§ 10. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  10.
Określone w zarządzeniu zasady uwzględniania wpływu zmian cen na produkcję sprzedaną netto i produkcję sprzedaną liczoną w cenach realizacji nie naruszają ustalonych w przepisach o sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego zasad doprowadzania do porównywalności danych statystycznych o przychodach ze sprzedaży i kosztach.