Szczegółowe zasady składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności.

Monitor Polski

M.P.2008.16.174

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Wojewoda przedstawia sprawozdanie z wykonywanej działalności za dany rok kalendarzowy według stanu na dzień 31 grudnia w terminie do ostatniego dnia lutego roku następnego.
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, jest przekazywane Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Do sprawozdania, o którym mowa w § 1, dołącza się aktualny regulamin urzędu wojewódzkiego wraz ze stanowiącymi jego część regulaminami komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych, będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, jest przekazywane w formie pisemnej i elektronicznej, według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności (M. P. Nr 36, poz. 540).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462.

ZAŁĄCZNIK 

SPRAWOZDANIE WOJEWODY ......

ZA ROK .....

CZĘŚĆ  I

REALIZACJA FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA RADY MINISTRÓW W WOJEWÓDZTWIE

1.
Główne cele polityki rządu na obszarze województwa nakreślone na rok sprawozdawczy, wynikające z monitorowania realizacji kontraktów wojewódzkich:
1)
opis celów;
2)
stopień ich realizacji;
3)
uwagi.
2.
Kierowanie administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacjach nadzwyczajnych:
1)
opis działań podjętych przez Policję i Państwową Straż Pożarną w sytuacjach nadzwyczajnych;
2)
informacje dotyczące najważniejszych działań podejmowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
3)
liczba wystąpień o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników samorządowych, którzy dopuścili się naruszenia prawa w sytuacjach nadzwyczajnych;
4)
liczba wystąpień o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników rządowej administracji niezespolonej, którzy dopuścili się naruszenia prawa w sytuacjach nadzwyczajnych.
3.
Realizacja zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego:
1)
informacja o przebiegu podjętych działań dotyczących organizacji wykonywania zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony w urzędzie wojewódzkim, jednostkach organizacyjnych, będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz przedsiębiorstwach państwowych i podporządkowanych jednostkach organizacyjnych, dla których wojewoda jest organem założycielskim, w szczególności informacja o stopniu realizacji szkolenia obronnego oraz o pracach prowadzonych na terenie województwa w zakresie przygotowania terenu i infrastruktury na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
2)
inicjatywy podejmowane w celu koordynacji działań organów i jednostek administracji rządowej, w szczególności informacja o działaniach podjętych we współpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym jako terytorialnym organem dowodzenia w zakresie przygotowań i realizacji zadań obronnych na administrowanym obszarze, a także samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i pozarządowych realizujących zadania związane z systemem obronnym państwa w zakresie dotyczącym województwa;
3)
zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego Policji i ich przyczyny;
4)
zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i ich przyczyny;
5)
liczba przypadków żądania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) lub przewodniczących zarządów powiatów od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z prawem:
a)
liczba decyzji stwierdzających nieważność żądania,
b)
liczba, przyczyny i rezultaty podjętych działań;
6)
informacje o przebiegu i ocenie współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi);
7)
liczba porozumień zawartych między komendantem wojewódzkim Policji a organem powiatu lub gminy o współfinansowaniu Policji przez samorząd;
8)
informacje dotyczące własnych inicjatyw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4.
Współpraca międzynarodowa:
1)
współpraca z organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych;
2)
wykaz uchwał jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przystąpienia do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych przekazanych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych za pośrednictwem wojewody;
3)
zwięzły opis opinii wojewody w sprawach uchwał, o których mowa w pkt 2.
5.
Realizacja ustawowych uprawnień wobec organów administracji niezespolonej:
1)
liczba wydawanych poleceń obowiązujących organy niezespolonej administracji rządowej;
2)
liczba przypadków wstrzymania wykonania poleceń wojewody przez właściwych ministrów;
3)
liczba decyzji Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięciu sporów między wojewodą a właściwym ministrem:
a)
na korzyść wojewody,
b)
na korzyść właściwego ministra (wraz ze wskazaniem przyczyn);
4)
udział w powoływaniu i odwoływaniu organów administracji niezespolonej:
a)
liczba przypadków nieuwzględnienia opinii wojewody,
b)
liczba decyzji Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięciu sporów między wojewodą a właściwym ministrem:
na korzyść wojewody,
na korzyść właściwego ministra (wraz ze wskazaniem przyczyn);
5)
realizacja obowiązku uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej:
a)
liczba uzgodnionych projektów,
b)
liczba projektów odrzuconych z powodu braku uzgodnienia;
6)
liczba wystąpień wojewody o bieżące wyjaśnienia dotyczące działalności organów administracji niezespolonej:
a)
liczba wykrytych nieprawidłowości,
b)
opis podjętych działań naprawczych;
7)
liczba wstrzymanych na czas określony czynności organów prowadzących egzekucję administracyjną, w tym liczba wstrzymanych czynności o charakterze pieniężnym wraz z kwotą, której dotyczą.
6.
Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego, w szczególności:
1)
informacja o działaniach podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości narodowych i etnicznych oraz respektowania ich praw;
2)
liczba opiniowanych programów, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego (wraz z ich krótkim opisem) realizowanych z udziałem organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych;
3)
liczba przedsięwzięć realizowanych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego wspartych przez wojewodę (zwięzły opis przedsięwzięcia, kwota dotacji, informacja o ewentualnych patronatach wojewody);
4)
informacja o działaniach związanych z używaniem języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym liczba rozstrzygnięć, w trybie nadzorczym, dotyczących uchwał organów gminy w zakresie wprowadzenia języka pomocniczego, wpisania gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości oraz ustalenia dodatkowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych;
5)
informacja o działaniach związanych z realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (liczba zaopiniowanych wniosków, z uwzględnieniem - liczby ocen pozytywnych i negatywnych, podziału na dziedziny Programu oraz wielkości kwot wnioskowanych i przyznanych).

