§ 2. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1985.9.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1985 r.
§  2.
1.
Produkcję sprzedaną netto oblicza się według formuły:

Pn = S - M

gdzie użyte symbole oznaczają:

Pn - produkcję sprzedaną netto,

S - produkcję sprzedaną w cenach realizacji,

M - koszty materialne, których sumę zmniejsza wzrost, a zwiększa spadek między początkiem roku a końcem okresu stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów przygotowania nowej produkcji i remontów środków trwałych.

2.
Nie uwzględnia się w wielkościach "S" i "M" wartości wyrobów (półfabrykatów), robót i usług oraz kosztów materialnych dotyczących:
1)
sprzedaży dokonanej wewnątrz jednostki gospodarczej, zarówno wielozakładowej, jak i jednozakładowej, w ramach działalności eksploatacyjnej,
2)
produktów wykonanych przez zespoły gospodarcze, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w jednostkach gospodarczych produkujących na rynek (Dz. U. Nr 68, poz. 302 i z 1984 r. Nr 39, poz. 203),
3)
budownictwa i usług eksportowych wykonanych poza granicami kraju.
3.
Jeżeli ustalenie podlegającej wyłączeniu produkcji sprzedanej netto wytworzonej przez zespoły gospodarcze napotyka trudności, to produkcję sprzedaną netto wytworzoną przez te zespoły można ustalać w wysokości takiego jej procentowego udziału w produkcji sprzedanej netto jednostki gospodarczej w okresie obliczeniowym, jaki odpowiada udziałowi kwoty stanowiącej 67% wynagrodzeń zespołów gospodarczych w ogólnej sumie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych jednostki gospodarczej w okresie obliczeniowym.