§ 9. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 9. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  9.
1.
Wkłady oszczędnościowe ludności gromadzą oddziały specjalistyczne NBP, zwane dalej powszechnymi kasami oszczędności, oraz banki spółdzielcze.
2.
Wkłady oszczędnościowe mogą być płatne na każde żądanie lub złożone na zadeklarowany okres (terminowe), oprocentowane bądź premiowane premiami rzeczowymi lub pieniężnymi.
3.
Na przyjęty wkład oszczędnościowy bank wystawia dokument posiadania wkładu, który może być imienny lub na okaziciela.
4.
Forma wkładu oszczędnościowego powinna być w sposób wyraźny określona w dokumencie posiadania wkładu bądź w umowie o prowadzeniu rachunku wkładów oszczędnościowych.