§ 6. - Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.

Monitor Polski

M.P.1988.9.83 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  6.
1.
Polski bank dewizowy będzie otwierał począwszy od dnia 1 stycznia 1987 r. rachunki odpisów dewizowych o charakterze majątkowym dla dotychczasowych dysponentów rachunków odpisów dewizowych o charakterze ewidencyjnym oraz dla jednostek organizacyjnych uzyskujących prawo do dysponowania nadwyżką wpływów nad wydatkami dewizowymi w wyniku rozliczenia, kontraktów eksportu budownictwa według zasad uregulowanych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.
2.
Środki z tytułu odpisów dewizowych od wpływów, które zostaną rozliczone po dniu 1 stycznia 1987 r., niezależnie od okresu realizacji eksportu, mogą być zapisane na majątkowym rachunku odpisów dewizowych jednostki organizacyjnej, pod warunkiem ich wykupu za złote według kursu złotego do walut obcych obowiązującego w dniu wykupu.
3.
Jednostka handlu zagranicznego zawiadamia posiadacza rachunku o wpływie waluty w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia z banku. Wykup waluty może nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia zawiadomienia przez jednostkę handlu zagranicznego posiadacza rachunku o wpływie waluty. Nie wykupione w tym terminie waluty przechodzą do dyspozycji polskiego banku dewizowego.
4.
Wykup walut przez posiadaczy majątkowych rachunków odpisów dewizowych, otwartych przed dniem 1 stycznia 1987 r., może nastąpić w okresie ważności nabytych uprawnień.
5.
Dysponenci bieżących i lokacyjnych rachunków odpisów dewizowych o charakterze ewidencyjnym, prowadzonych na podstawie uchwały nr 152 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych (Monitor Polski Nr 32, poz. 218), otrzymują od polskiego banku dewizowego certyfikaty upoważniające do wykupu w latach 1987-1995 środków wykazanych na tych rachunkach według stanu na dzień 31 grudnia 1986 r., powiększonych o nie zrealizowane do dnia zamknięcia rachunku zlecenia płatnicze, i do ich przeniesienia na majątkowe rachunki odpisów dewizowych, z tym że w 1987 r. będą wydane certyfikaty o równowartości 5% tych kwot.
6.
Kwota waluty w wysokości określonej w certyfikacie podlega wykupieniu tylko w terminie wskazanym w certyfikacie, według kursu złotego do walut obcych obowiązującego w dniu wykupu.