Szczegółowy sposób przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasady prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz tryb postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Monitor Polski

M.P.1995.35.420

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 1998 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 7 lipca 1995 r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. *

Na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71 poz. 313 i Nr 121, poz. 591) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania przed podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń oraz zasady prowadzenia ewidencji tych transakcji w przypadku, gdy podmiot ten zobowiązuje się do:
1)
prowadzenia rozliczeń klienta z tytułu posiadania papierów wartościowych oraz nabycia lub zbycia praw z tych papierów lub
2)
pośrednictwa w nabyciu praw z papierów wartościowych przy oferowaniu papierów wartościowych w publicznym obrocie, lub
3)
zakupu lub sprzedaży praw z papierów wartościowych we własnym imieniu, lecz na rachunek klienta, lub
3a) 1
zakupu lub sprzedaży szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych) we własnym imieniu, lecz na rachunek klienta, lub
4)
zakupu lub sprzedaży praw z papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży, lub
4a) 2
zakupu lub sprzedaży szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych) we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży, lub
5)
wykonywania zadań specjalisty na podstawie umowy zawartej z emitentem, lub
6)
zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, lub
7)
pośrednictwa w nabyciu znacznego pakietu akcji, lub
8)
pośrednictwa w dokonaniu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji, lub
9)
pośrednictwa w zawieraniu umów prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych pomiędzy klientami a innymi podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwo maklerskie, lub
10)
organizowania rynku dla papierów wartościowych w regulowanym pozagiełdowym wtórnym publicznym obrocie papierami wartościowymi, zwanym dalej regulowanym obrotem pozagiełdowym.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, z zastrzeżeniem ust. 2, otwiera i prowadzi rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny klienta na podstawie umowy oraz regulaminu prowadzenia tych rachunków stanowiącego integralną część tej umowy, wydanego klientowi przy jej zawieraniu.
2.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może odstąpić od otwarcia:
1)
rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego - jeżeli klientem jest uczestnik bezpośredni Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub podmiot, dla którego uczestnik bezpośredni Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych będący bankiem prowadzi rachunek papierów wartościowych na podstawie odrębnego zezwolenia, w sytuacji gdy uczestnik ten zawiera z podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie umowę, o której mowa w § 5 ust. 4,
2)
rachunku papierów wartościowych - jeżeli klientem jest podmiot, dla którego uczestnik bezpośredni Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych będący bankiem prowadzi rachunek papierów wartościowych na podstawie odrębnego zezwolenia.
3.
Przez odrębne zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, rozumie się zezwolenie udzielone na podstawie art. 21 § 1 pkt 5 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych na przechowywanie papierów wartościowych na zlecenie uprawnionego oraz rejestrowania stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania w ramach banku, poza prowadzoną przez ten bank wydzieloną organizacyjnie i finansowo działalnością maklerską.
4.
W przypadku gdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie nie otwiera rachunku pieniężnego, służącego do rozliczeń pieniężnych, obowiązany jest otworzyć rachunek zabezpieczający, służący do zabezpieczenia dokonania rozliczeń transakcji.
5.
Bank, o którym mowa w ust. 2, otwiera i prowadzi rachunek papierów wartościowych klienta na podstawie umowy oraz regulaminu prowadzenia tego rachunku, stanowiącego jej integralną część, wydanego klientowi przy zwieraniu umowy.
6.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, biorący udział w oferowaniu papierów wartościowych w publicznym obrocie, nie może odmówić otwarcia rachunków, o których mowa w ust. 1, klientom, którzy nabyli papiery w tej ofercie.
7.
Przeniesienie praw z papierów wartościowych oraz środków pieniężnych z rachunków, o których mowa w ust. 1, z jednego podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie do drugiego nie może trwać łącznie dłużej niż 10 dni roboczych, przy czym każdy z tych podmiotów obowiązany jest dokonać czynności niezbędnych dla przeniesienia rachunków w terminie 4 dni roboczych.
1.
