§ 10. - Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.

Monitor Polski

M.P.1988.9.83 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  10.
1.
Jednostka organizacyjna będąca posiadaczem rachunku odpisu dewizowego odstępuje część środków zgromadzonych na rachunku kooperantom i innym jednostkom z nią współdziałającym w zakresie realizacji produkcji, w oparciu o zawarte z nimi porozumienia dotyczące produkcji wyrobów finalnych.
2.
Odstąpienie może polegać na przekazaniu środków z jednego rachunku odpisów dewizowych na drugi bądź na sfinansowaniu potrzeb importowych kooperantów i innych jednostek współdziałających w zakresie wymienionym w ust. 1 bezpośrednio z rachunku odpisów dewizowych dostawcy finalnego. Odstąpienie środków odpisów dewizowych następuje za zwrotem równowartości w złotych według obowiązującego kursu złotego do walut obcych.
3.
Kooperanci i inne jednostki współdziałające w realizacji produkcji mogą gromadzić uzyskane środki na rachunkach majątkowych w polskim banku dewizowym i przeznaczać je na cele wymienione w § 9 ust. 1.