§ 2. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  2.
1.
Produkcję sprzedaną netto ustala się według formuły:

Pn = S - M, gdzie:

Pn - oznacza produkcję sprzedaną netto,

S - oznacza produkcję sprzedaną liczoną w cenach realizacji,

M - oznacza koszty materialne według rodzaju bez amortyzacji, to jest koszty zużycia materiałów, paliw, przedmiotów nietrwałych i tymczasowego zaplecza, koszty energii oraz usług sprzętowych, transportowych, remontowych i innych usług, zaliczanych w przepisach o sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego do kosztów materialnych. Sumę kosztów materialnych koryguje się o przyrost lub spadek stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów przygotowania nowej produkcji i remontów środków trwałych między początkiem roku i końcem okresu; przyrost stanu tych kosztów zmniejsza, a spadek zwiększa wielkość "M".

2.
Jednostki budowlano-montażowe ustalają produkcję sprzedaną netto według formuły określonej w ust. 1, z tym że:
1)
nie uwzględnia się w wielkości "S" przychodu ze sprzedaży, a w wielkości "M" kosztów materialnych, dotyczących produkcji budowlano-montażowej wykonanej poza granicami kraju,
2)
wielkość "S" koryguje się o przyrost lub spadek stanu robót budowlano-montażowych w toku między początkiem roku i końcem okresu; przez stan produkcji budowlano-montażowej w toku na początek i koniec roku rozumie się sumę kosztów właściwych robót w toku oraz nie zaliczanych do przychodu ze sprzedaży robót zafakturowanych, lecz nie opłaconych w ciągu 25 dni od zakończenia roku; przyrost stanu zwiększa, a spadek zmniejsza wielkość "S".
3.
Inne niż budowlano-montażowe jednostki gospodarcze o produkcji sezonowej, długim cyklu produkcyjnym lub gdy uzasadniają to inne istotne przyczyny mogą w wielkości "S" uwzględniać przyrost lub spadek stanu produkcji w toku (Zt), półfabrykatów (Zp) i wyrobów gotowych (Zw) między początkiem roku a końcem okresu; przyrost stanu zwiększa, a spadek zmniejsza wielkość "S". Uzupełnienie formuły produkcji sprzedanej netto o wielkości Zt, Zp lub Zw albo o wszystkie te wielkości może nastąpić za zgodą organu założycielskiego lub innego organu sprawującego nadzór nad jednostką gospodarczą, wydaną w porozumieniu z Ministrem Finansów, chyba że były one uwzględnione przy obliczeniu produkcji sprzedanej netto za 1983 r.
4. 1
Jednostki badawcze, o których mowa w § 1 pkt 4 uchwały nr 282 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych (Monitor Polski z 1983 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 43, poz. 252), zwanej dalej uchwałą nr 282, ustalają produkcję sprzedaną netto według formuły określonej w ust. 1, z tym że:
1)
w wielkości "S" uwzględnia się przychody ze sprzedaży prac, produkcji i usług wymienionych w § 19 ust. 2 uchwały nr 282, a ponadto wartość prac własnych sfinansowanych z funduszu rozwoju jednostki badawczej; przy sprzedaży przedmiotów majątkowych określonych w § 19 ust. 2 pkt 7 uchwały nr 282 do wielkości "S" wlicza się tylko tę część przychodu z ich sprzedaży, która przypada jednostce badawczej zgodnie z umową z jednostką zamawiającą,
2)
wielkość "S" koryguje się o przyrost lub spadek kosztów prac badawczych w toku między początkiem roku a końcem roku (okresu); przyrost ich stanu zwiększa, a spadek zmniejsza wielkość "S",
3)
do wielkości "M" zalicza się również koszt usług badawczych wykonanych na rzecz jednostki badawczej oraz wartość nabytej aparatury specjalnej.
5. 2
Jednostki badawcze mogą ustalać przyrost produkcji sprzedanej netto, o którym mowa w § 4, bez stosowania do kosztów i przychodów ze sprzedaży przepisów § 5-7. Jeżeli jednak łączny udział przychodów ze sprzedaży produkcji doświadczalnej, unikalnych urządzeń i aparatury oraz innych prac i usług wymienionych w § 19 ust. 2 pkt 5 i 6 uchwały nr 282 przekracza w okresie obliczeniowym 20% wielkości "S", to przychody ze sprzedaży produkcji oraz innych prac i usług przelicza się według zasad określonych w § 7 ust. 2.
1 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 sierpnia 1984 r. (M.P.84.23.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.
2 § 2 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 sierpnia 1984 r. (M.P.84.23.159) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.