CZĘŚĆ  II

REALIZACJA FUNKCJI ZWIERZCHNIKA ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

1.
Kontrole wykonywania przez organy i urzędy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów, przeprowadzone w urzędzie wojewódzkim, jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz jednostkach podporządkowanych wojewodzie:
1)
nazwa jednostki kontrolowanej;
2)
liczba i tematyka przeprowadzonych kontroli;
3)
liczba i opis wykrytych nieprawidłowości;
4)
opis podjętych działań naprawczych;
5)
stopień wykonania zaleceń pokontrolnych.
2.
Spory wszczęte przez właściwych ministrów z wojewodą na tle zatwierdzania regulaminów jednostek organizacyjnych będących aparatem pomocniczym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich:
1)
ogólna liczba sporów;
2)
nazwa jednostki organizacyjnej, której regulamin stał się przedmiotem sporu;
3)
liczba sporów rozstrzygniętych na korzyść wojewodów;
4)
liczba sporów rozstrzygniętych na korzyść właściwego ministra wraz ze wskazaniem przyczyn.
3.
Struktura organizacji i zatrudnienia w zespolonej administracji rządowej w województwie:
1)
zmiany wprowadzone w statucie urzędu wojewódzkiego, podlegające i niepodlegające zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów wraz ze wskazaniem stosownych zarządzeń wojewody;
2)
uzasadnienie zmian, o których mowa w pkt 1;
3)
zmiany wprowadzone w regulaminie urzędu wojewódzkiego wraz ze wskazaniem stosownych zarządzeń wojewody;
4)
uzasadnienie zmian, o których mowa w pkt 3;
5)
schemat organizacyjny urzędu wojewódzkiego i jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z uwzględnieniem delegatur urzędu wojewódzkiego oraz delegatur jednostek stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, a także gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy wskazanym urzędzie i jednostkach;
6)
struktura zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży:
a)
limit zatrudnienia dla urzędu i jednostek,
b)
zatrudnienie faktyczne w przeliczeniu na pełne etaty,
c)
liczba wysokich stanowisk państwowych w rozumieniu ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych,
d)
liczba urzędników służby cywilnej,
e)
liczba pracowników służby cywilnej,
f)
liczba żołnierzy zawodowych,
g)
liczba pracowników działalności podstawowej, w przypadku służb mundurowych liczba funkcjonariuszy,
h)
pozostali pracownicy (administracja, obsługa), w przypadku służb mundurowych liczba pracowników cywilnych;
7)
zmiany na stanowiskach kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich (z wyjątkiem komendanta wojewódzkiego Policji i komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej) i ich przyczyny, w tym czas i przyczyny braku obsady na poszczególnych stanowiskach.

CZĘŚĆ  III

AKTY INDYWIDUALNE I NORMATYWNE WOJEWODY1)

1.
Decyzje administracyjne wydane w I instancji w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, z wyjątkiem decyzji dotyczących przekazywania mienia jednostkom samorządu terytorialnego:
1)
przez wojewodę:
a)
liczba wydanych decyzji,
b)
liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do organu II instancji,
c)
liczba rozpatrzonych odwołań,
d)
liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne,
e)
analiza przyczyn uchylania decyzji;
2)
przez działających w imieniu wojewody kierowników następujących służb, inspekcji i straży wojewódzkich:
a)
Policja,
b)
Państwowa Straż Pożarna,
c)
Inspekcja Handlowa,
d)
Służba Ochrony Zabytków,
e)
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
f)
Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna,
g)
Inspekcja Ochrony Środowiska,
h)
Inspekcja Farmaceutyczna,
i)
Inspekcja Nadzoru Budowlanego,
j)
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
k)
Inspekcja Weterynaryjna,
l)
Kuratorium Oświaty,
ł)
Inspekcja Transportu Drogowego,

w tym:

liczba wydanych decyzji,
liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono odwołanie do II instancji,
liczba rozpatrzonych odwołań,
liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez ministrów i organy centralne,
analiza przyczyn uchylania decyzji;
3)
przez działających we własnym imieniu kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich odpowiednio do pkt 2.
2.
Decyzje administracyjne wydane przez organy II instancji w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym:
1)
przez wojewodę;
2)
przez działających w imieniu wojewody kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
przez działających we własnym imieniu kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich, o których mowa w pkt 2,

w odniesieniu do aktów indywidualnych wydawanych przez organy samorządu terytorialnego:

- gmin,

- powiatów,

- miast na prawach powiatu:

zadania gminne,

zadania powiatowe,

- województwa,

w tym:

a) liczba decyzji,

b) liczba decyzji, w stosunku do których wniesiono skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

c) liczba skarg rozpatrzonych przez wojewódzki sąd administracyjny,

d) liczba decyzji uchylonych lub uznanych za nieważne przez wojewódzki sąd administracyjny,

e) analiza przyczyn niekorzystnych dla wojewody i kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich rozstrzygnięć wojewódzkiego sądu administracyjnego.

3.
Decyzje komunalizacyjne o nabyciu mienia Skarbu Państwa przez gminy:
1)
liczba wydanych decyzji komunalizacyjnych:
a)
z mocy prawa,
b)
na podstawie wniosku;
2)
liczba decyzji, w stosunku do których złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej;
3)
liczba rozpatrzonych odwołań w podziale na lata wydania rozpatrywanych decyzji w I instancji;
4)
liczba decyzji uchylonych przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową w podziale na lata wydania rozpatrywanych decyzji w I instancji;
5)
analiza przyczyn uchylania decyzji;
6)
liczba wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji w podziale na lata wydania rozpatrywanych decyzji w I instancji;
7)
liczba rozpatrzonych wniosków w podziale na lata wydania rozpatrywanych decyzji w I instancji;
8)
liczba decyzji stwierdzających nieważność decyzji w podziale na lata wydania rozpatrywanych decyzji w I instancji;
9)
analiza przyczyn stwierdzania nieważności decyzji.
4.
Decyzje o nabyciu mienia Skarbu Państwa przez powiaty i miasta na prawach powiatu (w odniesieniu do zadań powiatowych):
1)
liczba wydanych decyzji:
a)
z mocy prawa,
b)
na podstawie wniosku;
2)
liczba odwołań do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
3)
liczba rozpatrzonych odwołań;
4)
liczba decyzji uchylonych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
5)
analiza przyczyn uchylania decyzji;
6)
liczba wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji;
7)
liczba rozpoznanych wniosków;
8)
liczba decyzji stwiedzających nieważność decyzji wojewody;
9)
analiza przyczyn stwierdzenia nieważności decyzji wojewody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
5.
Decyzje o nabyciu mienia Skarbu Państwa przez samorząd województwa:
1)
liczba wydanych decyzji:
a)
z mocy prawa,
b)
na podstawie wniosku;
2)
liczba odwołań wniesionych do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
3)
liczba rozpatrzonych odwołań;
4)
liczba decyzji uchylonych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
5)
analiza przyczyn uchylania decyzji;
6)
liczba wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji;
7)
liczba rozpoznanych wniosków;
8)
liczba decyzji stwierdzających nieważność decyzji wojewody;
9)
analiza przyczyn stwierdzenia nieważności decyzji wojewody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
6.
Akty prawa miejscowego:
1)
liczba wydanych aktów;
2)
liczba wystąpień ministra właściwego do spraw administracji publicznej do wojewody o uchylenie lub zmianę aktu we własnym zakresie;
3)
liczba aktów zmienionych przez wojewodę we własnym zakresie w związku z wystąpieniami, o których mowa w pkt 2;
4)
liczba aktów uchylonych przez Prezesa Rady Ministrów;
5)
liczba aktów zaskarżonych do wojewódzkiego sądu administracyjnego na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o administracji rządowej w województwie;
6)
liczba aktów uchylonych przez wojewódzki sąd administracyjny;
7)
analiza przyczyn uchylania aktów prawa miejscowego.

