§ 8. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1985.9.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1985 r.
§  8.
1.
Dokonując przeliczeń produkcji sprzedanej netto za rok obliczeniowy na produkcję sprzedaną netto roku bazowego, stosuje się odpowiednio zasady przeliczeń określone w § 5 i 6, z tym że:
1)
jeżeli sprzedaż jednakowych wyrobów, robót i usług następuje po różnych cenach umownych, a zakupy jednakowych materiałów i usług polegających na przewozach i pracy sprzętu budowlanego następują po różnych cenach regulowanych i umownych, to za podstawę ustalenia stosowanych w pierwszym dniu roku obliczeniowego cen średnioważonych przyjmuje się aktualne na ten dzień ceny, wynikające z cenników, informacji dostawców lub faktur za dostawy dokonane w początkach roku obliczeniowego oraz wielkość sprzedaży lub zakupów dokonanych w reprezentatywnym dla roku bazowego okresie tego roku,
2)
wskaźniki ustalone przy każdej zmianie podstawowego kursu walut lub taryfy przewozów przekształca się w nowe wskaźniki, dzieląc liczbę 100 przez wskaźniki stosowane w roku bazowym. Jeżeli w pierwszym dniu roku obliczeniowego następuje zmiana podstawowego kursu walut lub taryfy przewozów, to uwzględnia się je odpowiednio przy ustalaniu wskaźników. Za pomocą nowych wskaźników przelicza się wartość sprzedaży na eksport po cenach transakcyjnych, zużycia materiałów bezpośrednich i paliw zakupionych po cenach transakcyjnych lub przewozów dokonanych w roku obliczeniowym przed datą wejścia w życie każdorazowej zmiany podstawowego kursu walut lub taryf przewozów.
2.
Przychód ze sprzedaży produktów nieporównywalnych, o których mowa w § 7 ust. 2, oraz dotyczące tych produktów koszty materiałów bezpośrednich lub inne koszty materialne zaliczane do bezpośrednich wykazuje się w rzeczywistej wysokości.