§ 3. - Szczegółowe zasady przyznawania oraz tryb wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1988.30.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  3. 3
 
1.
W wypadku gdy zajęcia praktyczne w okresie (semestrze) roku nauki uczeń odbywa w więcej niż jednym zakładzie pracy, ekwiwalent za te zajęcia wypłaca każdy z tych zakładów stosownie do liczby zrealizowanych w nim przez ucznia godzin, pod warunkiem uzyskania z tych zajęć oceny pozytywnej.
2.
Uczeń, który zmienił szkołę w okresie (semestrze) roku nauki, otrzymuje ekwiwalent w każdej ze szkół stosownie do liczby godzin zajęć praktycznych, które w niej zrealizował, pod warunkiem uzyskania z tych zajęć oceny pozytywnej.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 stycznia 1990 r. (M.P.90.4.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1990 r.