§ 6. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  6.
1.
Przez zmianę ceny rozumie się wzrost lub obniżenie ceny wyrobu, roboty i usługi, materiału i stawek marż handlowych przy nie zmienionym symbolu Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) danego artykułu. W razie sprzedaży lub zakupu artykułu po różnych cenach, rzeczywistą cenę ustala się jako średnioważoną, wynikającą z podzielenia wartości ogółu dostaw przez sprzedane lub zakupione ilości artykułu.
2.
Wpływ zmian cen ustala się metodą bezpośrednią dla każdego artykułu.
3.
Jeżeli ilość sprzedawanych lub zużywanych artykułów poszczególnych rodzajów jest duża, a udział każdego z tych artykułów w łącznej wartości "S" lub "M" jest nieznaczny, przeliczenia mogą być dokonywane dla grup artykułów, pod warunkiem że:
1)
są one objęte symbolem Systematycznego wykazu wyrobów, w którym co najmniej pierwszych pięć znaków cyfrowych tego symbolu jest identycznych,
2)
zaliczone do danej grupy artykuły objęte są jednym rodzajem cen.

Ceny średnioważone grupy oblicza się według zasad określonych w ust. 1.