Regulamin, o którym mowa w § 2 ust. 1, określa w szczególności:
1)
warunki i tryb otwierania rachunków,
2)
wysokość i tryb naliczania odsetek na rachunku pieniężnym, jeżeli oprocentowanie środków zgromadzonych na tym rachunku jest przewidziane,
3)
terminy i sposób wnoszenia przez klientów opłat związanych z prowadzeniem rachunków,
4)
zasady sporządzania i przekazywania klientowi wyciągów z rachunków,
5)
terminy i warunki rozliczeń z tytułu zrealizowanych transakcji,
6)
warunki składania dyspozycji przez telefon i inne urządzenia telekomunikacyjne oraz sposób identyfikacji osoby składającej dyspozycję,
7)
sposób postępowania w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6,
8)
tryb składania i anulowania zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
8a) 3
zasady i warunki udzielania rekomendacji, zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie oraz zasady prowadzenia rejestru zleceń klientów, złożonych na ich podstawie,
8b) 4
tryb i warunki prowadzenia rejestru transakcji,
8c) 5
zasady przeprowadzania przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie transakcji kupna lub sprzedaży szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych) oraz obliczania zabezpieczenia, o którym mowa w § 7a ust. 4 pkt 2,
9) 6
sposób i terminy sprawdzania pokrycia zleceń, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2,
10)
zasady postępowania z papierami wartościowymi obciążonymi ograniczonym prawem rzeczowym lub których zbywalność jest ograniczona,
11)
warunki i tryb przenoszenia papierów wartościowych i środków pieniężnych na rachunki w innym podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie,
12)
warunki i tryb likwidacji rachunków,
13)
warunki ustanawiania blokady na rachunku papierów wartościowych klienta,
14)
warunki udzielania pełnomocnictw,
15)
warunki zawierania umów, o których mowa w § 7,
16)
warunki i tryb uczestnictwa w dodatkowej ofercie specjalisty skierowanej do członków giełdy, zwanej dalej dogrywką,
17)
warunki i tryb składania i przyjmowania zaleceń od:
a)
klientów będących pracownikami podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie nie będącego bankiem lub wydzielonej jednostki organizacyjnej banku prowadzącej działalność maklerską, ich oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej punktami obsługi klientów,
b)
członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej oraz właścicieli podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników,

- z zastrzeżeniem ust. 4,

18)
sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez klientów,
19)
tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu oraz tabeli opłat i prowizji, a także sposób informowania klientów o tych zmianach.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do treści regulaminu prowadzenia rachunku papierów wartościowych przez bank będący bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
3.
W przypadku zmiany regulaminu, o którym mowa w ust. 1, lub tabeli opłat i prowizji, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie informuje klienta o treści zmiany regulaminu lub tabeli opłat i prowizji przed jej wprowadzeniem w życie, w taki sposób, aby klient mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Aktualna informacja o zasadach ustalania stawek tabeli opłat i prowizji musi być również przesyłana do Komisji Papierów Wartościowych.
4.
Warunki i tryb składania i przyjmowania zleceń od klientów wymienionych w ust. 1 pkt 17 oraz klientów, o których mowa w § 2 ust. 2, zawiera regulamin stanowiący integralną część umów zawartych z tymi klientami. Regulamin ten jest udostępniany pozostałym klientom na ich żądanie.
5.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie nie może różnicować stawek opłat i prowizji w sposób powodujący rażące uprzywilejowanie niektórych klientów tego podmiotu.
6.
Zlecenia klientów wymienionych w ust. 1 pkt 17, z wyjątkiem zleceń składanych przez właścicieli podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, będących bankami, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie przyjmuje nie później niż na dwie godziny przed zamknięciem przedsiębiorstwa maklerskiego w dniu poprzedzającym sesję giełdową.
1.
Na żądanie klienta lub na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie wystawia świadectwo depozytowe.
2.
Dla danego papieru wartościowego wystawia się odrębne świadectwo depozytowe. W przypadku utraty świadectwa, na żądanie klienta, wystawia się jego duplikat.
3.
Potwierdzenie zgodności świadectwa depozytowego z rejestrem prowadzonym przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie przy oferowaniu papierów wartościowych w publicznym obrocie oraz zarejestrowanie praw z papierów wartościowych na koncie bezpośredniego uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także na rachunku papierów wartościowych klienta, następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia przez klienta świadectwa depozytowego lub świadectwa depozytowego i umowy przeniesienia praw z papierów wartościowych.
