§ 11. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów. - M.P.1975.37.219 - OpenLEX

§ 11. - Szczegółowy zakres działania banków oraz rodzaje wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.

Monitor Polski

M.P.1975.37.219

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1981 r.
§  11.
1.
Posiadaczem wkładów na książeczkach oszczędnościowych może być osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie oraz krajowa organizacja polityczna, społeczna i zawodowa uprawniona do lokowania wolnych środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.
Osoba fizyczna nie będąca obywatelem polskim, a mająca pełną zdolność do czynności prawnych, może być posiadaczem wkładów na książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności, jeżeli zamieszkuje i jest zatrudniona w Polsce na podstawie umowy o pracę lub wykonuje zajęcia zarobkowe na podstawie uprawnienia wydanego jej przez właściwy organ administracji państwowej i złoży w tej sprawie odpowiednie oświadczenie. W pozostałych wypadkach wymagane jest zezwolenie dewizowe.