§ 5. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  5.
1.
Banki spółdzielcze udzielają kredytów obrotowych i inwestycyjnych:
1)
zespołom rolników indywidualnych,
2)
kółkom rolniczym nie prowadzącym ośrodków rolnych,
3)
spółkom wodnym i ich związkom,
4)
spółkom do zagospodarowania wspólnot gruntowych,
5)
innym zrzeszeniom rolników (zespołom produkcji materiałów budowlanych, grupom użytkowników maszyn itp.),
6)
indywidualnym rolnikom, osobom mającym warunki do prowadzenia niektórych rodzajów produkcji roślinnej lub zwierzęcej, a ponadto pracownikom zatrudnionym w jednostkach związanych z rolnictwem i leśnictwem,
7)
jednostkom pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej,
8)
rybakom morskim i osadnikom rybackim,
9)
absolwentom średnich szkół zawodowych, szkół pomaturalnych i szkół wyższych, podejmującym pracę w zakładach pracy zaliczonych do działu gospodarki narodowej "Rolnictwo" i "Leśnictwo".
2.
Poza kredytami, o których mowa w ust. 1, banki spółdzielcze udzielają kredytów:
1)
członkom banku spółdzielczego na różne potrzeby płatnicze,
2)
rolnikom i innym osobom zamieszkałym na terenie działania banku spółdzielczego na zakup towarów i usług objętych ratalną sprzedażą,
3)
gotówkowych dla ludności zamieszkałej na terenie działania banku spółdzielczego.