4.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie biorący udział w oferowaniu papierów wartościowych w publicznym obrocie, do czasu gdy nabyte papiery wartościowe nie znajdą się na rachunku klienta w wybranym podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie albo na rachunku w podmiocie będącym bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, ma obowiązek na żądanie uprawnionego wystawić świadectwo depozytowe. Uprawnionym jest klient, który dokonał zapisu i przydzielono mu papiery wartościowe, a także klient, który nabył papiery wartościowe od klienta, który dokonał zapisu i przydzielono mu papiery wartościowe.
 
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może prowadzić, w trybie i na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, rejestr transakcji.
2.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie otwiera rejestr transakcji i dokonuje w nim zapisów na podstawie potwierdzenia realizacji zlecenia otrzymanego w czasie sesji z giełdy lub potwierdzenia zawarcia transakcji, przekazanego przez Centralną Tabelę Ofert w trakcie dnia obrotu.
3.
Rejestr transakcji jest prowadzony wyłącznie w celu sprawdzenia pokrycia zleceń składanych w czasie sesji.
4.
Rejestr transakcji jest zamykany z chwilą zakończenia sesji.
 
1.
Rejestr transakcji w banku, będącym bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowadzącym rachunek papierów wartościowych klienta na podstawie odrębnego zezwolenia, prowadzony jest na zasadach określonych dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie.
2.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, za pośrednictwem którego była przeprowadzona transakcja, przekazuje do banku będącego bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowadzącego rachunek papierów wartościowych klienta na podstawie odrębnego zezwolenia, potwierdzenie realizacji zlecenia w celu dokonania przez ten bank zapisu w rejestrze transakcji, jeżeli papiery wartościowe i środki pieniężne klienta są rejestrowane w tym banku.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przekazuje do podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie nie będącego bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych potwierdzenie realizacji zlecenia w celu dokonania przez ten podmiot zapisu w rejestrze transakcji.
1. 10
Podstawą do sprawdzenia pokrycia zlecenia złożonego przed sesją jest stan rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego klienta. Klient zobowiązany jest posiadać papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia sprzedaży lub, z zastrzeżeniem § 7 i 8, środki pieniężne w wysokości 100% wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji.
2. 11
Podstawa do sprawdzenia pokrycia zlecenia złożonego w czasie sesji jest w pierwszej kolejności stan rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego klienta, a w przypadku braku pokrycia zlecenia na tych rachunkach - stan rejestru transakcji, jeżeli podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie prowadzi rejestr transakcji.
2a. 12
W przypadku gdy podstawą do sprawdzenia pokrycia zlecenia złożonego w czasie sesji jest stan rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego klienta, klient zobowiązany jest posiadać papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia sprzedaży lub, z zastrzeżeniem § 7 i 8, środki pieniężne w wysokości 100% wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji.
2b. 13
W przypadku gdy podstawą do sprawdzenia pokrycia zlecenia złożonego w czasie sesji jest stan rejestru transakcji, zapisy rejestru powinny wykazywać papiery wartościowe będące przedmiotem zlecenia sprzedaży lub środki pieniężne w wysokości 100% wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji, z uwzględnieniem stanu rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego klienta.
2c. 14
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, przyjmując zlecenie klienta do realizacji, dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych klienta lub w rejestrze transakcji bądź blokady środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości na rachunku pieniężnym klienta lub w rejestrze transakcji, zgodnie z odpowiednimi procedurami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
3. 15
Wartość zlecenia kupna ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane papiery wartościowe, przy całkowitej realizacji zlecenia. Szczegółowy sposób oraz terminy sprawdzania pokrycia zleceń określa regulamin, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może przyjmować zlecenia bezpośrednio od klienta, dla którego uczestnik bezpośredni Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych będący bankiem prowadzi rachunek papierów wartościowych na podstawie odrębnego zezwolenia, pod warunkiem zawarcia przez ten podmiot umowy z bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. W przypadku zlecenia sprzedaży umowa powinna zobowiązywać uczestnika bezpośredniego do sprawdzenia pokrycia na rachunku klienta i zablokowania papierów wartościowych, a w przypadku zlecenia kupna powinna zobowiązywać uczestnika bezpośredniego do zapłacenia za zakupione papiery wartościowe w momencie rozliczenia transakcji.
