Monitor Polski

M.P.1983.39.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1984 r.
§  8.
1. Spłata kredytu podlega zabezpieczeniu przez zawarcie umowy poręczenia.
2. Poręczycielami mogą być osoby zatrudnione w uspołecznionych zakładach pracy na czas nie określony, z wyjątkiem osób:
1) których miesięczne wynagrodzenie jest niższe niż 8.000 zł,
2) pozostających w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
3) których wynagrodzenie zajęte jest w trybie egzekucji z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów,
4) które nie spłaciły lub nie spłacają w terminach umownych należności bankowych.