Szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi.

Monitor Polski

M.P.1989.20.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 15 czerwca 1989 r.
w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71, z 1963 r. Nr 28, poz. 168, z 1968 r. Nr 3, poz. 6, z 1971 r. Nr 27, poz. 250 i z 1989 r. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
Terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki gruntami stopnia podstawowego, zwany dalej "terenowym organem":
1)
sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
2)
ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości wykaz nieruchomości, o których mowa w pkt 1, podstawę ustalania ceny oraz terminy składania wniosków o nabycie nieruchomości,
3)
zawiadamia pisemnie dzierżawców i współwłaścicieli, którym przysługuje prawo pierwokupu, o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz informuje o warunkach, o których mowa w pkt 2,
4)
przyjmuje wnioski o nabycie nieruchomości.
1. 1
(utracił moc).
2.
Zawiadomienie powinno zawierać informację o:
1)
czasie i miejscu przeprowadzenia przetargu,
2)
cenie wywoławczej nieruchomości,
3)
wysokości wadium i terminie dokonania wpłaty ze wskazaniem konta,
4)
warunkach, jakie musi spełniać nabywca nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71, z 1963 r. Nr 28, poz. 168, z 1968 r. Nr 3, poz. 6, z 1971 r. Nr 27, poz. 250 i z 1989 r. Nr 10, poz. 56).
3.
Przetarg:
1)
odbywa się publicznie i ustnie,
2)
rozpoczyna się od wywołania ceny.
4.
Kandydatem na nabywcę zostaje ten, kto zaoferował najwyższą cenę. Prowadzący przetarg uprzedzi obecnych, że po trzecim obwieszczeniu najwyższej ceny dalsze oferty nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni kandydata na nabywcę, który zaoferował najwyższą cenę.
5.
Z przebiegu przetargu spisuje się protokół, podpisany przez osoby przeprowadzające przetarg i przez kandydata na nabywcę nieruchomości, wyłonionego w drodze przetargu.
6.
Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. W razie niedojścia przetargu do skutku, kandydata na nabywcę ustala się w drodze decyzji.
Terenowy organ przekazuje ostateczną decyzję o ustaleniu kandydata na nabywcę wraz z wyceną części składowych nieruchomości lub protokół z przetargu oraz dokumentację pomiarowo-klasyfikacyjną - bankowi spółdzielczemu.
Bank spółdzielczy:
1)
informuje kandydata na nabywcę o warunkach nabycia nieruchomości, w tym o cenie i warunkach jej spłaty oraz o terminie zawarcia umowy sprzedaży,
2)
reprezentuje Skarb Państwa przy zawarciu umowy sprzedaży.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 utracił moc z dniem 21 lutego 1991 r. zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 1991 r. (M.P.91.9.71).