5. 16
W przypadku gdy podmiot będący bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowadzącym rachunek papierów wartościowych klienta, nie zawrze umowy, o której mowa w ust. 4, i nie otworzy w podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie rachunku zabezpieczającego, na którym będzie posiadał bony skarbowe lub środki pieniężne co najmniej w wysokości określonej zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7, na zabezpieczenie realizacji transakcji, klient składający zlecenie kupna zobowiązany jest posiadać na swoim rachunku pieniężnym w podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie środki pieniężne na wykonanie zlecenia, zgodnie z umową zawartą z tym podmiotem na zasadach ogólnych.
6.
Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, w przypadku stwierdzenia niedoboru papierów wartościowych lub środków pieniężnych na rachunku klienta, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie realizuje zlecenie do wysokości salda na rachunku pieniężnym lub na rachunku papierów wartościowych albo odstępuje od realizacji zlecenia. Przyjęty sposób postępowania określa regulamin, o którym mowa w § 2 ust. 1.
6a. 17
W przypadku stwierdzenia niedoboru papierów wartościowych lub środków pieniężnych w rejestrze transakcji, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie realizuje zlecenia klienta do wysokości salda w rejestrze transakcji, z uwzględnieniem stanu rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego klienta, albo odstępuje od realizacji zlecenia. Przyjęty sposób postępowania określa regulamin, o którym mowa w § 2 ust. 1.
7.
W przypadku składania kilku zleceń kupna na daną sesję lub kilku zleceń kupna w regulowanym obrocie pozagiełdowym, kolejność ich realizacji klient określa w umowie, o której mowa w § 2 ust. 1. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, po sprawdzeniu stanu środków na rachunku pieniężnym klienta, realizuje zlecenia do wysokości posiadanych środków pieniężnych na tym rachunku, chyba że klient nie wyraził uprzednio zgody na taką realizację zleceń.
8.
W przypadku gdy klient składa zlecenie na kilka sesji w obrocie giełdowym lub na kilka dni w regulowanym obrocie pozagiełdowym, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie sprawdza stan rachunku pieniężnego przed każdą sesją. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
1.
Zapisy na rachunkach papierów wartościowych z tytułu realizacji transakcji dokonywane są na podstawie dowodów ewidencyjnych, których wzory zatwierdza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2.
Zapisy na rachunkach pieniężnych i rachunkach zabezpieczających dokonywane są na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może zawrzeć z klientem umowę dotyczącą odraczania zapłaty z tytułu zawieranych transakcji, na okres nie dłuższy jednak niż do określonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dnia finansowego rozliczenia sesji, na której transakcja została zawarta, między członkami giełdy, z zastrzeżeniem ust. 3. W regulowanym obrocie pozagiełdowym okres ten nie może być dłuższy niż 3 kolejne dni robocze następujące po dniu zawarcia transakcji.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać postanowienia zabezpieczające w sposób dostateczny interesy podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań.
3.
Przy składaniu zlecenia na warunkach określonych w ust. 1 klient obowiązany jest posiadać na rachunku pieniężnym środki w wysokości co najmniej 30% wartości zlecenia. Warunek ten dotyczy wszystkich zleceń kupna klienta.
4.
Do czasu udokumentowania pełnej zapłaty z tytułu zawartej transakcji kupna, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie nie może przyjąć zlecenia sprzedaży papierów nabytych na zasadach określonych w ust. 1-3. Jeżeli jednocześnie dokonano sprzedaży innych papierów wartościowych i nastąpi pokrycie różnicy między wartością zleceń, niniejszego ustępu nie stosuje się.
 
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może zawrzeć z klientem odrębną umowę dotyczącą pośrednictwa tego podmiotu w nabywaniu i zbywaniu szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych) oraz zasad rozliczania tych transakcji.
2.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie ma obowiązek uzyskać od klienta informacje o innych tego typu umowach zawartych przez klienta z innymi podmiotami.
