§ 1. - Szczegółowe zasady przyznawania oraz tryb wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.

Monitor Polski

M.P.1988.30.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
"zakładach pracy" i "warsztatach" - rozumie się przez to jednostki, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 52, poz. 268 i z 1988 r. Nr 29, poz. 201), zwanego dalej "rozporządzeniem",
2)
"uczniach" rozumie się przez to uczniów, o których mowa w § 1 pkt 6 rozporządzenia, w tym również uczniów wymienionych w tym punkcie, działających jako szkoły specjalne,
3)
"roku nauki" - rozumie się przez to te lata nauki, dla których plan nauczania przewiduje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, przyjmując za pierwszy rok nauki rozpoczęcie tych zajęć lub praktyk.