Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i średnich szkół zawodowych podejmujących pracę w niektórych uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej, leśnej i przemysłu rolno-spożywczego.

Monitor Polski

M.P.1981.29.270

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 10 listopada 1981 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i umarzania pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i średnich szkół zawodowych podejmujących pracę w niektórych uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej, leśnej i przemysłu rolno-spożywczego.

Na podstawie § 7 uchwały nr 29 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i średnich szkół zawodowych podejmujących pracę w niektórych uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej i przemysłu rolno-spożywczego (Monitor Polski Nr 5, poz. 38) zarządza się, co następuje:
Absolwenci szkół wyższych i średnich szkół zawodowych, zwani dalej "absolwentami", podejmujący pracę w jednostkach, o których mowa w uchwale nr 29 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i średnich szkół zawodowych podejmujących pracę w niektórych uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej i przemysłu rolno-spożywczego (Monitor Polski Nr 5, poz. 38), i spełniający określone tą uchwałą warunki, mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki na zagospodarowanie, zwanej dalej "pożyczką".
Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki przysługuje absolwentom, którzy:
1)
wykazują się szczególną przydatnością w zakładzie pracy,
2)
posiadają na utrzymaniu rodzinę.
1.
Pożyczka może być udzielona na wniosek absolwenta, złożony w zakładzie pracy, w którym absolwent podjął pracę.
2.
Pożyczkę przyznaje kierownik zakładu pracy po zasięgnięciu opinii właściwych organów związków zawodowych.
3.
Pożyczkę wypłaca bank spółdzielczy na zlecenie zakładu pracy.
1.
Absolwentowi (mężczyźnie) pożyczka może być udzielona po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, chyba że został z tej służby zwolniony.
2.
Okresu służby wojskowej nie wlicza się do czteroletniego okresu, w którym absolwent może ubiegać się o pożyczkę.
Pożyczka podlega umorzeniu w całości w razie:
1)
upływu sześciu lat pracy absolwenta w tym samym zakładzie pracy od daty otrzymania pożyczki,
2)
rozwiązania umowy o pracę z absolwentem przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 1, wskutek długotrwałej choroby powodującej niezdolność do pracy,
3)
przejścia absolwenta w wyniku porozumienia zakładów pracy do pracy w innej uspołecznionej jednostce gospodarki rolnej, leśnej lub przemysłu rolno-spożywczego, uprawnionej do udzielania pożyczek absolwentom, albo przejścia z powodu likwidacji zakładu pracy lub reorganizacji, jeżeli łączny okres zatrudnienia w tych jednostkach wynosi sześć lat,
4)
rozwiązania umowy o pracę przez absolwenta bez wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w Kodeksie pracy.
Pożyczka podlega częściowemu umorzeniu proporcjonalnie do okresu pracy absolwenta w zakładzie pracy:
1)
w razie rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy za wypowiedzeniem,
2)
w razie powołania z wyboru do pełnienia funkcji w organizacji społecznej lub politycznej,
3)
w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach za zgodą właściwego ministra, wojewody (prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego) lub zarządu centralnego związku spółdzielni.
1.
Pożyczka podlega zwrotowi w całości w razie rozwiązania umowy o pracę przez absolwenta za wypowiedzeniem, porzucenia pracy bądź rozwiązania przez zakład pracy umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem sześciu lat pracy od daty otrzymania pożyczki.
2.
W razie sporu co do przyczyn rozwiązania stosunku pracy spłata pożyczki ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia sporu przez właściwy organ powołany do rozstrzygania sporów ze stosunku pracy.
Pożyczkę umarza kierownik zakładu pracy po zaopiniowaniu przez właściwe organy związków zawodowych; dotyczy to również zwrotu pożyczki.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.