Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  5.
1. Wpływ zmian poziomu cen (podstawowego kursu walut) na wzrost lub spadek produkcji sprzedanej netto wyłącza się, przeliczając dane objęte wielkością "S" i "M" za rok (okres) poprzedni i za rok (okres) podatkowy na ceny stosowane w pierwszym dniu roku podatkowego. Zmiany, które nastąpiły:
1) w ciągu roku poprzedniego i na pierwszy dzień roku podatkowego - wyłącza się przez przeliczenie danych za rok poprzedni,
2) po pierwszym dniu roku podatkowego - wyłącza się przez przeliczenie danych za okres podatkowy.

Wyłączenie wpływu zmian cen na wielkość "S" jest obowiązkowe, natomiast o wyłączeniu wpływu zmian cen na wielkość "M" decyduje jednostka gospodarcza. Zakres i metody przeliczeń zastosowane w celu wyłączenia wpływu zmian poziomu cen w roku podatkowym stosuje się również do roku poprzedniego.

2. Wielkość "S" podlega przeliczeniu z tytułu zmian:
1) cen urzędowych, regulowanych i umownych, po których następuje sprzedaż produktów w kraju, oraz związanych z tym zmian kwot podatku obrotowego i dotacji przedmiotowych, jeżeli stawka podatku lub dotacji nie ulega zmianie,
2) cen umownych produktów sprzedawanych na eksport na rachunek producenta, stanowiących podstawę określenia stawek kwotowych rozliczeń wyrównawczych w eksporcie, jeżeli jednostka gospodarcza nie skorzysta z uprawnienia zawartego w § 1 ust. 2 pkt 6,
3) stawek urzędowych marż handlowych, w tym również prowizji i narzutów do cen,
4) stawek umownych marż handlowych lub kwot marż handlowych bez względu na rodzaj marż, jeżeli decyzję taką podejmie organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Finansów,
5) stawek podatku obrotowego, w tym również przyznania lub cofnięcia ulg, oraz stawek dotacji przedmiotowych, jeżeli decyzja wprowadzająca te zmiany w życie nie stanowi inaczej,
6) podstawowego kursu walut oraz wysokości rozliczeń wyrównawczych w eksporcie, z uwzględnieniem przepisu ust. 6.
3. Wielkość "M" może podlegać przeliczeniu z tytułu zmian:
1) cen urzędowych, regulowanych i umownych zużytych materiałów, surowców i opakowań, których co najmniej połowa rocznego zużycia jest zaliczana w kalkulacjach kosztu produktów bezpośrednio do pozycji "Materiały bezpośrednie" lub innej pozycji o podobnym charakterze,
2) cen paliw, gazów i energii,
3) cen (taryf) przewozów i cen (stawek) za pracę sprzętu budowlanego,
4) podstawowego kursu walut,
5) kwot prowizji na rzecz jednostek handlu zagranicznego i agentów zagranicznych spowodowanych zmianą podstawowego kursu walut, o której mowa w pkt 4, jeżeli jednocześnie nie uległy zmianie stawki prowizji.
4. Przez zmianę ceny rozumie się wzrost lub obniżenie ceny produktu lub materiału, przy nie zmienionym ich symbolu. W razie sprzedaży produktów lub zakupu materiałów po różnych cenach, ich cenę ustala się jako cenę średnioważoną, wynikającą z podzielenia wartości ogółu dostaw przez sprzedane lub zakupione ilości produktów (materiałów). Ilość świadczonych usług można mierzyć w godzinach, jeżeli stanowią one podstawę ustalania ceny za usługę.
5. Nie zalicza się do zmian cen (stawek), o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2, skutków:
1) zaniechania produkcji dotychczas wytwarzanych produktów; w tym wypadku nie przelicza się także zużytych do wytworzenia tych produktów materiałów bezpośrednich lub innych kosztów materialnych zaliczanych do bezpośrednich,
2) uzyskania lub utraty przez produkt lub materiał znaku jakości,
3) udzielania rabatów, bonifikat przy sprzedaży produktów po obniżonych cenach, zwrotu kwot nienależnych, stosowania dopłat z tytułu atestacji produktów, sprzedaży produktów w partiach różnej wielkości,
4) bieżących zmian cen transakcyjnych,
5) sezonowych zmian cen zakupu lub sprzedaży,
6) zmian struktury asortymentowej lub kierunków sprzedaży produktów, np. zmiany odbiorców, skierowania dostaw na rynek krajowy zamiast na eksport albo odwrotnie, sprzedaży z pominięciem określonych szczebli pośrednictwa handlowego,
7) zmian rodzajów lub proporcji zużywanych materiałów, paliw i energii, a także źródeł ich zakupu, np. zmiany dostawców, zastąpienia importu dostawami krajowymi albo odwrotnie; nie dotyczy to jednak zmian źródeł zakupu materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem, których skutki uznaje się za zmiany cen określone w ust. 3 pkt 1.
6. Nie przelicza się wartości produkcji sprzedanej na eksport po cenach transakcyjnych i rozliczeń wyrównawczych w eksporcie oraz prowizji na rzecz jednostek handlu zagranicznego i agentów zagranicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 5, jeżeli równocześnie ze wzrostem podstawowego kursu walut uległy odpowiedniemu obniżeniu lub podwyższeniu stawki rozliczeń wyrównawczych w eksporcie.