3.
Przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie występuje do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z wnioskiem o nadanie klientowi numeru rachunku szczególnych praw z papierów wartościowych.
4.
Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
upoważnienie dla podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie do przekazywania informacji o nabytych i zbytych przez klienta szczególnych prawach z papierów wartościowych (opcjach, transakcjach terminowych) do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub do podmiotów uprawnionych do występowania do Komisji Papierów Wartościowych z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie szczególnych praw z papierów wartościowych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów,
2)
warunki i tryb składania przez klienta zabezpieczenia, które ma służyć realizacji jego zobowiązań wynikających ze szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych),
3)
określenie limitu posiadanych przez klienta szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji, transakcji terminowych).
5.
Wielkość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie może być niższa niż wielkość określona przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów.
 
1.
Na podstawie umowy, o której mowa w § 7a, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie otwiera klientowi rachunek szczególnych praw z papierów wartościowych (opcje, transakcje terminowe) oraz rachunek zabezpieczający realizację zobowiązań wynikających ze szczególnych praw z papierów wartościowych.
2.
Do prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3, przepisy dotyczące prowadzenia rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego.
3.
Na rachunku szczególnych praw z papierów wartościowych (opcje, transakcje terminowe) rejestruje się te prawa.
W przypadku pośrednictwa podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie przy nabywaniu w obrocie pierwotnym obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych i bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego, przepisy § 7 stosuje się odpowiednio, z tym że pełna wpłata nie może nastąpić później niż do wyznaczonego przez Ministra Finansów lub Prezesa Narodowego Banku Polskiego dnia zapłaty za obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe lub bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie nie może wykorzystywać pieniędzy złożonych na rachunkach pieniężnych i rachunkach zabezpieczających klientów w innym celu niż na realizację zleceń klientów oraz pokrycie opłat z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych.
2.
Środki pieniężne klientów składane są na odrębnych rachunkach bankowych podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie dokonujący czynności, o których mowa w § 1 pkt 3, realizuje pisemne zlecenie klienta, które w szczególności powinno zawierać:
1)
imię i nazwisko (firmę) oraz numer rachunku klienta,
2)
datę i czas wystawienia,
2a) 20
odpowiednie oznaczenie, jeżeli zlecenie klienta zostało złożone na podstawie rekomendacji podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, udzielonej na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,
3)
rodzaj, kod i liczbę papierów wartościowych będących przedmiotem zlecenia,
4)
przedmiot zlecenia (kupno bądź sprzedaż papierów wartościowych),
5)
określenie ceny,
6)
oznaczenie terminu realizacji zlecenia,
7)
podpis klienta lub jego pełnomocnika.
1a. 21
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zlecenia zawarcia transakcji szczególnymi prawami z papierów wartościowych.
2.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie przyjmuje zlecenia spełniające wymogi określone w ust. 1.
3.
Przedmiotem jednego zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno określonego papieru wartościowego.
4.
Zlecenia, o których mowa w ust. 1, powinny być przechowywane przez okres 5 lat.
5.
Upoważniony pracownik podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie potwierdza złożenie zlecenia przez klienta.
Jeżeli podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie zrealizował zlecenie klienta na warunkach korzystniejszych niż warunki oznaczone w zleceniu, obowiązany jest poinformować klienta dającego zlecenie o uzyskanej korzyści.
1.
Wydanie przez klienta dyspozycji przez telefon lub za pomocą telefaksu wymaga uprzedniego zawarcia odrębnej pisemnej umowy i ustanowienia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być udzielone imiennie wskazanemu maklerowi lub maklerom danego podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie albo temu podmiotowi, według wyboru klienta.
2.
Dyspozycje złożone telefonicznie utrwala się na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji. Nośniki te przechowywane są przez okres 5 lat.
3.
Na podstawie dyspozycji, o której mowa w ust. 1, makler niezwłocznie wystawia zlecenie na zasadach określonych w § 10. Zlecenie powinno być niezwłocznie potwierdzone przez dyrektora biura maklerskiego lub osobę przez niego upoważnioną oraz przechowywane przez okres 5 lat.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może przyjmować, na zasadach określonych w § 12, dyspozycje klientów wydane za pomocą modemu lub innych urządzeń technicznych, pod warunkiem posiadania odpowiednich zabezpieczeń, zapewniających poufność przekazywanych informacji.
