Monitor Polski

M.P.1952.A-73.1174

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU DROBNEGO I RZEMIOSŁA
z dnia 30 kwietnia 1952 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji wewnętrznej wojewódzkich zarządów przemysłu terenowego materiałów budowlanych.

Na podstawie § 6 uchwały Nr 124 Prezydium Rządu z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów przemysłu terenowego materiałów budowlanych (Monitor Polski Nr A-35, poz. 513) zarządza się, co następuje:
§  1. Do zakresu czynności wojewódzkich zarządów przemysłu terenowego materiałów budowlanych należy koordynacja, nadzór, kontrola i ogólne kierownictwo przedsiębiorstw przemysłu terenowego materiałów budowlanych, o których mowa w § 1 uchwały Nr 124 Prezydium Rządu z dnia 8 marca 1952 r. (Monitor Polski Nr A-35, poz. 513), a w szczególności:
1) opracowywanie zbiorczych planów działalności podległych przedsiębiorstw i nadzór nad ich wykonywaniem;
2) opracowywanie procesów technologicznych i organizacja produkcji;
3) dbanie o stały postęp techniczny i racjonalizację;
4) ulepszanie i kontrola jakości produkcji;
5) koordynacja działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie produkcji, zaopatrzenia i zbytu;
6) nadzór i koordynacja gospodarki finansowej;
7) regulowanie zagadnień pracy i płac;
8) opracowywanie norm i instrukcji organizacyjnych;
9) planowanie inwestycji i nadzór nad ich wykonawstwem;
10) nadzór nad konserwacją i remontami maszyn, urządzeń, sprzętu i budowli;
11) nadzór nad eksploatacją majątku, przydzielonego przedsiębiorstwom;
12) wnioski w sprawach uruchamiania bądź demontażu zakładów nieczynnych.
§  2. Na czele wojewódzkiego zarządu przemysłu terenowego materiałów budowlanych (W.Z.P.T.M.B.) stoi dyrektor, odpowiedzialny za całokształt działalności zarządu, a zwłaszcza za sporządzanie i wykonanie planów przez podporządkowane jednostki, za dobór i szkolenie kadr, oraz za oszczędną i racjonalną gospodarkę w zarządzie i podległych jednostkach.
§  3. Dyrektor zarządza całokształtem spraw W.Z.P.T.M.B. przy pomocy zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych.
§  4. Dyrektora i jego zastępcę powołuje prezydium wojewódzkiej rady narodowej za zgodą Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
§  5. Zasady organizacji i systemu finansowego wojewódzkich zarządów przemysłu terenowego materiałów budowlanych ureguluje odrębne zarządzenie.
§  6. Strukturę wewnętrzną W.Z.P.T.M.B. podaje ramowy schemat organizacyjny oraz objaśnienia do niego, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1952 r.

ZAŁĄCZNIK 

RAMOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU PRZEMYSŁU TERENOWEGO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

OBJAŚNIENIE DO RAMOWEGO SCHEMATU ORGANIZACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU PRZEMYSŁU TERENOWEGO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Typowy zakres działania.

.

I.

Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych (W.Z.P.T.M.B.) podlegają bezpośrednio następujące komórki funkcjonalne:
1. Dział Planowania opracowuje wytyczne i instrukcje do planów wieloletnich i rocznych, ustala zadania planowe dla przedsiębiorstw przemysłu terenowego materiałów budowlanych, kieruje opracowaniem całości planu technicznego, przemysłowego, finansowego i inwestycyjnego przedsiębiorstw oraz sporządza ich ostateczną redakcję, śledzi i analizuje wykonanie planu w przedsiębiorstwach, prowadzi statystykę i sprawozdawczość W.Z.P.T.M.B.
2. Dział Organizacji, Zatrudnienia i Płac opracowuje sprawy związane z tworzeniem przedsiębiorstw przemysłu terenowego materiałów budowlanych, ich schematami, regulaminami i instrukcjami organizacyjnymi, opracowuje organizację i plan etatów osobowych W.Z.P.T.M.B, oraz analizuje, koryguje i wnioskuje o zatwierdzeniu planu etatów osobowych pracowników zarządów przedsiębiorstw i zakładów, prowadzi ewidencję przedsiębiorstw i zakładów, opracowuje zbiorcze plany zatrudnienia i funduszu płac, kontroluje ich wykonanie, czuwa nad wykonaniem układów zbiorowych, opracowuje wspólnie z wydziałami technicznymi normy pracy, nadzoruje ich wykonanie, sprawuje pieczę nad ruchem współzawodnictwa pracy, opracowuje zbiorcze plany akcji socjalnej, nadzoruje ich wykonanie, opracowuje instrukcje w zakresie opieki socjalnej i zdrowotnej nad pracownikami przedsiębiorstw i W.Z.P.T.M.B., inicjuje i organizuje opiekę socjalną i zdrowotną w przedsiębiorstwach.
3. Dział Finansowo-Księgowy opracowuje zbiorcze plany finansowe podległych przedsiębiorstw i nadzoruje ich wykonanie, dokonuje operacji finansowych, prowadzi kasę W.Z.P.T.M.B., organizuje, kieruje i kontroluje wszelkie zagadnienia związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową W.Z.P.T.M.B i podległych przedsiębiorstw, analizuje i sporządza zbiorcze sprawozdania rachunkowe, prowadzi sprawy kosztów własnych i cen, kontroluje przestrzeganie dyscypliny finansowej w przedsiębiorstwach, inicjuje szkolenie personelu księgowości, dysponuje działalnością finansową W.Z.P.T.M.B.
4. Sekcja Kontroli Technicznej sprawuje nadzór nad jakością produkowanych przez przedsiębiorstwa wyrobów i półwyrobów oraz surowców i materiałów do produkcji, nadzoruje przestrzeganie norm jakościowych, warunków technicznych i instrukcji technologicznych, organizuje i nadzoruje funkcjonowanie kontroli technicznej w przedsiębiorstwach i zakładach, analizuje i zwalcza przyczyny braków produkcyjnych, bada ważniejsze reklamacje jakościowe, bierze udział w opracowaniu norm jakościowych, warunków technicznych, instrukcji technologicznych oraz inicjuje polepszenie jakości produkcji.
5. Dział Zaopatrzenia i Zbytu opracowuje zbiorcze plany zaopatrzenia materiałowego, nadzoruje ich wykonanie, organizuje i nadzoruje gospodarką materiałową w przedsiębiorstwach, zaopatruje produkcję w surowce i artykuły pomocnicze, opracowuje zbiorcze plany zbytu, realizuje plany zbytu artykułów wytwarzanych przez podległe przedsiębiorstwa, nadzoruje przestrzeganie instrukcji dystrybucyjnych przez przedsiębiorstwa, nadzoruje wykorzystanie w przedsiębiorstwach i zakładach: środków przewozowych, urządzeń i taboru transportowego, samochodowego, za- i wyładowczego oraz materiałów pędnych, ogumienia i części zamiennych, sprawdza zestawienia taryf i opłat przewozowych (zarządzenie Nr 11 Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 11 lutego 1952 r. znak ZA7-TS-35/52 – Dz. Urz. M.P.D. i Rz. Nr 4, poz. 19).
6. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza prowadzi kancelarię główną (poczta, registratura, składnica akt, centralna maszynopisownia), załatwia sprawy gospodarcze W.Z.P.T.M.B., prowadzi ewidencją i nadzór nad użytkowaniem, ubezpieczeniem i ochroną majątku podległych przedsiębiorstw oraz zarządza taborem transportowym, garażami, warsztatami, magazynami i obsługą gospodarczą W.Z.P.T.M.B.
7. Inspektor Przemysłu – zakres działania regulują osobne przepisy.
8. Sekcja Personalna i Szkolenia Zawodowego sprawuje nadzór nad doborem kadr przedsiębiorstw, załatwia sprawy przyjmowania, przenoszenia i zwalniania pracowników, sprawy awansów i odznaczeń pracowników, instruuje i inspekcjonuje komórki personalne w przedsiębiorstwach, czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, prowadzi ewidencję personalną, organizuje szkolenie i dokształcanie pracowników W.Z.P.T.M.B. przedsiębiorstw i zakładów, kieruje doborem kandydatów na słuchaczy szkół, kursów i praktykantów warsztatowych, prowadzi ich ewidencję, opracowuje i nadzoruje wykonanie budżetów szkolnych.

