Szczegółowe zasady sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - M.P.1997.78.740 - OpenLEX

Szczegółowe zasady sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Monitor Polski

M.P.1997.78.740

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 października 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 107, poz. 685 i Nr 121, poz. 769 i 770) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa szczegółowe zasady sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", obejmuje:
1)
bilans,
2)
sprawozdanie z działalności.
1.
W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2.
Objaśnienia do bilansu stanowią załącznik nr 2.
Sprawozdanie z działalności obejmuje zagadnienia związane z działalnością statutową i gospodarką finansową oraz charakterystykę i organizację funduszu, a w szczególności:
1)
rozliczenie dochodów Funduszu w podziale na:
a)
dochody z wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 107, poz. 685 i Nr 121, poz. 769 i 770), zwanej dalej "ustawą" - w rozbiciu na grupy ubezpieczeń),
b)
dochody z wpłat w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, w rozbiciu na działy ubezpieczeń,
c)
dochody z opłat przewidzianych w art. 90e ust. 1 ustawy,
d)
dochody z tytułu roszczeń regresowych,
e)
dochody z lokat środków Funduszu,
f)
pozostałe dochody,
2)
rozliczenie kosztów Funduszu w podziale na:
a)
wypłaty odszkodowań i świadczeń, w rozbiciu na ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy, w tym wypłaty na rzecz osób zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,
b)
wypłaty odszkodowań i świadczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, w rozbiciu na działy ubezpieczeń,
c)
pozostałe koszty,
3)
zagadnienia organizacyjne i kadrowe:
a)
władze Funduszu,
b)
struktura organizacyjna Biura Funduszu,
c)
liczba zatrudnionych,
4)
analizę stanu finansów Funduszu w celu określenia przez Ministra Finansów procentu składki wnoszonej przez członków Funduszu.
1.
Zarząd Funduszu sporządza na koniec roku obrotowego roczne sprawozdanie w terminie do dnia 25 marca każdego roku obrotowego i niezwłocznie przedstawia do przyjęcia Radzie Funduszu. Sprawozdanie powinno być każdorazowo podpisane przez wszystkich członków Zarządu Funduszu.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest po przyjęciu przez Radę Funduszu przedstawiane, w terminie do 31 marca każdego roku, Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń do zaopiniowania.
3.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, bada podmiot posiadający uprawnienia w zakresie badania sprawozdań finansowych, określone w odrębnych przepisach.
4.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń przedstawiane jest do zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Członków Funduszu.
W razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, sprawozdanie z działalności sporządzane na koniec każdego kwartału jest przekazywane, po zatwierdzeniu przez radę Funduszu, Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń w terminie 60 dni od końca kwartału.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego badania (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 28).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

BILANS

Aktywa

A. Majątek trwały

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Wartości niematerialne i prawne

2. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych

II. Rzeczowy majątek trwały

1. Budynki i budowle

2. Urządzenia techniczne, środki transportu i inne środki trwałe

3. Inwestycje rozpoczęte

4. Zaliczki na poczet inwestycji

III. Finansowy majątek trwały

1. Udziały i akcje

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Udzielone pożyczki długoterminowe

4. Depozyty terminowe

5. Inne składniki finansowego majątku trwałego

B. Należności długoterminowe

C. Majątek obrotowy

I. Należności

1. Należności od zakładów ubezpieczeń

2. Należności od budżetu

3. Pozostałe należności

II. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

1. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, zakupione ze środków pochodzących z wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale I

2. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, zakupione ze środków pochodzących z wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale II

III. Środki pieniężne

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

3. Środki pieniężne na rachunku wyodrębnionym (wpłaty wnoszone na rzecz Funduszu przez zakłady ubezpieczeń prowadzące ubezpieczenia w dziale I, wymienionym w załączniku do ustawy)

4. Inne środki pieniężne

D. Rozliczenia międzyokresowe

Suma aktywów

Pasywa

A. Fundusze własne

I. Fundusz statutowy

II. Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych

III. Wynik finansowy roku obrotowego

1. Zysk (wielkość dodatnia)

2. Strata (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania długoterminowe

C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

I. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe

2. Kredyty bankowe

3. Zobowiązania z tytułu podatków

4. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

II. Fundusze specjalne

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

D. Rozliczenia międzyokresowe

Suma pasywów

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Aktywa

1. W pozycji "A" wykazuje się (w wartości netto) "Majątek trwały, tzn. wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały i finansowy majątek trwały i należności długoterminowe.

