodzinnego - sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym, w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich, warunków do korzystania z tego obiektu,
5)
w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi,
6)
w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - jego rozwiązania budowlane i instalacyjno-techniczne nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,
7)
rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych, a także sposób powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, uzasadnienie doboru, rodzaju i wielkości urządzeń,
8)
rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych, i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu,
9)
charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, wskazującą w szczególności:
a)
bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wyłączeniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu,
b)
w stosunku do budynku wyposażonego w instalacje grzewcze (lub chłodnicze) - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, bram, a także okien i innych przegród przeźroczystych,
c)
parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę cieplną obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d)
dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii, zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i w obowiązujących Polskich Normach,
10)
charakterystykę ekologiczną obiektu budowlanego zawierającą opis jego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, pod względem:
a)
zapotrzebowania w wodę i odprowadzania ścieków,
b)
emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
c)
wytwarzania odpadów stałych, z podaniem ich rodzaju i ilości,
d)
emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
e)
wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

oraz wykazywać, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi i szczególnymi przepisami oraz obowiązującymi Polskimi Normami,

11)
warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodne ze szczególnymi przepisami.
§  12.
1.
Część rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7 powinna przedstawiać:
1)
widoki boczne (elewacje), a także widok z góry, w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy obiektu oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym (na rysunku) elewacyjnych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji,
2)
rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu, w tym przekrycia oraz przekroje podłużne (profile) i poprzeczne, przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu - konieczne do przedstawienia:
a)
układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu,
b)
rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu i jego powiązania z podłożem,
c)
współzależności między elementami budowlanymi obiektu, urządzeniami technologicznymi, przemysłowymi i innymi, dla których obiekt stanowi obudowę lub konstrukcję nośną,
d)
budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafinacyjna,

z podaniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w planie i w pionie, z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu, w szczególności pomieszczeń, ustroju konstrukcyjnego, przekrojów jego elementów, a także urządzeń, o których mowa pod lit. d), oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych, o których mowa pod lit. c),

3)
w stosunku do budynku ogrzewanego - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych, wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2,
4)
podstawowe urządzenia instalacji technicznych, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2 lit. c),
5)
zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
a)
instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe,
b)
instalacje i wyposażenie elektryczne oraz instalację odgromową,
c)
instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach szczególnych,

wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów.

2.
Część rysunkowa określona w ust. 1 powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu.
3.
Część rysunkowa projektu przebudowy obiektu budowlanego powinna wyróżniać graficznie stan istniejący.
§  13.
1.
Część rysunkowa, o której mowa w §12 ust. 1, powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:
1)
1 : 200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach,
2)
1 : 100 dla pozostałych obiektów budowlanych i wydzielonych części obiektów wymienionych w pkt 1,
3)
1 : 50 dla obiektów lub ich wydzielonych części podlegających przebudowie lub modernizacji.
2.
W stosunku do obiektu budowlanego liniowego należy dobierać skale rysunków dostosowane do potrzeb realizacyjnych obiektu i umożliwiające odwzorowanie obiektu z dokładnością zapewniającą czytelność projektu.

Przepisy końcowe

§  14.
Projekt budowlany sporządza się w 3 egzemplarzach.
§  15.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.