2.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie obowiązany jest poinformować Komisję Papierów Wartościowych o przyjmowaniu dyspozycji za pomocą modemu lub innych urządzeń technicznych.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie organizuje dogrywki w siedzibie centrali, oddziałach lub punktach obsługi klienta.
2.
Dogrywkę prowadzi makler, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W przypadku dogrywki organizowanej w punkcie obsługi klienta, w którym żaden makler nie jest zatrudniony, zlecenia przekazywane są do centrali. Dogrywkę taką nadzoruje makler zatrudniony w centrali.
4.
Prowadzący dogrywkę jest upoważniony w czasie dogrywki do rozstrzygania wszelkich sporów i wątpliwości powstałych odnośnie do jej przebiegu. W szczególności rozstrzyga on o tym, które zlecenie zostało złożone jako pierwsze.
5.
Zlecenia złożone przed dogrywką przekazywane są do realizacji w pierwszej kolejności.
6.
W czasie dogrywki wszyscy klienci składają zlecenia na tych samych warunkach.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie ma obowiązek stworzyć warunki pozwalające na składanie zleceń z zachowaniem poufności.
1.
Prowizję nalicza się od wartości zrealizowanego zlecenia, po otrzymaniu przez przedsiębiorstwo maklerskie dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji, o którym mowa w § 18 ust. 3, lub dokumentu potwierdzającego rozliczenie transakcji w regulowanym obrocie pozagiełdowym.
2.
Rozliczenie transakcji między podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie a klientem następuje po otrzymaniu przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie dokumentu potwierdzającego rozliczenie transakcji. Rozliczenie pomiędzy podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie a klientem może nastąpić przed otrzymaniem z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokumentu potwierdzającego rozliczenie transakcji, o ile rozliczenie transakcji objęte jest systemem gwarantowania należytego spełnienia świadczenia przez strony transakcji.
3.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie dokonuje odpowiednich zapisów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym klienta oraz, na życzenie klienta, niezwłocznie wysyła mu potwierdzenie zawarcia transakcji lub informację o niezawarciu transakcji, wraz z podaniem przyczyny jej niezawarcia.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie zobowiązany jest do opracowania oraz przestrzegania pisemnych procedur, uwzględniających charakter działalności przedsiębiorstwa, mających na celu zapobieżenie wykorzystywaniu informacji, której ujawnienie mogłoby naruszyć interes uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi.
2.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie zobowiązany jest w szczególności do:
1)
zorganizowania miejsca przyjmowania zleceń klientów w sposób uniemożliwiający wgląd do dokumentów osobom nie upoważnionym,
2)
uniemożliwienia dostępu do rachunków i zleceń klientów osobom zajmującym się czynnościami, o których mowa w § 1 pkt 4,
3)
zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania wszelkich dokumentów, w szczególności zabezpieczenia ich przed dostępem osób nie upoważnionych.
1.
Czynności, o których mowa w § 1 pkt 5, może wykonywać podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, posiadający zezwolenie na obrót papierami wartościowymi na własny rachunek.
2.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie w celu realizacji zleceń klientów zawiera transakcje za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w ust. 1, dla każdego zlecenia osobno.
3.
Po zawarciu transakcji podmiot, o którym mowa w ust. 1, wystawia dokument potwierdzający zawarcie transakcji.
4.
Kopia dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji, zaakceptowana przez zlecający podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, przekazywana jest Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych w celu dokonania rozliczenia transakcji.
5. 22
(skreślony).
6.
Dokument, o którym mowa w ust. 3, należy przechowywać przez okres 5 lat, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
1.
W regulowanym obrocie pozagiełdowym podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, który kupuje papiery wartościowe, wystawia dokument potwierdzający zawarcie transakcji.
2.
Kopia dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji przekazywana jest Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych w celu dokonania rozliczenia transakcji oraz podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo maklerskie, które sprzedaje papiery wartościowe.