2. W pozycji "A I" wykazuje się wartości niematerialne i prawne według wartości netto, tzn. nabyte przez Fundusz prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania lub przeznaczone do oddania na podstawie umowy najmu, a w szczególności:

– prawo użytkowania wieczystego gruntu;

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

– prawa autorskie - prawa do projektów wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych i licencji;

– programy komputerowe oraz poniesioną przez Fundusz równowartość zaliczek na poczet transakcji nabycia składników wartości niematerialnych i prawnych.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się tytuły, których przewidywany okres używania przekracza jeden rok (bez względu na wartość).

3. W pozycji "A II" wykazuje się wartość rzeczowego majątku trwałego, tzn. wartość netto środków trwałych stanowiących własność lub współwłasność Funduszu:

– nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, budowle i inwestycje w obcych obiektach), maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok przeznaczone na własne potrzeby Funduszu lub do oddania w używanie na postawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Do środków trwałych zalicza się również obce środki trwałe, używane przez Fundusz na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Do wartości rzeczowego majątku trwałego zalicza się również:

- koszty inwestycji rozpoczętych i nie zakończonych do dnia, na który sporządza się bilans, na które składają się wszystkie poniesione koszty pozostające w bezpośrednim związku z nie zakończoną jeszcze budową, montażem lub przekazaniem do użytkowania nowego lub już istniejącego, lecz ulepszonego środka trwałego; do kosztów inwestycji rozpoczętych zalicza się także naliczone na czas trwania inwestycji odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek, kredytów, przedpłat i zobowiązań służących sfinansowaniu zakupów lub budowy środków trwałych, jak również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług,

- poniesioną przez Fundusz równowartość zaliczek na poczet dostaw lub usług o charakterze inwestycyjnym, a także przekazanych kwot odpowiadających udziałowi jednostki gospodarczej w inwestycjach wspólnych.

4. W pozycji "A III" wykazuje się wartość finansowego majątku trwałego, na który składają się udziały, akcje, papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe oraz inne składniki finansowe majątku trwałego:

- w pkt "A III 1" wykazuje się udziały i akcje w obcych jednostkach (również zagranicznych) w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,

- w pkt "A III 2" wykazuje się papiery wartościowe długoterminowe mające charakter lokat o określonym przy emisji lub w umowie terminie wykupu i oprocentowaniu; są to w szczególności obligacje, bony skarbowe, jednostki funduszów powierniczych itp. w wartości według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości; w pozycji tej wykazuje się również papiery wartościowe wyrażone w walutach obcych,

- w pkt "A III 3" wykazuje się udzielone pożyczki długoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty,

- w pkt "A III 4" wykazuje się inne składniki finansowego majątku trwałego mające charakter lokat długoterminowych w kwocie uwzględniającej odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

5. W pozycji "B" wykazuje się należności (w walucie polskiej i obcej), których termin zapłaty (lub ostatniej raty) przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.

6. W pozycji "C" wykazuje się wartość majątku obrotowego, na który składa się wartość należności i roszczeń, papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i środków pieniężnych.

7. W pozycji "C I" wykazuje się wartość należności z tytułu składek od zakładów ubezpieczeń gromadzonych przez Fundusz w celu zapewnienia środków finansowych na wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej: rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, posiadaczy pojazdów mechanicznych, wypłat w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale I. W pozycji tej wykazuje się również należności z tytułu ewentualnych nadpłat z tytułu podatków oraz innych tytułów publicznoprawnych w kwocie wymagającej zwrotu i pozostałych należności, np. należności od pracowników, z tytułu wynagrodzeń, różnych rozliczeń (z tytułu funduszów specjalnych, pożyczek krótkoterminowych) w kwocie wymagającej zapłaty na dzień sporządzania sprawozdania. W pozycji tej wykazywany jest stan należności krótko- i długoterminowych, będących przedmiotem sporu, dochodzonych w sądzie na drodze powództwa cywilnego.

