§ 9. - Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.

Monitor Polski

M.P.1988.9.83 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  9.
1.
Jednostka organizacyjna może przeznaczyć środki zgromadzone na majątkowych rachunkach odpisów dewizowych na następujące cele:
1)
na sfinansowanie importu zaopatrzeniowego na bieżące potrzeby produkcyjne, w tym również uzupełniającego importu towarów objętych systemem centralnego finansowania,
2)
na sfinansowanie importu części zamiennych i materiałów, a także wyrobów służących do utrzymania zdolności produkcyjnych własnych oraz kooperantów współdziałających w realizacji produkcji,
3)
na sfinansowanie importu maszyn i urządzeń na potrzeby produkcyjne i świadczenia usług,
4)
na zakup w polskich jednostkach handlu zagranicznego, na podstawie decyzji Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, towarów produkcji krajowej, będących przedmiotem eksportu wolnodewizowego o charakterze zaopatrzeniowym i inwestycyjnym. Rachunek majątkowy odpisów dewizowych kupującego obciąża się pełną wartością dewizową zakupywanego towaru, a producent może wykupić z tego tytułu odpis dewizowy według przysługującej mu stawki na rachunek majątkowy odpisów dewizowych. Łączna wartość tych zakupów jest ustalana corocznie przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w porozumieniu z Ministrem Finansów,
5)
na rozwijanie niezbędnej krajowej sieci kooperacyjnej oraz na zmniejszenie wydatków dewizowych w finansowaniu importu dla produkcji wyrobów finalnych, przede wszystkim o charakterze proeksportowym,
6)
na spłatę rat i odsetek kredytów dewizowych, jeśli przewidują to umowy zawarte z polskim bankiem dewizowym, oraz na spłatę rat i odsetek kredytów zagranicznych,
7)
na ochronę projektów wynalazczych, zakup licencji i osiągnięć naukowo-technicznych tematycznie związanych z jej profilem produkcyjnym,
8)
na sfinansowanie, za zgodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, importu aparatury i urządzeń medycznych dla służby zdrowia świadczącej specjalistyczne usługi dla załogi jednostki organizacyjnej,
9)
na zakup literatury fachowej,
10)
do wysokości 1% stanu rachunku na pierwszy dzień roku - na zakup towarów z importu na cele socjalne załogi jednostki organizacyjnej lub na potrzeby regionu, za pośrednictwem wyspecjalizowanej jednostki handlu zagranicznego,
11)
na promocję eksportu i akwizycję.
2.
Przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa gospodarki morskiej, państwowa jednostka organizacyjna "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" mogą przeznaczać odpisy dewizowe zgromadzone na rachunku na cele wymienione w ust. 1 i na pokrycie wydatków związanych z działalnością eksploatacyjną i akwizycyjną.
3.
Jednostka handlu zagranicznego może przeznaczyć środki gromadzone na rachunku odpisu dewizowego na finansowanie:
1)
transakcji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1,
2)
wydatków określonych w ust. 1, z wyłączeniem wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 4,
3)
udziału kapitałowego w spółkach z udziałem zagranicznym i spółkach za granicą,
4)
importu dla usprawnienia własnej techniki działania handlowego.