Szczegółowe zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia lekarzom wykonującym opiekę nad zdrowiem pracowników rolnych i członków ich rodzin oraz szczegółowe zadania tych lekarzy.

Monitor Polski

M.P.1968.13.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 marca 1968 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia lekarzom wykonującym opiekę nad zdrowiem pracowników rolnych i członków ich rodzin oraz szczegółowych zadań tych lekarzy.

Na podstawie § 3 ust. 3 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy wykonujących opiekę nad zdrowiem pracowników rolnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 52, poz. 317) zarządza się, co następuje:
Dodatkowe wynagrodzenie kwartalne może być przyznane lekarzom zatrudnionym:
1)
w wymiarze co najmniej pełnego etatu w przyzakładowych ośrodkach zdrowia, zorganizowanych przy rolnych zakładach pracy i położonych na terenie gromad, albo:
2)
w dwu lub więcej punktach zdrowia lekarskich przy rolnych zakładach pracy położonych na terenie gromad w łącznym wymiarze godzin pełnego etatu, jeżeli do obowiązków lekarza w ramach tego zatrudnienia należy wykonywanie czynności fachowych według rozkładu zajęć, określającego stałe dni tygodnia i godziny pracy w każdym z tych punktów.
Do zadań lekarzy, o których mowa w § 1, niezależnie od świadczeń udzielanych na rzecz ogółu ludności należy:
1)
przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników rolnych zakładów pracy, podlegających takim badaniom w myśl przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, oraz sprawowanie opieki profilaktycznej nad tymi pracownikami i członkami ich rodzin,
2)
prowadzenie czynnego poradnictwa ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych, urazów i innych chorób związanych ze specyfiką pracy w rolnictwie,
3)
współdziałanie z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w realizacji zadań w zakresie podnoszenia stanu higieniczno-sanitarnego rolnego zakładu pracy, poprawy ogólnego stanu zdrowia pracowników oraz poprawy warunków bytowych załogi pracowniczej i członków ich rodzin,
4)
wykonywanie planowanych i doraźnych wizytacji stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń, urządzeń zakładu pracy i ich otoczenia oraz zgłaszanie stosownych wniosków do kierownictwa zakładu pracy,
5)
szerzenie oświaty zdrowotnej,
6)
orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz systematyczne analizowanie stanu zdrowotności załogi pracowniczej, wypadkowości i absencji chorobowej oraz zwalczanie nieuzasadnionej absencji chorobowej,
7)
należyte prowadzenie dokumentacji lekarskiej,
8)
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów lub z poleceń organów nadrzędnych.
1.
Dodatkowe wynagrodzenie kwartalne przyznaje i określa jego wysokość - na wniosek bezpośredniego fachowego przełożonego lekarza - kierownik właściwego wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z właściwym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wojewódzką komisją związków zawodowych.
2.
Dodatkowe wynagrodzenie kwartalne przyznaje się na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż do końca roku kalendarzowego.
Wniosek o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego powinien określać w szczególności:
1)
imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lekarza,
2)
nazwę i adres przyzakładowego ośrodka zdrowia lub punktów zdrowia lekarskich, w których lekarz jest zatrudniony, oraz dzienny wymiar zatrudnienia,
3)
liczbę pracowników rolnego zakładu lub zakładów pracy objętych opieką przyzakładowego ośrodka zdrowia lub punktów zdrowia lekarskich,
4)
staż pracy lekarza w zakładach służby zdrowia położonych na terenie gromad,
5)
rodzaj i stopień posiadanej przez lekarza specjalizacji,
6)
proponowaną wysokość dodatkowego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
1.
Dodatkowe wynagrodzenie kwartalne może być cofnięte lub obniżone w granicach od 30 do 60% na okres jednego kwartału lub do końca roku kalendarzowego, jeżeli stwierdzono, że lekarz nie wykonuje należycie obowiązków określonych w § 2.
2.
Z wnioskiem o obniżenie lub cofnięcie dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego może wystąpić:
1)
kierownik wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium właściwej powiatowej rady narodowej,
2)
właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
3)
kierownik rolnego zakładu pracy po wyrażeniu zgody przez jednostkę nadrzędną nad danym zakładem pracy lub rada zakładowa.
3.
We wniosku określonym w ust. 2 należy wskazać okres, na jaki dodatkowe wynagrodzenie kwartalne ma być cofnięte lub obniżone i w jakiej wysokości. Wniosek powinien być wyczerpująco uzasadniony.
O cofnięciu lub obniżeniu dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego decyduje kierownik wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej w porozumieniu z właściwym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wojewódzką komisją związków zawodowych na podstawie oceny działalności danego lekarza oraz po zbadaniu zasadności wniosku.
1.