8. W pozycji "C II" wykazane są papiery wartościowe przeznaczone do obrotu nabyte w celu odprzedaży, w okresie wykupu krótszym niż rok, takie jak obligacje obce, akcje, bony skarbowe, czeki i weksle obce o terminie płatności powyżej trzech miesięcy od dnia ich wystawienia.

9. W pozycji "C III Środki pieniężne" wykazuje się w szczególności:

- w pozycji "C III 1" stan środków pieniężnych krajowych w kasie Funduszu,

- w pozycji "C III 2" stan środków pieniężnych krajowych i zagranicznych ulokowanych na rachunkach bankowych,

- w pozycji "C III 3" środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym z tytułu wpłat wnoszonych na rzecz Funduszu przez zakłady ubezpieczeń prowadzące ubezpieczenia w dziale I wymienionym w załączniku do ustawy,

- w pozycji "C III 4" - wykazuje się wartość krajowych i zagranicznych weksli i czeków obcych, które mogą mieć termin płatności do 3 miesięcy od dnia ich wystawienia, oraz środków pieniężnych w drodze, które dotyczą kwot przemieszczanych.

10. W pozycji "D" wykazuje się równowartość kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym (lub w okresach poprzednich), a dotyczących przyszłych okresów. Są to głównie koszty zakupu, koszty remontu środków trwałych i dzierżawy płatne z góry oraz ubezpieczenia majątkowe.

Pasywa

11. W pozycji "A" wykazuje się łączną sumę kapitałów własnych Funduszu, tzn. funduszu statutowego i aktualizacji wyceny, oraz wyniku finansowego roku obrotowego.

12. W pozycji "A I" wykazuje się wartość funduszu statutowego przeznaczonego na pokrycie przyszłych świadczeń i odszkodowań.

13. W pozycji "A II" wykazuje się fundusz w wysokości różnicy wartości netto środków trwałych powstałej na skutek aktualizacji ich wyceny.

14. W pozycji "A III" wykazuje się wynik finansowy netto (zysk - wielkość dodatnia, strata - wielkość ujemna) zgodny z wynikiem finansowym z rachunku zysków i strat.

15. W pozycji "B" wykazuje się zobowiązania długoterminowe z terminem spłaty (lub spłaty ostatniej raty) dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego.

16 W pozycji "C" wykazuje się łączną sumę zobowiązań krótkoterminowych Funduszu, tj. wymagających na moment bilansowy - zapłaty w terminie nie dłuższym niż rok, oraz funduszy specjalnych.

17. W pozycji "C I" wykazuje się zobowiązania krótkoterminowe Funduszu, w tym także z tytułu kredytów i pożyczek.

18. W pozycji "C I 1" wykazuje się zobowiązania z tytułu krótkoterminowych pożyczek.

19. W pozycji "C I 2" wykazuje się zobowiązania z tytułu uzyskanych krótkoterminowych kredytów bankowych w kwocie wymagającej zapłaty (wraz z ewentualnymi odsetkami).

20. W pozycji "C I 3" wykazuje się zobowiązania z tytułu podatków.

21. W pozycji "C I 4" wykazuje się zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie wymagającej zapłaty.

22. W pozycji "C I 5" wykazuje się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę.

23. W pozycji "C I 6" wykazuje się inne zobowiązania krótkoterminowe nie ujęte w pozycjach "C I" od pkt 1 do 5.

24. W pozycji "C II" wykazuje się stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

25. W pozycji "D" wykazuje się bierne rozliczenia międzyokresowe stanowiące równowartość kosztów przypadających na bieżący okres sprawozdawczy lub rok obrotowy (ściśle określonych świadczeń, wykonanych na rzecz jednostki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania, oraz prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie są jeszcze znane). Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ustala się w ich przewidywanej wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy. W pozycji tej wykazuje się również dochody przyszłych okresów.