§ 1. - Szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Monitor Polski

M.P.1984.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.
§  1.
1.
Zarządzenie ustala szczegółowe zasady obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej liczonej w cenach realizacji lub zbytu dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej przez jednostki gospodarcze, określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334).
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
"produkcji sprzedanej" - rozumie się przez to przychody ze sprzedaży wyrobów, robót i usług własnej produkcji jednostek gospodarczych, powiększone o różnice między wartością według cen realizacji i cen zakupu sprzedanych towarów (marże, prowizje i inne wpływy z tytułu usług handlowych) oraz o wpływy od agentów z tytułu zryczałtowanej odpłatności za przekazanie placówek sprzedaży lub usługowych w agencję na warunkach umowy zlecenia; przychody ze sprzedaży obejmują sprzedaż na zewnątrz jednostek gospodarczych, to jest dla odbiorców krajowych i zagranicznych, a także sprzedaż na rzecz własnej działalności inwestycyjnej i finansowo wyodrębnionej, biur, kompletacji dostaw, sklepów fabrycznych i innych własnych punktów sprzedaży detalicznej, a w jednostkach gospodarczych zaliczonych do działu "przemysł" również sprzedaż na inne cele nieprodukcyjne, określone w przepisach o sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego,
2)
"produkcji sprzedanej liczonej w cenach realizacji" - rozumie się przez to produkcję sprzedaną wyrażoną w efektywnie uzyskanych cenach sprzedaży, pomniejszoną o należny z tytułu tej sprzedaży podatek obrotowy, ujemne różnice wyrównawcze cen i ujemne rozliczenia wyrównawcze w eksporcie, a powiększoną o dotacje przedmiotowe, dodatnie różnice wyrównawcze cen i dodatnie rozliczenia wyrównawcze w eksporcie,
3)
"roku (okresie) obliczeniowym" - rozumie się przez to rok (okres), za który dokonuje się obliczenia obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej,
4)
"roku (okresie) bazowym" - rozumie się przez to rok (okres) poprzedzający rok obliczeniowy.