W razie przekroczenia kwartalnego limitu na zasiłki chorobowe, rolny zakład pracy jest obowiązany przesłać właściwemu oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z kwartalnym sprawozdaniem o realizacji wydatków na zasiłki chorobowe wyczerpująco uzasadniony wniosek o wypłacenie, cofnięcie lub obniżenie lekarzowi dodatkowego wynagrodzenia wraz z opinią o przyczynach przekroczenia limitu i o działalności przyzakładowego ośrodka zdrowia (punktów zdrowia lekarskich).
2.
Rolny zakład pracy jest zwolniony od obowiązku przesłania wniosku, określonego w ust. 1, jeżeli przekroczenie kwartalnego limitu na zasiłki chorobowe nastąpiło wskutek:
1)
zachorowań lub odosobnienia pracowników z powodu choroby zakaźnej o przebiegu epidemicznym,
2)
wypadków przy pracy spowodowanych awarią lub innymi szczególnymi okolicznościami, które wystąpiły w rolnym zakładzie pracy,
3)
wystąpienia masowych zatruć przemysłowych lub pokarmowych albo
4)
nasilenia zachorowań na danym terenie w związku z warunkami atmosferycznymi.
1.
W razie zgłoszenia wniosku o cofnięcie lub obniżenie dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego (§ 5 ust. 2 i § 7 ust. 1) wstrzymuje się wypłatę dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego do czasu rozpatrzenia wniosku oraz opinii o przyczynach przekroczenia limitu i działalności przyzakładowego ośrodka zdrowia (punktów zdrowia lekarskich), co powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
2.
Badanie zasadności wniosku o cofnięcie lub obniżenie dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego powinien przeprowadzić wydział zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej przy udziale przedstawicieli oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wojewódzkiej rady związków zawodowych oraz zarządu okręgu związku zawodowego pracowników rolnych.
Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się kwartalnie po upływie 10 dni od terminu wyznaczonego rolnym zakładom pracy do złożenia kwartalnego sprawozdania o realizacji wydatków na zasiłki chorobowe.
1.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego powinna być ustalona zgodnie z tabelą dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego, stanowiącą załącznik do zarządzenia, przy uwzględnieniu efektywności wykonywania zadań określonych w § 2 oraz liczby osób, nad którymi lekarz sprawuje opiekę.
2.
W wypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami terenu lub innymi okolicznościami dodatkowe wynagrodzenie może być za zgodą Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznane w grupie wyższej, niż to wynika z tabeli.
3.
Do stażu pracy w zakładach służby zdrowia na terenie gromad zalicza się okresy zatrudnienia:
1)
w państwowych bądź spółdzielczych zakładach opieki zdrowotnej otwartej, przeznaczonych dla ogółu ludności, działających na terenie gromad,
2)
w przyzakładowych ośrodkach zdrowia lub punktach zdrowia lekarskich przy rolnych zakładach pracy,
3)
w Instytucie Medycyny Pracy i Higieny Wsi,
4)
w klinikach chorób zawodowych akademii medycznych,
5)
w oddziałach chorób zawodowych szpitali,
6)
w działach higieny pracy wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) stacji sanitarno-epidemiologicznych,
7)
w pracowniach higieny pracy powiatowych (miejskich i dzielnicowych) stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Zmiana wysokości dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego przed upływem okresu, na jaki zostało ono przyznane, może nastąpić tylko w razie zajścia okoliczności uzasadniających przyznanie wyższej stawki dodatkowego wynagrodzenia albo w razie jego obniżenia lub cofnięcia w trybie przewidzianym w § 5-8.
1.
Dodatkowe wynagrodzenie kwartalne może być przyznane tylko w granicach funduszu ustalonego na rok kalendarzowy dla danego województwa.
2.
Limit funduszu na dodatkowe wynagrodzenie kwartalne określa dla poszczególnych województw Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.
Lekarz zachowuje prawo do przyznanego mu dodatkowego wynagrodzenia kwartalnego w okresie:
1)
usprawiedliwionej nieobecności w pracy - nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące w roku kalendarzowym, przy czym przez usprawiedliwioną nieobecność w pracy rozumie się wyłącznie chorobę, kwarantannę, urlop macierzyński, odbywanie ćwiczeń wojskowych oraz oddelegowanie lekarza do zwalczania epidemii,
2)
skierowania na dokształcanie lub doskonalenie zawodowe w zakresie medycyny ogólnej lub chorób wewnętrznych albo na inne szkolenie związane z pracą lekarza na wsi, nie dłużej niż przez 3 miesiące w roku, akceptowane przez wydział zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej,
3)
odbywania stażu specjalizacyjnego w zakresie medycyny ogólnej lub chorób wewnętrznych - nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy w roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA

Staż pracy
Lp.Kwalifikacje lekarzado 2 latod 2 do 5 latpowyżej 5 lat
kwartalnie złotych
abc
1Bez specjalizacji1.500 - 2.5001.500 - 3.5002.000 - 4.000
2Specjalista I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub chorób wewnętrznych1.500 - 3.5002.000 - 4.5002.500 - 5.500
3Specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub chorób wewnętrznych2.000 - 4.0002.500 - 5.0003.000 - 6.000
4Specjalista I stopnia w innej dziedzinie medycyny1.500 - 3.0002.000 - 4.0002.500 - 5.000
5Specjalista II stopnia w innej dziedzinie medycyny2.000 - 3.5002.500 - 4.5003.000 - 5.500