§ 6. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 6. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  6.
1.
Banki spółdzielcze prowadzą rachunki bankowe główne dla jednostek i osób wymienionych w § 5 oraz mogą prowadzić rachunki bankowe dla nie wymienionych w tym przepisie:
1)
osób fizycznych zamieszkałych na terenie działania banku spółdzielczego, mających obywatelstwo polskie,
2)
jednostek gospodarki nie uspołecznionej,
3)
jednostek organizacyjnych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych mających siedzibę na terenie działania banku spółdzielczego, z wyłączeniem:
a)
jednostek, których działalność eksploatacyjną finansuje inny bank,
b)
zarządów głównych organizacji dotowanych z budżetu Państwa,
4)
związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych,
5)
komitetów utworzonych za zgodą właściwych organów administracji państwowej w celu wykonywania działalności o charakterze społecznym,
6)
jednostek, które zwolnione zostały od obowiązku przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem rachunku bankowego, a które uznają potrzebę posiadania takiego rachunku,
7)
osób fizycznych lub osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, wynajmujących lokale użytkowe lub mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność - w zakresie wpływów z czynszu.
2.
Do prowadzenia rachunków bankowych głównych dla jednostek gospodarki uspołecznionej właściwy jest bank spółdzielczy, na którego terenie działania znajduje się siedziba jednostki, a do rachunków osób fizycznych lub osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, wynajmujących lokale użytkowe lub mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność, właściwy jest bank spółdzielczy, na którego terenie działania położona jest nieruchomość, niezależnie od miejsca zamieszkania (siedziby) osoby wynajmującej.