§ 12. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1985.9.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1985 r.
§  12.
1.
Jednostki handlu rynkowego obliczają produkcję sprzedaną netto według formuły określonej w § 2 ust. 1, z tym że:
1)
produkcji sprzedanej wyrażonej w cenach realizacji nie koryguje się o podatek obrotowy i dotacje przedmiotowe,
2)
z produkcji sprzedanej w cenach realizacji wyłącza się sprzedaż napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i z 1984 r. Nr 34, poz. 184),
3)
przyrost produkcji sprzedanej netto oblicza się bez wyłączania wpływu zmian poziomu cen, w tym także podatku obrotowego lub dotacji przedmiotowych, z wyjątkiem zmian stawek urzędowych marż handlowych.
2.
W razie stosowania miernika produkcji sprzedanej w cenach realizacji, jednostki handlu rynkowego stosują zasady określone w § 9, z tym że:
1)
produkcja sprzedana obejmuje wyłącznie przychody ze sprzedaży z tytułu działalności handlowej (detalu, gastronomii i hurtu - bez skupu) oraz produkcyjnej i usługowej dokonanej na zewnątrz jednostki: ze sprzedaży wyłącza się sprzedaż dokonywaną przez agentów, którym powierzono w agencję prowadzenie placówek sprzedaży lub usługowych na warunkach umowy zlecenia oraz sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
2)
produkcji sprzedanej nie zmniejsza się o wartość sprzedanych towarów według cen zakupu,
3)
przyrost produkcji sprzedanej oblicza się bez wyłączania wpływu zmian poziomu cen w tym także podatku obrotowego lub dotacji przedmiotowych.
3.
Organ założycielski może w wypadkach uzasadnionych zawiesić z własnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Finansów stosowanie przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3.
4.
Przepisy ust. 1 i 2:
1)
nie dotyczą samodzielnie bilansujących jednostek produkcyjnych, w tym także budowlano-remontowych i transportowych, wchodzących w skład jednostek handlu rynkowego; jednostki te obliczają produkcję sprzedaną netto według zasad określonych w § 2-8;
2)
mogą mieć zastosowanie do działalności usługowej i produkcji nakładczej tylko wówczas, gdy jednostka handlu rynkowego stosuje do każdej działalności jednakowy współczynnik korygujący dla ustalenia wskaźnika przyrostu wolnego od obciążeń; w innych wypadkach do działalności usługowej i produkcji nakładczej stosuje się zasady określone w § 2-9.
5.
Wojewódzkie związki spółdzielcze (jednostki równorzędne) mogą stosować do prowadzonej przez siebie działalności handlowej miernik produkcji sprzedanej w cenach realizacji, określony w ust. 2.