Monitor Polski

M.P.1986.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  13.
1. Jednostki gospodarcze stosujące miernik udziału wynagrodzeń w produkcji sprzedanej netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, obliczają produkcję sprzedaną netto za rok podatkowy po wyłączeniu wpływu zmian cen, stosując odpowiednio zasady określone w § 5-8.
2. Jednostki transportu morskiego, rybołówstwa morskiego oraz żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej obliczają wzrost lub spadek sprzedaży netto według formuły określonej w § 2 ust. 1, z tym że:
1) do wartości szprotów sprzedanych na cele konsumpcyjne i przetwórstwa stosuje się mnożnik 3,
2) do kosztów materialnych nie wlicza się obcych usług remontowych oraz materiałów bezpośrednich zużytych na remonty wykonane we własnym zakresie; nie koryguje się też kosztów materialnych o różnicę stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów remontów.
3. Państwowa jednostka organizacyjna "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oblicza wzrost lub spadek sprzedaży netto według formuły określonej w § 2 ust. 1; z tym że do kosztów materialnych nie wlicza się obcych usług remontowych, transportowych i innych usług materialnych, a kosztów materialnych nie koryguje się o różnice stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów remontów.
4. Jednostki handlu zagranicznego obliczają wzrost lub spadek sprzedaży netto stosując odpowiednio zasady określone w § 2-4, z tym że:
1) zamiast produkcji sprzedanej w cenach realizacji sprzedaż na rzecz odbiorców zagranicznych i zakupy z importu wyraża się w cenach transakcyjnych, po wyłączeniu wpływu zmian podstawowego kursu walut według zasad określonych w § 6 ust. 6 i 7 oraz w § 8 ust. 1 pkt 2; usługowe i spedycyjne jednostki handlu zagranicznego oraz przedsiębiorstwa handlu zagranicznego "Markos" i "Baltona" powiększają sprzedaż na rzecz odbiorców zagranicznych o wartość wyrażonej w cenach realizacji sprzedaży w złotych,
2) do kosztów materialnych ustalanych w cenach bieżących nie zalicza się obcych usług transportowych.