3.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie sprzedający papiery wartościowe może zgłosić sprzeciw co do treści dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji. W tym wypadku kupujący i sprzedający ustalają treść tego dokumentu.
4. 23
Do dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust. 6.
1.
Czynności, o których mowa w § 1 pkt 10, może wykonywać podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie posiadający zezwolenie na obrót papierami wartościowymi na własny rachunek.
2. 24
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, rozlicza transakcję zawartą między klientem a tym podmiotem działającym we własnym imieniu i na własny rachunek, w dniu jej przeprowadzenia na podstawie wystawianych dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji. Do tych dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust. 6.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie dokonujący czynności, o których mowa w § 1 pkt 7, nalicza prowizję od wartości nabytych akcji z chwilą otrzymania od wzywającego oświadczenia o nabyciu akcji przedstawionych do sprzedaży lub zamiany.
1.
W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie dokonuje zapisu po sprawdzeniu, czy klient posiada akcje będące przedmiotem wezwania i czy zostały one zablokowane na jego rachunku.
2.
Przy czynnościach, o których mowa w ust. 1, prowizja jest naliczana od ceny uzyskanej za akcje zgłoszone do sprzedaży bądź od wartości akcji nabytych w drodze zamiany przez zgłaszającego się na wezwanie. Gdy nabyte akcje są notowane na giełdzie, wartość akcji nabytych w drodze zamiany ustala się według kursu z ostatniej sesji giełdowej, w innych przypadkach wartość akcji nabytych ustala się według wartości akcji zbytych.
3.
Prowizja jest naliczana z chwilą otrzymania, od podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie reprezentującego wzywającego, zawiadomienia o nabyciu akcji zgłoszonych do sprzedaży lub zamiany.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie dokonujący czynności, o których mowa w § 1 pkt 9, nie prowadzi rachunków papierów wartościowych i pieniężnych.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może wyłącznie:
1)
przyjmować zlecenia klientów i przekazywać je do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie nie będących podmiotami, o których mowa w ust. 1,
2)
powiadamiać klientów o zawarciu transakcji lub o jej niezawarciu,
3)
informować klientów o stanie na ich rachunku pieniężnym i rachunku papierów wartościowych,
4)
przyjmować zapisy na akcje w publicznej ofercie, o ile takie zapisy przyjmuje podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, który prowadzi rachunki klientów podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
1. 25
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie ewidencjonuje wszelkie transakcje zawierane w obrocie papierami wartościowymi i szczególnymi prawami z papierów wartościowych.
2.
W celu ewidencji transakcji podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie sporządza w szczególności następujące dokumenty:
1)
zestawienie zawartych transakcji z każdej sesji giełdowej, z wyszczególnieniem, czy transakcja była zawarta:
a)
na rachunek klienta,
b)
na rachunek własny,
c)
w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 1 pkt 5,
d) 26
na podstawie rekomendacji podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie udzielonej na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,
2)
zestawienie transakcji zawartych w regulowanym obrocie pozagiełdowym, z wyszczególnieniem, czy transakcja była zawarta:
a)
na rachunek klienta,
b)
na rachunek własny,
c)
w związku z czynnościami, o których mowa w § 1 pkt 10,
d) 27
na podstawie rekomendacji podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, udzielonej na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,
3)
dzienne zestawienie zleceń przyjętych od klientów,
4)
wykaz innych transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi,
5)
kopie dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji.
2a. 28
Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do ewidencji transakcji szczególnymi prawami z papierów wartościowych.
2b. 29
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie oraz bank będący bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowadzący rachunek papierów wartościowych klienta na podstawie odrębnego zezwolenia, przechowują rejestry transakcji oraz potwierdzenia realizacji zleceń przez okres 5 lat.
3.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie sporządza zbiorcze zestawienie zleceń składanych przez klientów, z podziałem na złożone w obrocie giełdowym i pozagiełdowym, które podpisuje upoważniony pracownik. Zestawienie przechowywane jest przez okres 5 lat.
