Szczegółowy program egzaminu dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych.

Monitor Polski

M.P.1964.89.429

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1966 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 3 grudnia 1964 r.
w sprawie szczegółowego programu egzaminu dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) oraz § 15 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1963 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do sporządzania projektów badań geologicznych, dokumentacji geologicznych, sprawowania nadzoru geologicznego i prowadzenia niektórych robót objętych prawem geologicznym (Dz. U. Nr 35, poz. 204) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się szczegółowy program egzaminu dla uzyskania stwierdzenia kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych w następujących specjalnościach i zakresie:
1)
sporządzania projektów (programów) badań i dokumentacji geologicznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
2)
sporządzania projektów (programów) badań i dokumentacji geologicznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin stałych,
3)
sporządzania projektów (programów) badań i dokumentacji geologicznych w zakresie surowców ilastych i piasków kwarcowych dla ceramiki budowlanej i budownictwa oraz naturalnych kruszyw budowlanych i drogowych,
4)
sporządzania projektów (programów) badań i dokumentacji geologicznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych w pełnym zakresie,
5)
sporządzania projektów (programów) badań i dokumentacji geologicznych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych z wyłączeniem wód leczniczych i złożowych,
6)
sporządzania projektów (programów) badań i dokumentacji geologicznych w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa w pełnym zakresie,
7)
sporządzania projektów (programów) badań i dokumentacji geologicznych w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa, z wyłączeniem obiektów inżynierskich budownictwa górniczego i wodnego,
8)
sprawowania dozoru geologicznego nad robotami związanymi z badaniami geologicznymi w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin,
9)
sprawowania dozoru geologicznego nad robotami związanymi z badaniami geologicznymi w zakresie poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych,
10)
sprawowania dozoru geologicznego nad robotami związanymi z badaniami geologicznymi w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa,
11) 1
kierowania badaniami geofizycznymi (wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań) w zakresie badań sejsmicznych,
12) 2
kierowania badaniami geofizycznymi (wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań) z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej,
13) 3
kierowania badaniami geofizycznymi (wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań) w zakresie geofizyki wiertniczej,
14)
kierowania wierceniami do głębokości 30 m, wykonywanymi poza obszarem górniczym i rejonem ochrony górniczej wód leczniczych.
2.
Szczegółowy program egzaminu dla specjalności wymienionych w ust. 1, wydany w odrębnej broszurze, otrzymuje osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych łącznie z postanowieniem o dopuszczeniu do egzaminu.
Osoba ubiegająca się o stwierdzenie uprawnień do wykonywania prac geologicznych w specjalnościach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 6 i 7 i posiadająca uprawnienia budowlane zwolniona jest od obowiązku złożenia egzaminu ze znajomości przepisów objętych programem dla uzyskania uprawnień budowlanych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 sierpnia 1966 r. (M.P.66.45.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1966 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 sierpnia 1966 r. (M.P.66.45.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1966 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 13 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 sierpnia 1966 r. (M.P.66.45.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1966 r.