Szczegółowe zasady ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.

Monitor Polski

M.P.1982.27.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 listopada 1982 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import. *

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. Nr 19, poz. 146) zarządza się, co następuje:
1. 1
Zarządzenie reguluje szczegółowe zasady ustalania wartości wkładów inwestycyjnych wnoszonych przez zagraniczne podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1985 r. Nr 13, poz. 58) zwanej dalej "ustawą" oraz obliczania przypadającej tym podmiotom części nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import, osiąganej przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym.
2.
Użyte w zarządzeniu określenie "waluty wymienialne" oznacza waluty obce uznane przez Narodowy Bank Polski za wymienialne.
1. 2
Wartością wkładu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 12 ustawy, jest pieniężna równowartość w złotych średniego stanu środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, patentów, licencji i innych podobnych praw majątkowych nabywanych za waluty wymienialne lub za złote pochodzące z udokumentowanej wymiany tych walut, niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia lub rozszerzenia.
2.
Średni stan wkładu inwestycyjnego ustala się odrębnie dla każdego roku, za który ma być dokonane przekazanie za granicę części dochodu przypadającej zagranicznemu podmiotowi gospodarczemu, jako iloraz sumy wartości tego wkładu na początek roku lub dzień rozpoczęcia działalności i koniec każdego kwartału kalendarzowego lub na dzień zaprzestania działalności oraz liczby kwartałów kalendarzowych, w jakich była prowadzona działalność w danym roku, powiększonej o jeden.
3.
W razie prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej przez niepełny rok kalendarzowy wartość wkładu inwestycyjnego dla dokonania przekazu za granicę części dochodu przypadającej zagranicznemu podmiotowi gospodarczemu ustala się z uwzględnieniem faktycznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej w roku, za który przekaz ma być dokonany. Ustalenia tego dokonuje się dzieląc wartość wkładu inwestycyjnego, obliczoną w sposób wskazany w ust. 1 i 2, przez 12 i mnożąc przez liczbę pełnych miesięcy, w których przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą.
Środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi zaliczanymi do wkładu inwestycyjnego są nieruchomości, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia oraz inwentarz administracyjno-gospodarczy.
1.
Wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych dla określenia wartości wkładu inwestycyjnego ustala się według ceny ich nabycia.
2.
Za cenę nabycia uważa się cenę sprzedaży powiększoną o koszty sprowadzenia środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego, nie większą jednak niż cena na dzień zakupu wynikająca:
1)
z cenników polskich przedsiębiorstw państwowych, jeżeli prowadzą one sprzedaż takich samych jak wyceniane środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych,
2)
z cenników, katalogów lub faktur sprzedawców zagranicznych, jeżeli wyceniany środek trwały lub przedmiot nietrwały nie jest przedmiotem obrotu polskich przedsiębiorstw państwowych,
3)
z oszacowania - jeżeli cena nie może być ustalona w sposób podany w pkt 1 i 2.
3.
Wartość patentów, licencji oraz innych podobnych praw majątkowych, dla określenia wartości wkładu inwestycyjnego, ustala się na podstawie opinii rzeczoznawcy uznanego przez organ wydający zezwolenie. Koszty ekspertyzy ponosi zagraniczny podmiot gospodarczy.
4.
W razie wprowadzenia środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych, użytkowanych uprzednio przez podmiot zagraniczny, wartość ich ustala się na podstawie opinii rzeczoznawcy.
5. 3
Urząd skarbowy dokonuje weryfikacji wartości wkładu inwestycyjnego ustalonej przez przedsiębiorstwo według zasad, o których mowa w ust. 1-4 oraz w § 2 i 3. W wypadkach spornych wartość wkładu inwestycyjnego jest określana przez biegłych sądowych. Jeżeli wartość wkładu inwestycyjnego ustalona przez biegłych sądowych jest niższa niż wartość podana przez przedsiębiorstwo, koszty opinii biegłych ponosi zagraniczny podmiot gospodarczy.
Dla ustalenia wartości wkładu inwestycyjnego cena nabycia w walucie obcej przeliczana jest na złote po kursie średnim obowiązującym w dniu wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.
Dla obliczenia nadwyżki wpływów z eksportu w walutach wymienialnych nad wydatkami na import:
1)
za wpływy z eksportu uważa się udokumentowane wpłaty w walucie wymienialnej dokonane na rachunek przedsiębiorstwa w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z tytułu:
a)
eksportu towarów i usług za granicę,
b)
sprzedaży importowanych przez przedsiębiorstwo towarów i usług za pośrednictwem przedsiębiorstw państwowych uprawnionych do prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sprzedaży za waluty wymienialne;
2)
za wydatki na import uważa się udokumentowane wypłaty z rachunku przedsiębiorstwa w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na:
a)
zakup za granicą surowców, półwyrobów, części zamiennych oraz usług na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej i usługowej oraz pokrycie związanych z tym zakupem kosztów transportu i ubezpieczenia,
b)
pokrycie należności polskich przedsiębiorstw handlu zagranicznego z tytułu dokonanego za ich pośrednictwem importu lub eksportu,
c)
zakup za waluty wymienialne surowców, półwyrobów, części zamiennych oraz usług w kraju w przedsiębiorstwach upoważnionych do sprzedaży towarów i świadczenia usług za waluty wymienialne.
Wpływy z tytułu eksportu towarów i usług nabytych za złote przez zagraniczny podmiot gospodarczy z dochodu pozostałego po opłaceniu podatku dochodowego nie są wliczane do wpływów z eksportu przy obliczaniu nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
Dla obliczenia nadwyżki wpływów z eksportu w walutach wymienialnych nad wydatkami na import za dany rok bierze się pod uwagę wszystkie wpłaty w tym roku dokonane na rachunek przedsiębiorstwa w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z tytułu dokonanego eksportu (§ 6 pkt 1) oraz wszystkie wypłaty z tego rachunku na import (§ 6 pkt 2) bez względu na termin zawarcia kontraktu lub faktycznej jego realizacji.
Kwotę nadwyżki wpływów z eksportu w walutach wymienialnych nad wydatkami na import ustala urząd skarbowy nie później niż w ciągu miesiąca od zatwierdzenia bilansu rocznego i rachunku wyników.
 
