§ 5. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  5.
1.
W celu wyłączenia wpływu zmian cen na wielkość produkcji sprzedanej netto przelicza się tę produkcję:
1)
za rok bazowy - z tytułu zmian cen, które nastąpiły w ciągu roku bazowego i na pierwszy dzień roku obliczeniowego, według cen stosowanych w pierwszym dniu roku obliczeniowego; w razie dokonywania sprzedaży wyrobów, robót i usług po różnych cenach umownych oraz zakupów materiałów po różnych cenach regulowanych lub umownych za podstawę ustalenia stosowanych na pierwszy dzień roku obliczeniowego cen średnioważonych przyjmuje się aktualne na ten dzień ceny oraz ilości sprzedaży lub zakupów ostatniego miesiąca roku bazowego,
2)
roku obliczeniowego - z tytułu zmian cen, które nastąpiły po pierwszym dniu roku obliczeniowego.
2.
Wielkość "S" podlega przeliczeniu z tytułu zmian:
1)
cen urzędowych, regulowanych i umownych, po których następuje sprzedaż wyrobów, robót i usług,
2) 4
stawek urzędowych marż handlowych, a także w razie zmiany stawek lub kwot innych marż handlowych, jeżeli decyzje o przeliczeniu podejmie organ założycielski z własnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Finansów,
3)
stawek podatku obrotowego oraz dotacji przedmiotowych,
4)
podstawowego kursu walut oraz wysokości rozliczeń wyrównawczych w eksporcie.

Przeliczenia z tytułów, o których mowa w pkt 3 i 4, są dokonywane, gdy tak stanowią decyzje wprowadzające te zmiany, z wyjątkiem przeliczeń bazowej wielkości "S" dla 1984 r.

3.
Wielkość "M" może podlegać przeliczeniu z tytułu zmian:
1)
cen urzędowych, regulowanych i umownych zakupionych materiałów, surowców i opakowań, których co najmniej połowa rocznego zużycia jest zaliczana w kalkulacjach kosztu wyrobów, robót i usług do pozycji "Materiały bezpośrednie",
2) 5
cen paliw, energii oraz przewozów towarowych,
3)
podstawowego kursu walut, jeżeli tak stanowi decyzja wprowadzająca zmianę.
4.
Nie zalicza się do zmian cen, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 pkt 1, zmian wynikających z:
1)
zaniechania produkcji dotychczas wytwarzanych wyrobów, robót i usług,
2)
uzyskania lub utraty dla wyrobu znaku jakości,
3)
udzielania rabatów, przeceny wyrobów, stosowania dopłat z tytułu atestacji wyrobów, sprzedaży wyrobów w partiach różnej wielkości,
4)
różnic w wysokości cen transakcyjnych,
5)
sezonowych zmian cen,
6)
zmiany kierunków sprzedaży lub źródeł zakupu, np. zmiany odbiorców lub dostawców, zastąpienia eksportu lub importu dostawami krajowymi, sprzedaży lub zakupu z pominięciem określonych szczebli pośrednictwa handlowego,
7) 6
zmiany struktury asortymentowej sprzedawanych wyrobów, robót i usług lub rodzajów bądź proporcji zużywanych materiałów bezpośrednich.
4 § 5 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 26 sierpnia 1984 r. (M.P.84.23.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.
5 § 5 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 26 sierpnia 1984 r. (M.P.84.23.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.
6 § 5 ust. 4 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia z dnia 26 sierpnia 1984 r. (M.P.84.23.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.