.

II.

Naczelnemu Inżynierowi (zastępcy dyrektora) podlegają następujące komórki:
9. Dział Produkcji opracowuje wskaźniki do planu technicznego i przemysłowego na podstawie wytycznych Działu Planowania, nadzoruje i analizuje bieżąco wykonanie planów produkcyjnych przedsiębiorstw, opiniuje wnioski inwestycyjne przedsiębiorstw, analizuje koszty produkcji, sprawuje pieczę nad wynalazczością i ruchem racjonalizatorskim pracowników, czuwa nad bezpieczeństwem i higieną pracy, dopilnowuje zabezpieczenia ciągłości zaopatrzenia produkcji w materiały, narzędzia, przybory.
10. Główny Mechanik sprawuje nadzór nad stanem maszyn, urządzeń i budowli ruchowych przedsiębiorstw oraz ich racjonalną gospodarką, prowadzi ewidencję ważniejszych maszyn i urządzeń, opracowuje zbiorcze plany remontów bieżących średnich i kapitalnych, nadzoruje i koordynuje ich wykonanie, instruuje w sprawach gospodarki smarniczej, wykonania remontów, przepisów obsługi i ruchu, wnioskuje w sprawach normatywów zużycia i zapasów części wymiennych i materiałów pomocniczych, potrzebnych do wykonania remontów, dopilnowuje szybkiego usuwania awarii, prowadzi sprawozdawczość awaryjną, kieruje gospodarką energetyczną, analizuje koszty zużycia energii.
11. Sekcja Technologiczna opracowuje metody organizacji produkcji oraz procesów i dokumentacji technologicznej, inicjuje i bierze udział w opracowywaniu usprawnień w procesie produkcyjnym i nowych metod technologicznych, norm jakościowych surowców, półwyrobów, wyrobów oraz norm zużycia materiałów do produkcji.
12. Sekcja Inwestycji opracowuje programy, sporządza plany inwestycyjne, opracowuje plany dokumentacji technicznej oraz plany realizacji inwestycji, śledzi postęp robót i analizuje wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych oraz prowadzi sprawozdawczość i przeprowadza inspekcję inwestycji.
13. Pracownia Konstrukcyjna opracowuje dokumentacją techniczną nowych wyrobów, narzędzi, części zamiennych i urządzeń. Pracownia ta powinna być zorganizowana na zasadzie rozrachunku gospodarczego.

Uwaga: 3. O ustawieniu komórki na szczeblu działu, sekcji czy stanowiska pracy decyduje Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła przy zatwierdzaniu indywidualnych schematów W.Z.P.T.M.B.

1. Załączony schemat obrazuje przykładowo organizację wewnętrzną wojewódzkich zarządów przemysłu terenowego materiałów budowlanych, w których liczba etatów wynosi od 40 do 55.

2. W W.Z.P.T.M.B., w których liczba etatów jest niższa, powinna nastąpić odpowiednia kompresja komórek organizacyjnych przez połączenie np. Sekcji Inwestycji z Głównym Mechanikiem, Działu Planowania z Działem Organizacji, Zatrudnienia i Płac, Działu Produkcji z Sekcją Technologiczną.