1.
Zagranicznemu podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu przedsiębiorstwo zagraniczne urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o wartośći wkładu inwestycyjnego i wysokości nadwyżki wpływów z eksportu w walutach wymienialnych nad wydatkami na import, ustalonych zgodnie z przepisami zarządzenia, oraz o osiągniętym przez przedsiębiorstwo dochodzie po opodatkowaniu. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.
2.
Zagranicznemu podmiotowi gospodarczemu będącemu udziałowcem w przedsiębiorstwie z udziałem zagranicznym urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o wartości wkładu inwestycyjnego wniesionego przez zagraniczny podmiot gospodarczy oraz o wysokości przypadającej na rzecz tego podmiotu nadwyżki wpływów z eksportu w walutach wymienialnych nad wydatkami na import, ustalonych zgodnie z przepisami zarządzenia. W zaświadczeniu stwierdza się również wysokość należnej podmiotowi zagranicznemu części dochodu po opodatkowaniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  7

ZAŚWIADCZENIE

..........................................

(miejscowość, data)

Urząd skarbowy w .................na wniosek przedsiębiorstwa zagranicznego, przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym*)............................... w ................................

(nazwa) (adres)

stosownie do § 10 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import (Monitor Polski Nr 27, poz. 240 i z 1985 r. Nr 8, poz. 72) - zaświadcza że w roku 19....:

1. Wartość wkładu inwestycyjnego nabytego za

waluty wymienialne lub złote pochodzące z

udokumentowanej wymiany tych walut, wynosiła .................... ...................................

(nazwa waluty)

2. Równowartość w złotych średniego stanu wkładu

inwestycyjnego, nabytego za waluty wymienialne lub złote

pochodzące z udokumentowanej wymiany tych walut , wynosiła ........................... zł,

3. Wysokość nadwyżki wpływów z eksportu w walutach

wymienialnych nad wydatkami na import wynosiła ................. ..........................

(nazwa waluty)

4. Dochód netto (po opodatkowaniu) wynosił ...................................... zł

Uwagi:

Zaświadczenie niniejsze wydaje się w celu przedstawienia w Oddziale (Ekspozyturze) Banku Polska Kasa Opieki S.A.................................

...................

(podpis)

*) niepotrzebne skreślić

WYJAŚNIENIA

1. Dla ustalenia równowartości w złotych wkładu w złotych inwestycyjnego przyjmuje się wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych według cen ich nabycia (por. § 4 zarządzenia), przeliczoną na złote według kursu średniego w złotych dla danej waluty, obowiązującego w dniu wystawienia niniejszego zaświadczenia. W razie sprzedaży przez przedsiębiorstwo środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego należy na koniec kwartału, w którym nastąpiła sprzedaż, pomniejszyć o tę pozycję wartość wkładu inwestycyjnego.

2. Dla wyliczenia średniego stanu wkładu inwestycyjnego należy sumę przeliczonych na złote wartości tego wkładu na początek roku (lub dzień rozpoczęcia działalności) i koniec każdego kwartału kalendarzowego podzielić przez liczbę kwartałów kalendarzowych, w których prowadzona była działalność, powiększoną o jeden (§ 2 ust. 2 zarządzenia). Tak wyliczoną kwotę należy wykazać w poz. 2 zaświadczenia.

3. W przedsiębiorstwach działających niepełny rok kalendarzowy dla określenia średniego stanu wkładu inwestycyjnego (poz. 2 zaświadczenia) należy dodatkowo wartość wyliczoną w sposób określony w ust. 2 wyjaśnień podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych, w których przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą.

4. W razie gdy przedsiębiorstwo prowadzi rozliczenia eksportowo-importowe w różnych walutach, przy wyliczeniu nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import należy dokonać przeliczenia walut na jedną walutę wymienialną stosując średni kurs, obowiązujący w dniu wydania zaświadczenia przez urząd skarbowy.

5. W poz. 5 "Uwagi" należy zamieścić istotne dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa, takie jak okres działalności, okres zwolnienia od podatku dochodowego.

*Rozporządzenie utraciło częściowo moc prawną wskutek zmiany art. 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U.89.27.148) przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 grudnia (Dz.U.89.74.442) zmieniającej powołaną ustawę z dniem 1 stycznia 1990 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.
3 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.
5 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.
6 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.
7 Załącznik dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 1985 r.