Jeżeli posiadacz rachunku papierów wartościowych obciąży zastawem papiery wartościowe znajdujące się na jego rachunku, podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, po przedstawieniu mu umowy zastawu, dokonuje przeniesienia papierów wartościowych na blokowane konto na rachunku papierów wartościowych.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane zostały papiery wartościowe obciążone zastawem, wystawia imienne świadectwo depozytowe dla zastawcy, które powinno zawierać informację o obciążeniu papierów wartościowych i wysokości wierzytelności zabezpieczonej zastawem.
2.
Pożytki papierów wartościowych obciążonych zastawem, w szczególności takie jak dywidendy lub odsetki, które przekazywane są podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo maklerskie prowadzącemu rachunek, na którym znajdują się papiery wartościowe obciążone zastawem - w braku odmiennych postanowień umowy zastawu, wypłacane są przez ten podmiot zastawnikowi w sposób przez niego określony. W zakresie obowiązku zastawnika określonego w art. 319 Kodeksu cywilnego podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie może, na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy z pobranych pożytków.
3.
W przypadku gdy dłużnik z papierów wartościowych obciążonych zastawem przekazuje podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo maklerskie, o którym mowa w ust. 2, świadczenie pieniężne, do którego jest zobowiązany z papierów wartościowych obciążonych zastawem, podmiot ten blokuje otrzymane środki pieniężne na rachunku zastawcy. Środki pieniężne blokowane są do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi. Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia przez dłużnika mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy i zastawnika łącznie lub na żądanie jednego z nich powinny zostać złożone do depozytu sądowego.
1.
Jeżeli wierzytelność pieniężna zabezpieczona zastawem na papierach wartościowych jest wymagalna, na żądanie zastawnika podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, po uzyskaniu zgody Komisji Papierów Wartościowych i na warunkach przez nią określonych, dokonuje przeniesienia oznaczonej w umowie zastawu liczby papierów wartościowych na rachunek zastawnika.
2.
Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wygaśnięciu zastawu podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie dokonuje odpowiednich zapisów na rachunku papierów wartościowych zastawcy.
Przepisy § 25-27 stosuje się do zastawu ustanowionego na papierach wartościowych objętych rejestrem, o którym mowa w § 4 ust. 3.
1.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie powinien prowadzić odrębny rejestr wszystkich zleceń składanych przez klientów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 17.
2.
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie powinien prowadzić odrębny rejestr zleceń realizowanych w imieniu własnym i na rachunek własny.
Przepisów niniejszego zarządzenia dotyczących rozliczania transakcji nie stosuje się do zawieranych przez Narodowy Bank Polski z innymi bankami, za pośrednictwem podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, transakcji w aukcyjnym obrocie papierami wartościowymi lub w ramach bezwarunkowej sprzedaży oraz odkupu w trybie aukcyjnym papierów wartościowych (operacje otwartego rynku). W tym wypadku rozliczenie transakcji następuje bezpośrednio, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie.
Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie obowiązane są dostosować regulaminy, o których mowa w § 3, wydane na podstawie przepisów zarządzenia wymienionego w § 32 do przepisów niniejszego zarządzenia, w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Monitor Polski Nr 27, poz. 224).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Z dniem 4 stycznia 1998 r. zarządzenie zachowuje moc w części niesprzecznej z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754), nie dłużej jednak niż do dnia 5 stycznia 1999 r. - zobacz art. 190 powołanej ustawy.
1 § 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
2 § 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 8a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 8b dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 8c dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
7 § 4a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
8 § 4b dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
9 § 4c dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
10 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
11 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
12 § 5 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
13 § 5 ust. 2b dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
14 § 5 ust. 2c dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
15 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
16 § 5 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. d) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
17 § 5 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 4 lit. e) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
18 § 7a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
19 § 7b dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
20 § 10 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
21 § 10 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
22 § 18 ust. 5 skreślony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
23 § 19 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
24 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
25 § 24 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
26 § 24 ust. 2 pkt 1 lit. d) dodana przez § 1 pkt 10 lit. b) tiret pierwsze zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
27 § 24 ust. 2 pkt 2 lit. d) dodana przez § 1 pkt 10 lit. b) tiret drugie zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
28 § 24 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.
29 § 24 ust. 2b dodany przez § 1 pkt 10 lit. c) zarządzenia z dnia 22 września 1997 r. (M.P.97.68.671) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 października 1997 r.