CZĘŚĆ  IV

SKUTECZNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO2)

1.
Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w odniesieniu do uchwał organów gmin i miast na prawach powiatu (w zakresie zadań gminnych):
1)
dotyczących zadań własnych;
2)
dotyczących zadań zleconych ustawowo;
3)
dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

w tym:

a)
przypadki, w których organ samorządu terytorialnego podjął ponowną uchwałę z uwzględnieniem wskazań wojewody,
b)
przypadki, w których wojewoda wydał zarządzenie zastępcze w miejsce uchwały organu samorządu terytorialnego,
c)
przypadki, w których właściwy minister wydał inne rozstrzygnięcie;
4)
liczba orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w odniesieniu do uchwał organów gmin w tym liczba rozstrzygnięć niekorzystnych dla wojewody wraz z analizą przyczyn.
2.
Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w odniesieniu do uchwał organów powiatów i miast na prawach powiatu (w zakresie zadań powiatowych):
1)
dotyczących zadań własnych;
2)
dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie ustaw;
3)
dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

w tym:

a)
przypadki, w których organ samorządu terytorialnego podjął ponowną uchwałę z uwzględnieniem wskazań wojewody,
b)
przypadki, w których wojewoda wydał zarządzenie zastępcze w miejsce uchwały organu samorządu terytorialnego,
c)
przypadki, w których właściwy minister wydał inne rozstrzygnięcie;
4)
liczba orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w odniesieniu do uchwał organów samorządu terytorialnego, w tym liczba rozstrzygnięć niekorzystnych dla wojewody wraz z analizą przyczyn.
3.
Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody w odniesieniu do uchwał organów samorządu województwa:
1)
dotyczące zadań własnych;
2)
dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie ustaw;
3)
dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

w tym:

a)
przypadki, w których organ samorządu województwa podjął ponowną uchwałę z uwzględnieniem wskazań wojewody,
b)
przypadki, w których wojewoda wydał zarządzenie zastępcze w miejsce uchwały organu samorządu województwa,
c)
przypadki, w których właściwy minister wydał inne rozstrzygnięcie;
4)
liczba orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w odniesieniu do uchwał organów samorządu województwa, w tym liczba rozstrzygnięć niekorzystnych dla wojewody wraz z analizą przyczyn.
4.
Wnioskowanie o wprowadzenie zarządu komisarycznego w jednostkach samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem przyczyn uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniosku przez Prezesa Rady Ministrów.

CZĘŚĆ  V

DYSPONOWANIE ŚRODKAMI PUBLICZNYMI W CELU WYKONYWANIA USTAWOWYCH ZADAŃ I KOMPETENCJI (DZIAŁANIA WOJEWODY JAKO DYSPONENTA GŁÓWNEGO)

1.
Informacja o prawidłowości przekazywania dotacji celowych gminom:
1)
na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
2)
na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
3)
na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
4)
na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych.
2.
Informacja o prawidłowości przekazywania dotacji celowych powiatom:
1)
na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
2)
na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
3)
na zadania realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
4)
na realizację zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.
3.
Informacja o prawidłowości przekazywania dotacji celowych organom samorządu województwa:
1)
na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
2)
na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
3)
na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
4.
Informacja roczna z zakresu nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej urzędu wojewódzkiego, jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz innych jednostek organizacyjnych nadzorowanych, podległych i podporządkowanych wojewodzie.

CZĘŚĆ  VI

EFEKTYWNOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU ZAŁOŻYCIELSKIEGO WOBEC PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH

1.
Działania wojewody jako organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych:
1)
ogólna liczba przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda jest organem założycielskim, w tym:
a)
liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których wprowadzono zarząd komisaryczny, oraz data wprowadzenia zarządu komisarycznego,
b)
liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których wprowadzono umowę o zarządzanie, oraz data wprowadzenia umowy,
c)
liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których wdrożone są procesy likwidacyjne, oraz data wdrożenia procesu likwidacyjnego,
d)
liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których wdrożone są procesy upadłościowe, oraz data wdrożenia procesu upadłościowego;
2)
realizowanie uprawnień organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych, przekraczających wskaźnik przyrostu wynagrodzeń, które pogorszyły sytuację finansową.
2.
Procesy prywatyzacyjne przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego:
1)
liczba i nazwy przedsiębiorstw sprywatyzowanych w ciągu roku sprawozdawczego oraz data wydania zarządzenia o prywatyzacji:
a)
w drodze sprzedaży,
b)
w drodze wniesienia przedsiębiorstwa do spółki,
c)
w drodze oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
d)
liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których zmieniono w toku procesów prywatyzacyjnych ścieżkę prywatyzacji i przyczyny tej zmiany;
2)
liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których procesy prywatyzacyjne są w toku oraz data wydania zarządzenia o prywatyzacji:
a)
w drodze sprzedaży,
b)
w drodze wniesienia przedsiębiorstwa do spółki,
c)
w drodze oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
d)
liczba i nazwy przedsiębiorstw, w których zmieniono ścieżkę prywatyzacji i przyczyny tej zmiany.

______

1) W przypadku odwołań, uchyleń decyzji i zaskarżeń do wojewódzkiego sądu administracyjnego należy je odnosić tylko do decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym.

2) Orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego należy odnosić tylko do rozstrzygnięć wydanych w okresie sprawozdawczym.