§ 2. - Szczegółowe zasady przyznawania oraz tryb wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1988.30.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  2. 1
 
1.
Uczniowie realizujący program praktycznej nauki zawodu organizowanej w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:
1)
w zakładach pracy, na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem pracy,
2)
w warsztatach

otrzymują za zrealizowane godziny tej nauki ekwiwalent pieniężny, zwany dalej "ekwiwalentem".

2. 2
Począwszy od roku szkolnego 1990/91 stawki ekwiwalentu za jedną godzinę zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala się w stosunku procentowym do stawki godzinowej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w pięciu podstawowych działach gospodarki uspołecznionej za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - stanowiącej iloraz tego wynagrodzenia i przeciętnej miesięcznej liczby godzin pracy wynoszącej 178 godzin. Stawki ekwiwalentu wynoszą:
1)
w pierwszym roku nauki 9% stawki godzinowej,
2)
w drugim roku nauki 12% stawki godzinowej,
3)
w trzecim roku nauki 15% stawki godzinowej.
3.
Stawkę ustaloną w ust. 2 pkt 3 stosuje się również przy obliczaniu ekwiwalentu w czwartym i piątym roku nauki, a we wszystkich latach nauki - w szkołach zawodowych dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i w pedagogicznych studiach technicznych oraz w policealnych studiach zawodowych, poczynając od drugiego roku nauki.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 stycznia 1990 r. (M.P.90.4.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1990 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 września 1990 r. (M.P.90.34.276) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 września 1990 r.