§ 3. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1985.9.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1985 r.
§  3.
1.
Jednostki budowlano-montażowe zwiększają wielkość "S" o wzrost, zmniejszają zaś o spadek stanu produkcji budowlano-montażowej w toku między początkiem roku i końcem okresu. Przez stan produkcji budowlano-montażowej w toku rozumie się techniczny koszt wytworzenia robót budowlano-montażowych w toku, w jednostkach państwowych zaś - także techniczny koszt wytworzenia nie zaliczonych do przychodu ze sprzedaży robót budowlano-montażowych zafakturowanych, lecz nie opłaconych w ciągu 25 dni od zakończenia roku.
2.
Inne jednostki gospodarcze, nie będące jednostkami budowlano-montażowymi, mogą za zgodą organu założycielskiego, wydaną w porozumieniu z Ministrem Finansów, korygować ze względu na sezonowość produkcji lub zbytu, długotrwałość cyklu produkcyjnego lub z innych istotnych przyczyn wielkość "S" o różnicę stanów produktów, to jest produkcji w toku, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Wielkość "S" zwiększa się o wzrost, a zmniejsza o spadek między początkiem roku a końcem okresu stanów produktów, wycenionych po technicznym koszcie wytworzenia.