Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  8.
1. W celu przeliczenia produkcji sprzedanej netto za rok poprzedni na ceny stosowane w pierwszym dniu roku podatkowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio zasady przeliczeń określone w § 5 i 6, z tym że:
1) jeżeli sprzedaż jednakowych produktów następuje po różnych cenach umownych, a zakupy jednakowych materiałów i usług polegających na przewozach i pracy sprzętu budowlanego następują po różnych cenach regulowanych i umownych, to za podstawę ustalenia stosowanych w pierwszym dniu roku podatkowego cen średnioważonych przyjmuje się aktualne na ten dzień ceny, wynikające z cenników (taryf), informacji dostawców lub faktur za dostawy dokonywane w początkach roku podatkowego, oraz ilości sprzedaży lub zakupów dokonanych w reprezentatywnym dla roku poprzedniego okresie tego roku,
2) sprzedaż na eksport po cenach transakcyjnych oraz koszt materiałów bezpośrednich lub paliw i energii z importu, zakupionych po cenach transakcyjnych, ustalone przy zastosowaniu podstawowego kursu walut obowiązującego w pierwszym dniu roku poprzedniego, przelicza się na podstawowy kurs walut obowiązujący w pierwszym dniu roku podatkowego; przeliczenie to następuje za pomocą wskaźnika wyliczonego jako iloraz podstawowego kursu waluty, po którym nastąpiła sprzedaż lub zakup, obowiązującego w pierwszym dniu roku podatkowego (licznik) i w pierwszym dniu roku poprzedniego (mianownik),
3) usługi polegające na przewozach wyraża się za pomocą stawek wynikających z taryf obowiązujących w pierwszym dniu roku podatkowego; w tym celu usługi za rok poprzedni, wycenione według innych stawek przewozowych aniżeli obowiązujące w ostatnim dniu roku poprzedniego, przelicza się na stawki obowiązujące w ostatnim dniu roku poprzedniego za pomocą wskaźników wyprowadzonych w drodze podziału liczby 100 przez wskaźniki przeliczeń stosowane w roku poprzednim; jeżeli w pierwszym dniu roku podatkowego następuje zmiana taryfy przewozów, to za pomocą wskaźników zmian taryf dokonuje się stosownych przeliczeń wartości usług przewozowych za rok poprzedni, wycenionych według stawek obowiązujących w ostatnim dniu roku poprzedniego
2. Przeliczając produkcję sprzedaną netto za rok poprzedni na ceny stosowane w pierwszym dniu roku podatkowego, przychód ze sprzedaży produktów nieporównywalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, oraz dotyczące tych produktów koszty materiałów bezpośrednich lub inne koszty materialne zaliczane do bezpośrednich wykazuje się w rzeczywistej wysokości.