Szczegółowy tryb wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1985.5.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW: PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I LEKKIEGO, FINANSÓW, KOMUNIKACJI ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
z dnia 28 lutego 1985 r.
w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.

Na podstawie § 4 uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie sprzedaży benzyn silnikowych odbiorcom prywatnym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej (Monitor Polski Nr 5, poz. 42) zarządza się, co następuje:
Z dniem 1 kwietnia 1985 r. sprzedaż benzyn silnikowych, tj. etyliny 78 i etyliny 94, oraz wykonanych na ich bazie mieszanek do silników dwusuwowych przez publiczne stacje benzynowe posiadaczom pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe prowadzi się na podstawie kart benzynowych, wydawanych w trybie określonym przepisami zarządzenia.
1.
W okresie od dnia 1 kwietnia 1985 r. do dnia 31 marca 1986 r. obowiązują następujące typy kart benzynowych:
1)
typ 1 koloru brązowego - dla motorowerów i pochodnych od motorowerów,
2)
typ 2 koloru niebieskiego - dla motocykli i pochodnych od motocykli,
3)
typ 3 koloru żółtego - dla pojazdów mechanicznych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
4)
typ 4 koloru czerwonego - dla pojazdów mechanicznych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.
2.
Karta benzynowa jest drukiem ścisłego zarachowania, ma numer składający się z litery oznaczającej serię i siedmiu cyfr i dzieli się na czterdzieści osiem odcinków (kuponów), po cztery na każdy miesiąc, w tym jeden oznaczony jako "Dodatek".
3.
Miesięczne normy ilościowe zakupu benzyny na karty benzynowe ustalane są przez Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej w uzgodnieniu z Ministrem Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.
1.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą:
1)
cudzoziemców i osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych,
2)
osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej posiadających pojazdy oznaczone tymczasowymi tablicami rejestracyjnymi.
2.
Zasady i tryb wydawania upoważnień do zakupu benzyn silnikowych przez osoby fizyczne i jednostki gospodarki nie uspołecznionej wymienione w ust. 1 oraz do zakupu benzyn do urządzeń wyposażonych w silnik benzynowy, innych niż pojazdy mechaniczne wymienione w § 2 ust. 1, regulują odrębne przepisy.
1.
Podstawą wydania karty benzynowej są następujące dokumenty:
1)
dowód rejestracyjny pojazdu mechanicznego lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestru motoroweru,
2)
dowód opłacenia składki ubezpieczenia ustawowego komunikacyjnego za 1985 r. (I rata lub opłata całoroczna),
3)
dowód uiszczenia opłaty od środków transportowych za 1985 r.
2.
Karty wydawane są za zwrotem zryczałtowanych kosztów ich druku i rozprowadzenia, ustalonych w wysokości 40 zł za jedną kartę.
3.
Liczbę kart benzynowych przysługujących na poszczególne typy pojazdów określa tabela stanowiąca załącznik do zarządzenia.
Przy zakupie benzyn silnikowych na karty benzynowe lub dodatkowe upoważnienia wielokrotne, wydawane przez Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej (z wyjątkiem upoważnień typu AR), posiadacze pojazdów wpisują na każdym odcinku karty lub upoważnienia numer rejestracyjny pojazdu.
1.
Karty benzynowe wydają właściwe dla miejsca rejestracji pojazdu jednostki organizacyjne Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
2.
Wydanie karty benzynowej odnotowuje się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub potwierdzeniu zgłoszenia do rejestru motoroweru.
3.
W karcie benzynowej odnotowuje się: markę pojazdu, jego numer rejestracyjny i datę wydania karty.
Wydanie duplikatu karty benzynowej, która uległa utracie lub zniszczeniu na skutek zdarzeń losowych (powódź, pożar, katastrofa, napad rabunkowy, kradzież z włamaniem), może nastąpić w razie potwierdzenia tych faktów przez jednostkę Milicji Obywatelskiej lub inny organ. Wniosek o wydanie duplikatu karty benzynowej rozpatruje dyrektor oddziału wojewódzkiego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
Sposób ewidencjonowania i rozprowadzania kart benzynowych określi Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
Dyrektor Centrali Produktów Naftowych ustali szczegółowe zasady rozliczeń, ewidencji i przechowywania odcinków kart benzynowych.
Traci moc zarządzenie nr 8 Ministrów: Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Finansów, Komunikacji oraz Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 1 marca 1984 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LICZBA KART BENZYNOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH NA POSZCZEGÓLNE TYPY POJAZDÓW

Lp.Rodzaj pojazduTyp kartyLiczba kart
1Motorowery i pochodne od motoroweru z silnikiem o pojemności do 50 cm3typ - 11
2Motocykle i pochodne od motocykla (np. motocykle z wózkiem bocznym, przyczepą, wózki inwalidzkie)typ - 21
3Samochody osobowe i pochodne od samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm3typ - 31
4Samochody osobowe i pochodne od samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3 (np. combi, pick-up) oraz Syrena R-20 i Syrena-Bostotyp - 41
5Samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton i ciężarowo-osobowe (np. Żuk, Nysa, Muscel, GAZ, UAZ, Tarpan) oraz mikrobusy*)typ - 42
6Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 ton, autobusy, dźwigi, samochody specjalne i inne pochodne od samochodów ciężarowychtyp - 43
*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.