Monitor Polski

M.P.1983.39.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1984 r.
§  9.
1. Osoby poręczające spłatę kredytu składają pisemne oświadczenia o zatrudnieniu i wysokości pobieranego miesięcznie wynagrodzenia.
2. Powszechne kasy oszczędności mogą w uzasadnionych wypadkach żądać przedstawienia przez poręczycieli zaświadczeń wystawionych przez ich zakłady pracy o zatrudnieniu i wysokości miesięcznego wynagrodzenia.